BESPOVRATNA SREDSTVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM

Zavod za ravnopravnost polova je raspisao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine.

Pod seoskim kućama matraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 25.000.000,00 dinara.

Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara, a građevinska vrednost nekretnine ne sme biti veća od 2.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju:

  • supružnici koji su u bračnoj zajednici u skladu sa Zakonom i
  • vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

Učesnici konkursa mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

  • da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs
  • da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
  • supružnici koji su u bračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života
  • da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkurs
  • da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u random odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
  • da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnost
  • da Učesnici konkursa u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa  u skladu sa propisima Republike Srbije.

Nepokretnost za čiju kupovinu se dodeljuju bespovratna sredstva mora da ispunjava sledeće uslove:

– da se radi o nepokretnosti koja je upisana u Katastar nepokretnosti, odnosno u zemljišne knjige, na ime prodavca i da je bez tereta

– da prodavac nepokretnosti i Učesnici konkursa nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju

– da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi na nepokretnosti

– da je bezbedna i uslovna za stanovanje

– da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost, izgrađena u skladu sa propisima koji regulišu planiranje i izgradnju, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole.

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 03.04.2020. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: :office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.