AKTIVIRANA KREDTNA LINIJA POŠTANSKE ŠTEDIONICE ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Poštanska štedionica je aktivirala dugoočekivanu kreditnu liniju za kupovinu poljoprivrednog zemljišta.

Pravo na kredit može ostvariti korisnik – fizičko lice ukoliko ispunjava sledeće uslove:

  • da  uredno izmiruje obaveze prema Poreskoj upravi ili poseduje uverenje o reprogramu poreskih obaveza
  • da poseduje  kreditnu sposobnost
  • da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac ili član najmanje 24 meseca do dana podnošenja zahteva za kredit
  • da ima otvoren namenski račun RPG u Banci
  •  da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije
  • da  je navršilo najviše 45 godina života do dana podnošenja zahteva za kredit

Uslovi kredita:

Rok vraćanja kredita je do 20 godina, uz mogućnost grejs perioda do 12 meseci.

Otplata se vrši u jednakim mesečnim anuitetima.

Grejs period –Kredit se odobrava bez ili sa grejs periodom do 12 meseci.

Učešće – Kredit se odobrava  bez sopstvenog učešća Korisnika kredita

Kredit se realizuje bezgotovinskim prenosom sredstava odobrenog kredita na račun prodavca nepokretnosti koja je predmet kreditiranja.

Iznos kredita: 5.000,00 – 200.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj, u zavisnosti od kreditnog kapaciteta Klijenta.

Kamatna stopa: za period prvih 24 meseca – fiksna i iznosi 2,00% na godišnjem nivou, nakon 24-og meseca – kamatna stopa je promenljiva i utvrđuje se kao zbir 6M EURIBOR-a i fiksne marže koja iznosi 2,00% na godišnjem nivou.

Naknada za realizaciju odluke o odobravanju plasmana u visini od 1,5%,  jednokratno, fiksno na iznose odobrenog kredita I provizija za monitoring kredita u visini od 1% na ostatak nedospele glavnice sa stanjem na dan 31.12. svake godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: :office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.