BESPOVRATNA SREDSTVA DO 20.000 EUR U CILJU POBOLJŠANJA OBRAZOVNE REINTEGRACIJE ROMA POVRATNIKA

NAZIV DONATORA

Fondacija za obrazovanje Roma

ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

15.11.2021  do 15 h

KO MOŽE DA KONKURIŠE

Organizacije civilnog društva

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU

do 20.000 €

VRSTA PODRŠKE

Bespovratna sredstva (grant šeme)

OBLAST PODRŠKE

  • Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
  • Civilno društvo

CILJNA GRUPA PODRŠKE

Romi

GEOGRAFSKA OBLAST PODRŠKE

Cela Srbija

PREDVIĐENI PERIOD TRAJANJA PROJEKTA

do 6 meseci

POSEBNI ZAHTEVI DONATORA

Osnovni cilj poziva je unapređenje reintegracije mladih Roma povratnika u obrazovni sistem Srbije; Specifični cilj je odabir partnerskih organizacija za realizaciju projekata koji će pružiti sveobuhvatnu podršku u unapređenju obrazovne integracije, školske spreme i inkluzije dece iz romskih povratničkih porodica; Predlog projekta treba da obuhvati sledeće ciljne grupe (ali ne mora da bude ograničen na njih): decu iz povratničkih porodica predškolskog uzrasta, učenike iz povratničkih porodica koji pohađaju osnovne škole, roditelje, nastavnike, lokalnu samoupravu, obrazovne, socijalne i ustanove kulture; Predlozi projekata treba da sadrže instrumente za merenje obrazovnih ishoda i indikatore napretka u obrazovanju, kao i odgovor na aktuelne izazove učenja na daljinu tokom pandemije COVID-19.

KAKO SE KONKURIŠE

Prilozi koji sadrže potrebnu prateću dokumentaciju za proces prijavljivanja su sledeći: Prilog 1. Dokaz o registraciji; Prilog 2. Statut organizacije; Prilog 3. Godišnji finansijski izveštaji za poslednje dve godine (2019, 2020) i revizorski izveštaj, ako je dostupan; Prilog 4. Potpisana izjava o partnerstvu. Prijave se podnose elektronskim putem na adresu: matanackovic@romaeducationfund.org Celokupnu dokumentaciju u aplikacionom paketu treba poslati e-poštom u originalnom formatu, a sve anekse, uključujući izjavu o partnerstvu poslati u pravom formatu skeniranja (PDF) originalne verzije, što potvrđuju skenirani potpisi. Anekse sa više stranica treba staviti u jedan PDF dokument. Mejl nasloviti sa: Call for Proposals – Educational Reintegration of Roma Returnees prilikom slanja prijava.

LINK DO KONKURSA