KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILjNU PROIZVODNjU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021. GODINI

CILj I PREDMET KONKURSA

Cilj konkursa jeste intenzivnije korišćenje i zaštita poljoprivrednih zemljišnih resursa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, sistema za prihranu, sistema za zagrevanje, stolova za proizvodnju rasada, instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage.

VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstva za nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini predviđen je ukupan iznos od 80.000.00,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više  osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, za tačke 1–8 zbirno jeste 1.000,00 dinara/m2 i ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara po prijavi, odnosno ne može biti veći od 1.650.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više  osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, maksimalan iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru za tačke 1–8 zbirno jeste 1.000,00 dinara/m2 i ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara po prijavi)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za sisteme za zagrevanje tačka 9 jeste 1.300,00 dinara/kw i ne može biti veći od 600.000,00 dinara po prijavi odnosno do 660.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više  osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, maksimalan iznos bespovratnih sredstava za sisteme za zagrevanje tačka 9 jeste 1.300,00 dinara/kw i ne može biti veći od 600.000,00 dinara).

Ukupan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno 2.100.000,00 dinara odnosno do 2.310.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više  osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godini, a drugi mlađi, iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno 2.100.000,00 dinara).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvaljivih troškova investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete  pre  nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2021. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1.            konstrukciju za objekte zaštićenog prostora (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična);

2.            višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;

3.            folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;

4.            mreže za senčenje objekta;

5.            sistem za navodnjavanje „kap po kap”, sisteme za mikrokišenje;

6.            sistem za fertirigaciju;

7.            stolove za proizvodnju rasada;

8.            instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage;

9.            sistem za zagrevanje.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, za jednu ili više tačaka u okviru konkursa.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1.            fizičko lice:

–              nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

–              preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2.            pravno lice:

–              privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

–              zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

–              složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Podnosilac prijave, u zavisnosti od vrste investicije, ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano do 0,49 ha proizvodnje odgovarajuće poljoprivredne kulture za koju se konkuriše  u zaštićenom prostoru.

VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 03.03.2021. godine.       

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.