BESPOVRATNA SREDSTVA – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENJE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Sredstva su namenjena za projekte:

•         Podizanje kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata kroz subvencionisanje:

– nabavka mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost.

•         Unapređenje inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti kroz subvencionisanje:

– uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata.

Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sve projekte koji se

realizuju u periodu od 16.03.2020. do 20.11.2021. godine.

Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Opšti uslovi:

1) da je registrovan u Agenciji za privredne registre i ima sedište, odnosno

registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine;

2) da obavlja ugostiteljsku delatnost kao pretežnu delatnost ili ima registrovan ogranak za obavljanje ugostiteljske delatnosti;

3) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;

4) da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;

5) da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

6) da nije koristio sredstva po drugom osnovu za istu namenu;

7) da nema neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu;

8) da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu

sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;

9) da nije ostvario neto gubitak u poslovanju u 2019. godini;

10) da podnosilac prijave i dobavljač opreme, odnosno izvršilac usluge ne

predstavljaju povezana lica u skladu sa zakonom;

11) da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

12) da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nema većinsko učešće u vlasništvu;

13) da ugovor o zakupu/podzakupu traje najmanje 24 meseca počev od dana raspisivanja Konkursa ukoliko podnosilac prijave nije i vlasnik objekta;

14) da je pribavio procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka (za tačku 1. Namene sredstava, ukoliko je predmet prijave nabavka polovne mašine

ili opreme koja nije starija od 5 godina, u skladu sa članom 4. Pravilnika).

Dodatni uslovi:

1) da ispunjava minimalno tehničke uslove, u skladu sa zakonom;

2) da do isteka roka od šest meseci, počev od dana objavljivanja Konkursa, ne smanji

broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme;

3) da nije koristio sredstva Sekretarijata za obe namene u tekućoj godini.

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% prihvatljivih troškova i to za:

1. Podizanje kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata:

– nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost:

 najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara

2. Unapređenja inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i

turističke delatnosti:

– uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata:

 najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara.

 Pomenuti iznosi su bez uračunatog PDV-a.

Rok za podnošenje prijave: 01.10. 2021. godine.

Detalji konkursa: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/images/konkursi/Pravilnik%20turizam%20nabavka%20masina%20i%20opreme%202021%201.pdf

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.