BESPOVRATNA SREDSTVA NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA PODIZANJE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

bespovratna sredstva turizam

Pokrajinski sekretarijat za privredu I turizam raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini, a sredstva su namenjena:

1. Podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:

 A) izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja ugostiteljskih objekata u skladu sa Zakonom o planiranju  i izgradnji

 B) izrade projektno tehničke dokumentacije

2. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:

– opremanja ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima na način predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji.

Sredstva opredeljena za namene iz tačke 1. i 2. mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 01.01.2021. godine do 01.07.2022. godine.

Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici  koji je registrovan u Agenciji za privredne registre I ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine.

OPŠTI USLOVI:

1) da je registrovan u Agenciji za privredne registre i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine do 31.12.2021. godine

2) da obavlja ugostiteljsku delatnost kao pretežnu delatnost ili ima registrovan ogranak za obavljanje ugostiteljske delatnosti

3) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda

4) da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti

5) da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica

6) da nije koristio sredstva po drugom osnovu za istu namenu

7) da nema neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu

8) da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći

9) nije ostvario neto gubitak u 2021. godini

10) da ima najmanje jednog zaposlenog

11) da podnosilac prijave i dobavljač opreme, odnosno izvršilac usluge ne predstavljaju povezana lica

12) da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara

13) da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nema većinsko učešće u vlasništvu

14) da je izdat akt nadležnog organa koji određuje pravila gradnje za određenu lokaciju ili za izvođenje građevinskih radova ili da je podnet zahtev nadležnom organu za izdavanje akta koji određuje pravila gradnje za određenu lokaciju ili za izvođenje građevinskih radova (za tačku 1. pod A Namene sredstava)

15) da ugovor o zakupu/podzakupu traje najmanje 24 meseca počev od dana raspisivanja Konkursa ukoliko podnosilac prijave nije i vlasnik objekta

16) da ispunjava minimalno tehničke uslove, u skladu sa zakonom

17) da je smeštajni objekat zaveden u evidenciji objekata za smeštaj ministarstva nadležnog za poslove turizma ili jedinice lokalne samouprave (odnosi se na privredne subjekte koji pružaju usluge smeštaja)

DODATNI USLOVI:

1. da nije koristio sredstva Sekretarijata po Konkursu broj: 144-401-193-II/2021-4 objavljenog 16.09.2021. godine .

Konkurs traje do 03.02.2022.godine.

Detaljnije: http://spriv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Tekst-konkursa-turizam-izgradnja-suprastrukture-18-01-2022.pdf

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.