BESPOVRATNA SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA NABAVKU OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme ili računarske opreme ili softvera ili usluge u 2021. godini i to koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 16. marta 2020. godine do dana zaključenja Javnog konkursa.

Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 90% od fakturne vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl.

Iznos odobrenih sredstava, uz uslov iz prethodnog stava, može biti najmanje 50.000,00 dinara, dok se najviši iznos utvrđuje shodno predmetu nabavke i to:

A) Mašine/oprema – do najviše 400.000,00 dinara

B) Prenosivi ili desktop ili tablet računar – do najviše 120.000,00 dinara

V) Softver – do najviše 150.000,00 dinara

G) Usluga – do najviše 150.000,00 dinara

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnice

sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne register:

1) najkasnije do 30. decembra 2019. godine (imaju aktivan status) i,

2) razvrstani na mikro ili mala pravna lica – privredni subjekti.

Učesnica na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

1. da u privrednom društvu žena ima najmanje 51% vlasništva i da je u istom odgovorno lice (kumulativno) ili da je žena preduzetnica koja lično upravlja poslovanjem

2. da je pozitivno poslovala u 2019. godini (iskazala neto dobitak)

3. da u periodu od tri meseca pre datuma objavljivanja Javnog konkursa nije smanjivala broj zaposlenih lica na neodređeno vreme za više od 10%

4. da je izmirila dospele obaveze javnih prihoda koji su u nadležnosti Poreske uprave Ministarstva finansija RS

5. da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2019-2021. godina) nije primila de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara

6. da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primila bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja

Učesnica na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za jednu namenu (nabavka mašina/opreme ili računarske opreme ili softvera ili usluge digitalizacije).

Prijava se može podneti za refundaciju troškova:

za nabavku maksimalno 5 komada mašina/opreme (istih ili različitih) i to od

najviše dva različita dobavljača/prodavaca

– za nabavku najviše 3 komada računarske opreme od jednog dobavljača/prodavaca

– za nabavku 1 softvera (softverske licence) sa najviše 10 kopija (od kojih se svaka koristi samo na po jednom računaru) od jednog dobavljača/prodavca

– za nabavku 1  usluge digitalizacije od jednog dobavljača/prodavca.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30.09.2021. godine.

Detalji konkursa: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/images/konkursi/Pravilnik%20zensko%20preduzetnistvo%202021.pdf

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.