КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 2020 ГОДИНЕ.

Основни циљеви су:

1) унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, што подразумева:

(1) изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других смештајних капацитета, ресторана и објеката спортско-рекреативног и забавног садржаја,

(2) рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у туристичке капацитете,

(3) набавку, реконструкцију и адаптацију плутајућих објеката, као и превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и туристима,

(4) унапређење маркетинга домаће угоститељске понуде,

(5) дизајн, припрему производње и производњу сувенира;

2) изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре;

3) усклађивање туристичких капацитета са законом којим се уређује област туризма и угоститељства.

Право на коришћење кредитних средстава има:

1) привредно друштво регистровано за обављање делатности у области туризма;

2) предузетник који је регистрован за обављање делатности у области туризма;

3) пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС”, број 41/09, 10/13 – др. закон и 101/16).

Учешће кредитних средстава у пројекту не може бити веће од 50% укупне вредности пројекта. Кредитна средства се могу користити за финансирање основних  и трајних обртних средстава. Учешће трајних обртних средстава може износити до 20%  укупно одобрених кредитних средстава.

            За правдање одобрених средстава могу се прихватити улагања која је инвеститор имао у периоду од шест месеци пре подношења захтева за одобрење кредитних средстава Министарству.

Кредитна средства реализују се преко Фонда, са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз валутну клаузулу.

Рок отплате додељених кредитних средстава је до 72 месеца по истеку одложног рока који траје 12 месеци и рачуна се од дана првог повлачења кредитних средстава, осим за “green field“ инвестиције којима се финансира изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре, за које одложни рок траје 24 месеца и рачуна се од првог повлачења кредитних средстава.

            Отплата кредитних средстава вршиће се у тромесечним ануитетима који доспевају 31. марта, 30. јуна, 30. септембра и 31. децембра у години.

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:

  1. сопствена соло меница и хипотека на непокретности – грађевинском објекту, објекту у изградњи или грађевинском земљишту у приватној својини, у односу 1:1 на укупну вредност одобрених кредитних средстава, или
  2. сопствена меница са авалом пословне банке, или
  3. гаранција пословне банке.

Минимални износ одобрених кредитних средстава за пољопривредна газдинства, предузетнике и микро правна лица је 500.000 динара, а за остала привредна друштва  је 2.000.000 динара.

Рок за подношење захтева је 1. септембар текуће године.

За додатне информације можете се обратити лично на адресу: Саве Текелије бр.44, локал 6 у Зрењанину, путем маил-а: :office@snconsulting.rs или на телефоне: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 или 023/510-233.