BESPOVRATNA SREDSTVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM ZA 2022. GODINU

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za kupovinu kuća na selu, a učesnici mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji ispunjavaju sledeće uslove:

1. da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs

2. da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine

3. da su supružnici u bračnoj zajednici, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života u momentu podnošenja prijave na Konkurs

4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i

da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa

5. da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu.

Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs;

6. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem

nepokretnosti;

7. da Učesnici konkursa u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

Učesnici konkursa mogu aplicirati samo sa jednom prijavom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.

Učesnici konkursa ne mogu da otuđe nepokretnost u narednih 5 godina, a ostala pitanja u vezi sa sredstvima obezbeđenja nepokretnosti biće detaljno regulisana ugovorom.

Nepokretnost koju Učesnici konkursa predlažu za kupovinu može da se nalazi na području svih naseljenih mesta na teritoriji AP Vojvodine, osim gradskih i opštinskih administrativnih centara.

Nepokretnost može biti u suvlasništvu više lica kada se svi suvlasnici pojavljuju kao prodavci svojih suvlasničkih delova.

Konkurs je aktuelan do 21.04.2022. godine.