BESPOVRATNA SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA – PODIZANJE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

Cilj Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini

– podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture je unapređenje turističke ponude AP Vojvodine.

Sredstva su namenjena za:

1. Podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:

A) izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja ugostiteljskih objekata u skladu sa Zakonom o planiranju I izgradnji;

B) izrade projektno tehničke dokumentacije za aktivnosti iz tačke 1. pod A.

2. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:

– opremanja ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima na način predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji.

Sredstva opredeljena za namene iz tačke 1. i 2. mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 15.03.2020. godine do 01.10.2021. godine;

Podnosilac prijave može da podnese najviše jednu prijavu za jednu namenu sredstava. (Pod jednom namenom sredstava se podrazumeva namena isključivo iz jedne tačke ili jedne podtačke Namene sredstava).

Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici, koji je registrovan u Agenciji za privredne registre I ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine.

Turistička suprastruktura- ugostiteljski objekti kao i galerije, izložbeni, kongresni i zabavni objekti koji su u neposrednoj vezi sa ugostiteljskim objektima i objektima sportsko rekreativnog sadržaja ili sa njima čine jedinstvenu celinu (Zakon o turizmu- („Sl. glasnik RS“ br.17/2019)

OPŠTI USLOVI:

1) da je registrovan u Agenciji za privredne registre do datuma 31.12.2020. godine i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine, kao i da je izvršio registraciju, odnosno da se evidentirao u Registru turizma;

2) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;

3) da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;

4) da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

5) da nije koristio sredstva po drugom osnovu za istu namenu;

6) da nema neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu;

7) da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;

8) da je pozitivno poslovao (ostvario neto dobitak u poslovanju) u 2018. i 2019. godini;

9) da podnosilac prijave i dobavljač opreme, odnosno izvršilac usluge ne predstavljaju povezana lica u skladu sa zakonom;

10) da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

11) da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nema većinsko učešće u vlasništvu.

DODATNI USLOVI:

1) da obavlja ugostiteljsku delatnost kao pretežnu delatnost ili ima registrovan ogranak (izdvojeno mesto) za obavljanje ugostiteljske delatnosti;

2) da je izdat akt nadležnog organa koji određuje pravila gradnje za određenu lokaciju ili za izvođenje građevinskih radova ili da je podnet zahtev nadležnom organu za izdavanje akta koji određuje pravila gradnje za određenu lokaciju ili za izvođenje građevinskih radova

3) da ugovor o zakupu/podzakupu traje najmanje 24 meseca ukoliko podnosilac prijave nije i vlasnik objekta;

4) da ispunjava minimalno tehničke uslove, u skladu sa zakonom;

5) da do isteka roka od šest meseci, počev od dana objavljivanja Konkursa, ne smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme.

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 59.000.000,00 dinara. Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% prihvatljivih troškova I to za:

1. Podizanja nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture

 A) najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara

 B) najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara

2. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture

 – najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 4.000.000,00 dinara

Navedeni iznosi su bez uračunatog PDV-a.

Rok za podnošenje prijava je 16.3.2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.