Bespovratna sredstva namenjana ženskom preduzetništvu

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za nabavku mašina, opreme, računarske opreme, softvera ili usluge za inoviranje i digitalizovanje proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2020. g.

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina/opreme ili računarske opreme ili softvera ili usluge u 2020. godini i to:

 (a) koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 13. novembra 2019. godine do dana raspisivanja Javnog konkursa, ili (b) koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke p dodeli bespovratnih sredstava korisnicima.

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se: – za predmet nabavke iz NAMENE SREDSTAVA pod

(a) – na osnovu dostavljenog računaotpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog, ili

(b) – na osnovu priloženog predračuna ili ponude ili (pred)ugovora sa dobavljačem/prodavcem.

Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl.

Iznos odobrenih sredstava, uz uslov iz prethodnog stava, može biti najmanje 50.000,00 dinara, dok se najviši iznos utvrđuje shodno predmetu nabavke i to:

A) Mašine/oprema – do najviše 400.000,00 dinara;

B) Prenosivi ili desktoo ili tablet računar – do najviše 120.000,00 dinara;

G) Softver – do najviše 150.000,00 dinara;

D) Usluga digitalizacije – do najviše 150.000,00 dinara.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava

Prijava se može podneti za refundaciju izdataka: – za nabavku maksimalno 5 (pet) komada mašina/opreme (istih ili različitih) i to od najviše dva različita dobavljača/prodavaca; – za nabavku najviše 3 (tri) prenosiva, desktop ili tablet računara od jednog dobavljača/prodavaca; – za nabavku 1 (jednog) softvera (softverske licence) sa najviše 10 kopija (od kojih se svaka koristi samo na po jednom računaru) od jednog dobavljača/prodavca; – za nabavku 1 (jedne) usluge digitalizacije od jednog dobavljača/prodavca.

Konkurs otvoren do  09.03.2020. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.