BESPOVRATNA SREDSTVA I KREDITNA PODRŠKA KOD FONDA ZA RAZVOJ SRBIJE

 1. PROGRAM ZA POČETNIKE U POSLOVANJU – START UP

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

 • tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara od ukupnih sredstava za investiranje, bez obzira da li je objekat u kome se sprovode aktivnosti tekućeg održavanja u zakupu ili u vlasništvu podnosioca zahteva.
 • kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina).
 • operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja

Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na bespovratna sredstva  u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti, a preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj.

Minimalno kredit  –  280.000,00 , bespovratna sredstva – 120.000,00 , ukupno 400.000,00 dinara.

Maksimalno kredit –  4.200.000,00, bespovratna sredstva – 1.800.000,00,  ukupno, 6.000.000,00 dinara

Krediti Fonda za razvoj se odobravaju pod sledećim uslovima:

 • rok otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine
 • kamatna stopa 1% godišnje uz garanciju banke; 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja
 • mesečna/tromesečna otplata kredita
 • Garancija poslovne banke, ili – Hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zaloga na pokretnim stvarima,  ugovorno jemstvo privrednog subjekta za korisnika kredita, sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga i/ili

Podnosioci zahteva mogu biti upisani u registar APR-a najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva i da je osnivač istovremeno i zaposlen na neodređeno vreme u tom privrednom društvu.

*Detalji konkursa: https://fondzarazvoj.gov.rs/download/XDQVSR03-Uputstvo_o_sprovodenju_Programa.pdf

*Dokumentacija: https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/start-up-krediti

2.PODSTICANJE PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE

Sredstva su namenjena za:

 • kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje, proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora u kojem se obavlja proizvodnja ili skladištenje proizvoda,
 • kupovinu nove ili polovne proizvodne opreme (ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje,
 • trajna obrtna sredstva – koja mogu da čine najviše 20% ukupnog investicionog ulaganja,
 • nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja.

Preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti.

Minimalni iznos ulaganja za preduzetnike ne može biti manji od 375.000,00 dinara (kredit 300.000 a bespovratno 75.000), a za pravna lica ne može biti manji od 1.250.000,00 dinara (kredit 1.000.000 a bespovratno 250.000).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 12.500.000,00 dinara.

Kreditna sredstva će se odobravati pod sledećim uslovima:

 • Rok otplate za pravna lica je do 10 godina u okviru koga je grejs period do jednegodine i za preduzetnike do 8 godina (grejs period do jedne godine)
 • Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule je 1,5% godišnje uz garanciju banke i 3% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja
 • Mesečna/tromesečna otplata kredita
 • U grejs periodu interkalarna kamata se obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu

*Detalji konkursa: https://fondzarazvoj.gov.rs/download/6WVVU804Uputstvo-O-Sprovodjenju-Programa-Podsticanja-Preduzetnistva-Kroz-Razvojne-Projekte-2020.pdf

3.BESPOVRATNA SREDSTVA ŽENAMA PREDUZETNICAMA I MLADIMA U 2022. GODINI

Ministarstvo privrede u sardnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije  raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini, a ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 100.000.000,00 dinara.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

 • kupovinu opreme, dostavnih vozila (uključujući i mopede na električni pogon) koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina)
 • tekuće održavanje poslovnog i/ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara
 • operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja, za koje se potražuju sredstva Programa.

Pravo da se prijave imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, odnosno od 2017. do 2022. godine (uključujući i 2022. godinu), a čiji je:

-osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena

– osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 35 godina. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 35 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 35 godina.

Privredni subjekti koji  mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 35% vrednosti ulaganja, odnosno do 45% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti.

Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  i kamatnom stopom od 1%  godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara,  niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Javni poziv je do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2022. godine.

Detalji: https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/obavestenje/pregled/130