BESPOVRATNA SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM

kuca na selu

Podnosioci prijave na javni konkurs su supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednik/ca koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu kao i jedan od (bilo koji) alternativno propisanih uslova za učešće na javnom konkursu.

Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja. Jedinica lokalne samouprave garantuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa  okućnicom.

Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara. Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.

USLOVI ZA KONKURISANJE

Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji obavezno ispunjavaju sve sledeće uslove:

 1. Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom ovim Programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnom sajtu Ministarstva www.mbs.gov.rs);
 • Da su državljani Republike Srbije;
 • Da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
 • Da imaju manje od četrdeset pet (45) godina života;
 • Da su podnosioci prijave u bračnoj zajednici/trajnijoj vanbračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave ili je lice samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik/ca;
 • 6.     Da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da istu nisu otuđili/poklonili u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa;
 • Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu;
 • Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti);
 • Da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa

u skladu sa propisima Republike Srbije.

Sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu moraju da ispune oba supružnika/vanbračna partnera koji su podnosioci prijave.

Pored svih obaveznih uslova za učešće na Javnom konursu, podnosioci prijave treba da ispunjavaju i jedan od četiri alternativno propisanih uslova:

 1. Žive na selu samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice;
 • Poseduju formalno obrazovanje iz oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine kao i prosvetni radnici i zanatlije;
 • Žive u gradskim sredinama samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice i imaju nameru da žive na selu;
 • Obavljaju poslove čija je priroda takva da ih mogu raditi od kuće na selu.

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

 1. Da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje;
 • Da se ne nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima;
 • Da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili neki od navedenih objekata postoji u susednim selima;
 • Da je upisana u katastar nepokretnosti/zemljišne knjige na ime prodavca, bez tereta;

5 . Da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost ili na susednoj katastarskoj parceli, izgrađena u skladu sa propisima koji regulišu planiranje i izgradnju, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole;

6 . Da je vrednost predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno kupoprodajna cena, u granicama njene vrednosti na tržištu nepokretnosti;

 • Da seoska kuća i okućnica nisu predmet sudskog spora kao i da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi.

Podnosioci prijave koji dobiju bespovratna sredstva ne mogu otuđiti nepokretnost u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji sa prodavcem nepokretnosti i ista mora biti osigurana u navedenom periodu.Nepokretnost stečena dodelom bespovratnih sredstava ne može biti predmet hipoteke ili zaloge, radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o kreditu u roku od pet godina od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji sa prodavcem nepokretnosti.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Ispunjenost svih obaveznih propisanih uslova za učešće na javnom konkursu kao i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom dokazuje se sledećom dokumentacijom:

 1. Obrazac prijave – elektronski popunjen od strane podnosioca prijave i jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi seoska kuća sa okućnicom;
 • Dokaz o državljanstvu Republike Srbije podnosioca prijave (ne stariji od 6 meseci od dana objavljivanja javnog konkursa);
 • Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioce prijave ne stariji od mesec dana, od dana objavljivanja javnog konkursa (samohrani roditelj dostavlja izvod i za decu);
 • Fotokopija lične karte ili očitana lična karta podnosioca prijave;
 • Izjava da podnosilac prijave živi na selu i bavi se poljoprivredom (samo za mladog poljoprivrednika/cu);
 • Dokaz o bračnoj/vanbračnoj zajednici (za supružnike izvod iz matične knjige venčanih ne stariji od mesec dana od dana objavljivanja javnog konkursa, za vanbračne partnere kod Javnog beležnika overena izjava o vanbračnoj zajednici uz potpis dva svedoka, sačinjena nakon raspisivanja javnog konkursa);
 • Izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili pravosnažna sudska odluka o lišenju roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti drugog roditelja (samo za samohranog roditelja);
 • Potvrda izdata od strane RGZ-a (Republički geodetski zavod), Služba za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti podnosioca prijave;
 • Izvod iz lista nepokretnosti RGZ-a (Republički geodetski zavod), Služba za Katastar nepokretnosti za nepokretnost za čiju kupovinu konkurišu;
 1. Potvrda Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da su podnosioci prijave izmirili sve dospele poreze i doprinose;
 1. Potvrda iz Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa vlasništva ili suvlasništva na ime podnosioca prijave u prethodnih pet godina;
 1. Izjava da podnosioci prijave ne poseduju u vlasništvu/suvlasništvu nepokretnost (objekat) na čitavoj teritoriji RS i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina;
 1. Izjava potencijalnog prodavca da je prihvatio uslove javnog konkursa, da je saglasan sa tim, da je saglasan sa procenjenom tržišnom vrednošću nepokretnosti, utvrđenom u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, kao i da će prodati predmetnu nepokretnost podnosiocima prijave za utvrđeni iznos i izvršiti njenu primopredaju odmah nakon uplate novčanih sredstava;
 1. Izjava da podnosioci prijave nisu u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu sa prodavcem nepokretnosti;
 1. Izjava da podnosioci prijave nisu u postupku odobravanja sredstava za iste namene (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti);
 1. Uverenje o slobodnom bračnom stanju (samo za mladog poljoprivrednika/cu).

Pored dokumentacije kojom se dokazuju svi obavezni uslovi za učešće na javnom konkursu, podnosioci prijave sledećom dokumentacijom dokazuju i ispunjenost jednog od četiri gore alternativno propisanih uslova:

 1. Izjava da podnosioci prijave žive u zakupljenoj nepokretnosti ili uverenje o prebivalištu MUP-a za podnosioce prijave, njihovu decu kao i za ostale članove domaćinstva sa kojima žive u porodičnoj zajednici (samo za podnosioce prijave koji ispunjavaju alternativno propisan uslov za učešće na javnom konkursu pod tačkom 1. ili 3.);
 • Fotokopija overene diplome o stečenom obrazovanju podnosioca prijave (samo za podnosioce prijave koje poseduju obrazovanje iz tačke 2. alternativno propisanog uslova za učešće na javnom konkursu);
 • Potvrda poslodavca da podnosioci prijave obavljaju rad od kuće ili Izvod iz APR-a za preduzetnike (samo za podnosioce prijave koji ispunjavaju alternativno propisan uslov za učešće na javnom

konkursu pod tačkom 4.).

Bespovratna sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava – do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021.godine.