Конкурс за доделу дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2020. години

Конкурс за доделу дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2020. години

Право на коришћење бесповратних средстава са економске класификације економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијамаимају непрофитне институције, ако се тим пројектима обезбеђује:

1)   промоција туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде;

2) унапређење и реализација статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна;

3) едукација и тренинзи у туризму.

Учешће средстава министарства у финансирању пројеката може износити до 50% укупне вредности пројекта.

За правдање наменског трошења средстава, неопходно је доставити докумeнтацију којом се правда двоструки износ средстава дозначених од стране министарства (сопствена средстава и средстава министарства).

 Подносилац захтева за одобрење средстава за наведене пројекте може да оствари право на коришћење дотације само по једном захтеву у току буџетске године.

Рокови реализације пројеката који се финанисирају из средстава дотација не могу бити дужи од 12 месеци.

Захтеви за коришћење средстава са прилозима подносе се закључно са 31.03.2020. године.

Захтев за коришћење средстава,између осталог, садржи основне податке о подносиоцу захтева, основне податке о пројекту, план финансирања пројекта  и време реализације пројекта.

За додатне информације можете се обратити лично на адресу: Саве Текелије бр.44, локал 6 у Зрењанину, путем маил-а: :office@snconsulting.rs или на телефоне: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 или 023/510-233.