60.000.000,00 DINARA ZA INOVACIONE VAUČERE

Fond za inovacionu delatnost raspisao je novi javni poziv za dodelu inovacionih vaučera, koji su namenjeni mikro, malim i srednjim preduzećima da koriste usluge akademskog sektora kako bi poboljšali svoje proizvode, procese i usluge i time podigli nivo inovativnosti svojih proizvoda i postali konkurentniji na tržištu.

Za ovaj javni poziv obezbeđena su sredstva u iznosu od 60 miliona dinara u okviru budžeta Republike Srbije, kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja”.

Inovacioni vaučeri predstavljaju finansijski podsticaj koji omogućava mikro, malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu.

Visina iznosa finansiranja: do 800.000 dinara, odnosno 60% ukupnih troškova usluge, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV), a najmanje 40% obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih izvora nezavisno od Fonda.

Jednom podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera, u ukupnom maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara.

Podnosioci prijave mogu biti mikro, mala i srednja preduzeća osnovana u skladu sa trenutno važećim srpskim zakonom o privrednim društvima i registrovana u Agenciji za privredne register sa sedištem u Srbiji u većinskom privatnom vlasništvu.

Pružaoci usluga mogu biti naučnoistraživačke organizacije iz javnog sektora registrovane u Srbiji (minimum 51% direktno ili indirektno u državnom vlasništvu)

naučnoistraživačke organizacije akreditovane za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja

Usluge koje se finansiraju:

 • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga
 • Dokaz koncepta
 • Studija izvodljivosti
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa
 • Izrada demonstracionog prototipa
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju)
 • Verifikacija tehnologije
 • Verifikacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga
 • Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda)
 • Specifične obuke u vezi sa razvojem tehnoloških rešenja
 • Tehno-ekonomske analize u vezi sa uslugom koja se pruža.

Važnost vaučera: 6 meseci od datuma potpisivanja Ugovora o dodeli i korišćenju inovacionog vaučera

Dodeljivanje inovacionih vaučera se odvija po redosledu pristiglih prijava, počevši od dana objavljivanja javnog poziva i to u roku od sedam radnih dana, od dana dostavljanja prijave.

Minimum 70% dostupnog budžeta Fonda za pojedinačni javni poziv biće opredeljeno za projekte koji spadaju u gorepomenute oblasti, dok će preostalih maksimum 30% biti dodeljeno projektima iz svih ostalih oblasti.