FINANSIRANJE IZVOZA, OSIGURANJE IZVOZA I IZDAVANJE GARANCIJA – AOFI AGENCIJA

AOFI je zvanična izvozno kreditna agencija (IKA) Republike Srbije, osnovana 2005. godine posebnim Zakonom o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije.

Osnovne poslovne aktivnosti podrazumevaju:

 • Finansiranje izvoznih poslova – kratkoročno kreditiranje I faktoring
 • Osiguranje izvoza – osiguranje od komercijalnih I nekomercijalnih rizika
 • Izdavanje garancija

KRATKOROČNO KREDITIRANJE:

Kreditiranje podrazumeva obezbeđivanje finansijskih sredstava na period od 6 meseci do godinu dana, radi finansiranja obrtnih sredstava.

Prednosti:

 • Poboljšanje likvidnosti
 • Jednostavnija procedura obezbeđivanja kredita u poređenju sa dugoročnim kreditima
 • Prilagođenost usluge kreditiranja potrebama izvoznika

Uslovi kreditiranja:

 • Ugovor o spoljnotrgovinskom poslu
 • Izvoz od minimum EUR 100.000,00 u prethodnoj godini, odnosno proporcionalni iznos ostvaren u tekućoj godini, uz posedovanje ugovora o izvoznom poslu u vrednosti od najmanje EUR 100.000,00.
 • Pozitivno poslovanje u prethodnoj godini

FAKTORING:

Predstavlja finansijski instrument kojim factor (AOFI) krtakoročno finansira izvozna preduzeća na osnovu nespornih potraživanja, proisteklih iz prodaje roba ili usluga na inostrnom ili domaćem tržištu

Nakon isporuke robe ili izvršene usluge izvoznik ispostavlja fakturu dužniku.

Izvoznik dostavlja AOFI kopiju fakture sa drugom pratećom (izvoznom) dokumentacijom uz potpisano obaveštenje dužniku o ustupljenom potraživanju

Po dostavljanju kompletne dokumentacije AOFI isplaćuje avansna sredstva u visini do 95% nominalne vrednosti ustupljenog potraživanja, umanjena za trošak provizuje.

Po dospeću fakture, a nakon uplate dužnika na račun AOFI, vrši se isplata razlike između isplaćenog avansa i primljene uplate na račun izvoznika. Ukoliko je ugovorom precizirano ostatak ovog iznosa AOFI može koristiti za namirenje dospelih obaveza izvoznika prema AOFI.

KREDITNO OSIGURANJE:

AOFI pruža usluge osiguranja izvoznim preduzećima koja su ostvarila izvoz viši od EUR 10.000,00 na godišnjem nivou,  po sledećim uslovima:

Visina premijske stope zavisi od rizika zemlje kupca, ugovorenog načina i roka plaćanja roba i usluga, boniteta kupca, privredne grane i obima izvoza;

Polisa osiguranja je sveobuhvatnog karaktera i svi kupci kojima osiguranik daje odložene rokove plaćanja moraju biti obuhvaćeni polisom osiguranja.

GARANCIJE:

AOFI izdaje sledeće garancije:

 • Plative
 • Činidbene
 • Učešće na tenderu (Bid Bond)
 • Povraćaj avansnog plaćanja (Advance Payment Bond)
 • Dobro izvršenje posla (Performance Bond)
 • Održavanje u garantnom period

Posedovanjem garancije klijent stiče uslov za učešće na tenderima

Zahvaljujući avansnim garancijama izvođač radova brže dolazi do sredstava

Omogućava se dobijanje posla usled garantovanja da će izvoznik-izvođač radova posao izvršiti valjano, u skladu sa zahtevima kupca ili investitora

Plative garancije omogućavaju korisnicima garancije jednostavnije zaduživanje i pribavljanje sredstava radi finansiranja poslovnih aktivnosti ili garantuju plaćanje dobavljačima.

Uslovi za izdavanje garancija:

 • Ugovor koji je osnov za izdavanje garancije
 • Izvoz od minimum EUR 100.000,00 u prethodnoj godini, odnosno proporcionalni iznos ostvaren u tekućoj godini, uz posedovanje ugovora o izvoznom poslu u vrednosti od najmanje EUR 100.000,00.
 • Pozitivno poslovanje u prethodnoj godini