BESPOVRATNA SREDSTVA PODSTICAJIMA ZA UNAPREDJENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLJOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, uslovi, način i obrazac prijave za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.


Član 2.
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1) građenje jeste izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, ugradnja građevinskih proizvoda, postrojenja i opreme, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
2) izgradnja jeste rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija, sanacija i radovi investicionog održavanja;
3) ruralna područja jesu sva naseljena mesta na teritoriji Republike Srbije, izuzimajući teritorije naseljenih mesta sa gustinom naseljenosti iznad 150 stanovnika po km² koja su data u Prilogu 1 – Lista naseljenih mesta izvan ruralnih područja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;
4) povezana lica jesu nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;
5) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji u vezi sa izgradnjom i nabavkom predmeta prihvatljive investicije (zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe i usluge, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti), radi stavljanja investicije u funkciju u skladu sa namenom, kao i kategorisanje objekta u skladu sa propisima kojima se uređuje ugostiteljstvo.

II. VRSTE PODSTICAJA


Član 3.
Podsticaji za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima obuhvataju investicije u sledećim sektorima:
1) sektoru ruralnog turizma;
2) sektoru lovnog turizma;
3) sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti.
Član 4.
Prihvatljive investicije u sektoru ruralnog turizma su: ulaganje u građenje i/ili izgradnju i/ili nabavku opreme, kao i promocija nepoljoprivrednih aktivnosti, radi pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu propisa kojim se uređuje ugostiteljstvo.
Prihvatljive investicije u sektoru lovnog turizma su: ulaganje u građenje i/ili izgradnju i/ili nabavku opreme, kao i promocija nepoljoprivrednih aktivnosti, radi pružanja ugostiteljskih usluga u kategorisanim objektima lovnog turizma – lovačka vila, u smislu propisa kojim se uređuje ugostiteljstvo.
Prihvatljive investicije u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti su: ulaganja u nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisom kojim se uređuje određivanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, način sertifikovanja istih i vođenje posebne evidencije izdatih sertifikata. Prihvatljive investicije su i promocija nepoljoprivrednih aktivnosti u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti.
Član 5.
Podsticaji za prihvatljive investicije iz člana 4. st. 1. i 2. ovog pravilnika obuhvataju:
1) građenje i/ili izgradnju:
(1) objekata datih u Prilogu 2 – Autentični ugostiteljski objekti u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, odnosno lovačkih vila,
(2) dvorišta autentičnih ugostiteljskih objekata u domaćoj radinosti ili seoskog turističkog domaćinstva, odnosno lovačkih vila, radi parternog uređenja;
2) nabavku opreme, radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, odnosno lovačkim vilama, i to:
(1) opreme za poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara,
(2) ostale opreme;
3) promociju nepoljoprivrednih aktivnosti.
Podsticaji za prihvatljive investicije iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika obuhvataju:
1) nabavku opreme i alata, radi očuvanja i unapređenja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani, u skladu sa propisom kojim se uređuje određivanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, način sertifikovanja istih i vođenje posebne evidencije izdatih sertifikata;
2) promociju nepoljoprivrednih aktivnosti.
Član 6.
Prihvatljive investicije iz člana 5. ovog pravilnika date su u Prilogu 3 – Lista prihvatljivih investicija, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 7.
Podsticajima se ne nadoknađuju:
1) porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost;
2) carinske, uvozne i druge dažbine;
3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slične naknade;
4) troškovi kupovine, odnosno zakupa zemljišta;
5) troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;
6) troškovi premera i geodetskih snimanja;
7) polovna (remontovana) oprema i alati, osim za podsticaje iz člana 5. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika;
8) doprinosi u naturi (sopstveni rad i materijal podnosioca prijave);
9) oprema, materijali i radovi koji po tipu ne odgovaraju predmeru i predračunu overenom od strane licenciranog inženjera odgovarajuće struke, odnosno ne odgovaraju popisu radova overenom od strane licenciranog inženjera odgovarajuće struke;
10) troškove izrade internet stranice i štampanog materijala koji po sadržaju ne odgovaraju sektorima nepoljoprivrednih aktivnosti za koji se koristi podsticaj;
11) oprema i dvorišni mobilijar koji ne ispunjava norme koje je propisao Evropski komitet za standardizaciju (CEN), a prihvatio Zavod za standardizaciju Srbije;
12) potrošni materijal za očuvanje i unapređenje starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani, u skladu sa propisom kojim se uređuje određivanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, način sertifikovanja istih i vođenje posebne evidencije izdatih sertifikata;
13) troškovi po osnovu ugovora sa nadzornim organom;
14) nabavka predmetne investicije iz člana 5. ovog pravilnika putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova;
15) nerealno visoke ponude koje ne predstavljaju tržišnu vrednost ponuđene vrste radova ili opreme.
III. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE
Član 8.
Pravo na korišćenje podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom, imaju:
1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravno lice:
(1) privredno društvo,
(2) zemljoradnička zadruga,
(3) udruženje.
Član 9.
Pravo na podsticaje ostvaruje lice iz člana 8. ovog pravilnika pod uslovima ako:
1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar), kao komercijalno gazdinstvo i nalazi se u aktivnom statusu;
2) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
3) za investiciju za koju podnosi konkursnu prijavu (u daljem tekstu: prijava) ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
4) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
5) je investicija iz člana 5. ovog pravilnika realizovana u periodu od 1. maja tekuće kalendarske godine, a najkasnije do 30. novembra naredne kalendarske godine;
6) je zbirni iznos pojedinačnih računa za prihvatljive investicije iz člana 5. ovog pravilnika veći od 20.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, uz obavezu podnošenja specifikacije računa iz Priloga 4 – Specifikacija računa, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;
7) je izradilo biznis plan za ukupne prihvatljive investicije čija vrednost prelazi 600.000 dinara (uključujući PDV) u skladu sa Prilogom 5 – Biznis plan za _ , koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;
8) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica.
Član 10.
Lice iz člana 8. tač. 1), 2) i 3) podtačka (3) ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika, ako pored uslova iz člana 9. ovog pravilnika, ispunjava i sledeće uslove:
1) da je objekat kategorisan kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave za pružanje ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, odnosno da je objekat – lovačka vila kategorisan kod ministarstva nadležnog za poslove ugostiteljstva i evidentiran u Registru turizma, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo;
2) da su katastarske parcele i objekat koji su predmet investicije u građenje i/ili izgradnju za koju se podnosi prijava u njegovom vlasništvu, odnosno suvlasništvu;
3) da je objekat koji je predmet investicije u opremanje u vlasništvu, odnosno da nad tim objektom lice može imati i pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno sa ustupiocem – fizičkim licem, jedinicom lokalne samouprave, crkvom, manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;
4) da pruža turistima usluge smeštaja i usluživanja hrane i pića u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 ležajeva i/ili da organizovanoj turističkoj grupi do 50 turista pruža ugostiteljske usluge u skladu sa propisom kojim se uređuje ugostiteljstvo.
Za izgradnju novih objekata uslov iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se da je ispunjen u trenutku podnošenja dokumentacije kojom se dokazuje realizacija investicije.
Lice iz člana 8. tač. 2) i 3) podtačka (3) ovog pravilnika, pored uslova iz st. 1. i 2. ovog člana, treba da bude i registrovano u odgovarajućem registru u Agenciji za privredne registre.
Član 11.
Lice iz člana 8. tačka 3) podtač. (1) i (2) ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika, ako pored uslova iz člana 9. ovog pravilnika, ispunjava i sledeće uslove:
1) da je registrovano u odgovarajućem registru u Agenciji za privredne registre;
2) da je razvrstano u mikro ili malo pravno lice prema podacima iz finansijskog izveštaja iz prethodne godine, u odnosu na godinu u kojoj se podnosi prijava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
4) za zemljoradničku zadrugu, da ima osnivački akt u kojem je navedeno da se pored pretežne delatnosti bave i pružanjem turističko-ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, odnosno lovnom turizmu, potvrdu o broju zaposlenih, kao i podatke o članovima zemljoradničke zadruge datih u Prilogu 6 – Podaci o članovima zemljoradničke zadruge (u daljem tekstu: Prilog 6), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;
5) da je objekat kategorisan kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave za pružanje ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, odnosno da je objekat – lovačka vila kategorisan kod ministarstva nadležnog za poslove ugostiteljstva i evidentiran u Registru turizma, u skladu sa zakonom kojim se uređuje;
6) da su katastarske parcele i objekat koji su predmet investicije u građenje i/ili izgradnju za koju se podnosi prijava u njegovom vlasništvu, odnosno suvlasništvu;
7) da je objekat koji je predmet investicije u opremanje u vlasništvu, odnosno da nad tim objektom lice može imati i pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno sa ustupiocem – fizičkim licem, jedinicom lokalne samouprave, crkvom, manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja.
Za izgradnju novih objekata uslov iz stava 1. tačka 5) ovog člana smatra se da je ispunjen u trenutku podnošenja dokumentacije kojom se dokazuje realizacija investicije.
Član 12.
Lice iz člana 8. tač. 2) i 3) ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika, ako pored uslova iz člana 9. ovog pravilnika, ispunjava i sledeće uslove:
1) da je registrovano u odgovarajućem registru u Agenciji za privredne registre;
2) da je razvrstano u mikro ili malo pravno lice prema podacima iz finansijskog izveštaja iz prethodne godine, u odnosu na godinu u kojoj se podnosi prijava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
3) da je registrovano za očuvanje starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti, koji su sertifikovani u skladu sa propisom kojim se uređuje određivanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, način sertifikovanja istih i vođenje evidencije izdatih sertifikata;
4) za zemljoradničku zadrugu, da ima osnivački akt u kojem je navedeno da se pored pretežne delatnosti bave i očuvanjem starih i umetničkih zanata, odnosno poslovima domaće radinosti koji su sertifikovani, u skladu sa propisom kojim se uređuje određivanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, način sertifikovanja istih i vođenje posebne evidencije izdatih sertifikata, potvrdu o broju zaposlenih, kao i podatke o članovima zemljoradničke zadruge datih u Prilogu 6;
5) za udruženje, da je osnovano sa ciljem negovanja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti.
IV. NAČIN ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE
Član 13.
Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na osnovu konkursa, koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), za svaku kalendarsku godinu.
Konkurs iz stava 1. ovog člana sadrži obrazac konkursne prijave, uslove za ostvarivanje prava na podsticaje, potrebnu dokumentaciju i dodatnu dokumentaciju za rangiranje prijava koje se podnose uz prijavu, rok za podnošenje prijave, dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija investicije, kao i druge potrebne informacije u skladu sa ovim pravilnikom.
Prijava se podnosi na Obrascu – Prijava za korišćenje podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Podnosilac prijave podnosi samo jednu prijavu za korišćenje podsticaja po raspisanom konkursu.
Prijava se podnosi za jednu ili više prihvatljivih investicija iz člana 5. ovog pravilnika.
Ukoliko pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je istovremeno i preduzetnik, podnosi samo jednu prijavu ili kao fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili kao preduzetnik.

Član 14.
Potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu treba da glasi na podnosioca prijave i prilaže se u originalu ili overenoj kopiji, osim dodatne dokumentacije za rangiranje prijava koja se dostavlja u formi kopije.
Dokumentacija na stranom jeziku treba da bude prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.
Dostavljena uverenja i potvrde ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja prijave.
Uprava može zatražiti i drugu dokumentaciju u toku vođenja administrativnog postupka.
Član 15.
Uprava vrši administrativnu obradu proverom podataka iz prijave, dokumentacije priložene uz prijavu i uvidom u službene evidencije.
Prijava koja nije podneta od strane lica iz člana 8. ovog pravilnika, preuranjena, neblagovremena, poslata faksom ili elektronskom poštom, kao i svaka naredna prijava istog podnosioca po istom pozivu, Uprava odbacuje bez razmatranja.
Ako se u toku administrativne obrade pojavi potreba za promenom dobavljača i/ili izvođača radova, promena je moguća u sledećim slučajevima:
1) kada dobavljač i/ili izvođač radova prestane da postoji;
2) kada je dobavljaču i/ili izvođaču radova izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
3) kada dobavljač i/ili izvođač radova promeni delatnost ili prestane da prodaje investiciju koja je predmet zahteva;
4) poremećaja na tržištu;
5) više sile.
Član 16.
Ako iznos raspoloživih sredstava po javnom konkursu nije dovoljan za sve podnete prijave, sprovodi se postupak bodovanja i rangiranja.
Elementi za rangiranje podnosilaca prijava dati su u Tabeli 1 – Elementi za bodovanje podnosilaca prijava u svrhu rangiranja – za fizička lica – nosioce komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnike i Tabeli 2 – Elementi za bodovanje podnosilaca prijava na konkurs u svrhu rangiranja – za pravna lica.

Tabela 1. – Elementi za bodovanje podnosilaca prijava na konkurs u svrhu rangiranja – za fizička lica – nosioce komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnike
Element Način bodovanja Broj bodova
Maksimalni broj bodova 100
Podnosilac prijave je lice koje puni maksimalno 40 godina u godini podnošenja prijave da/ne 15/0
Podnosilac prijave ima investiciju u okviru područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi da/ne 10/0
Podnosilac prijave je ženskog pola da/ne 15/0
Obrazovanje podnosioca prijave Osnovno obrazovanje ili bez obrazovanja 0
Srednja stručna sprema 3
Viša škola 5
Fakultet 10
Projekat podrazumeva otvaranje najmanje jednog radnog mesta na osnovu Biznis plana – 4.3. Potrebna radna snaga da/ne 15/0
Održivost investicije Ocena biznis plana 1 0
Ocena biznis plana 2 1–7
Ocena biznis plana 3 8–5
Ocena biznis plana 4 16–24
Ocena biznis plana 5 25
Lokacija investicije Nije u ruralnom području 0
U ruralnom području 10

Tabela 2. – Elementi za bodovanje podnosilaca prijava na konkurs u svrhu rangiranja – za pravna lica
Element Način bodovanja Broj bodova
Maksimalni broj bodova 100
Podnosilac prijave ima investiciju u okviru područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi da/ne 10/0
Broj zaposlenih u pravnom licu <10 5 10–20 10 >20 15
Pravno lice je zemljoradnička zadruga ili udruženje da/ne 10/0
Primena standarda u proizvodnji Podnosilac zahteva ima proizvodnju organskih proizvoda koji su sertifikovani ili u periodu konverzije 15
Projekat podrazumeva otvaranje najmanje jednog radnog mesta na osnovu Biznis plana – 4.3. Potrebna radna snaga da/ne 15/0
Održivost investicije Ocena biznis plana 1 0
Ocena biznis plana 2 1–7
Ocena biznis plana 3 8–15
Ocena biznis plana 4 16–24
Ocena biznis plana 5 25
Lokacija investicije Nije u ruralnom području 0
U ruralnom području 10

Član 17.
Ispunjenost uslova za dodelu podsticaja utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.
Komisija iz stava 1. ovog člana razmatra prijave, utvrđuje rang listu na osnovu elemenata za rangiranje podnosilaca prijava iz člana 16. ovog pravilnika i daje predlog za dodelu podsticaja direktoru Uprave.
Član 18.
Direktor Uprave rešenjem utvrđuje pravo na korišćenje podsticaja.
Rešenjem iz stava 1. ovog člana podnosiocu prijave odobrava se da u ostavljenom roku u potpunosti realizuje investiciju iz predračuna i podnese Upravi dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija investicije.
Rešenjem iz stava 1. ovog člana utvrđuje se iznos podsticaja na ime realizacije investicije i nalaže se isplata 50% vrednosti podsticaja na namenski račun korisnika upisan u Registar, dok se preostali iznos odobrenog podsticaja isplaćuje nakon dostavljanja dokaza o realizaciji investicije u ostavljenom roku.
V. MAKSIMALNI IZNOS PODSTICAJA
Član 19.
Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu predmetne investicije, odnosno mestu obavljanja aktivnosti, u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika je 2.350.000 dinara.
Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika je 500.000 dinara.
Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije iz člana 5. ovog pravilnika je 2.350.000 dinara.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Član 20.
Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.
Član 21.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima („Službeni glasnik RS”, broj 54/19).
Član 22.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj 110-00-139/2020-09
U Beogradu, 24. septembra 2021. godine
Ministar,
Branislav Nedimović, s.r.

PRILOG 1.
LISTA NASELJENIH MESTA IZVAN RURALNIH PODRUČJA
Red. broj Matični broj opštine Naziv opštine Matični broj naselja Naziv naselja Gustina naseljenosti
(preko 150 stanovnika/km²)

 1. 70092 Beograd–Barajevo 703494 Barajevo 158,10
  70092 Beograd–Barajevo 703559 Vranić 159,23
  70092 Beograd–Barajevo 703567 Guncati 234,12
  70092 Beograd–Barajevo 703591 Meljak 334,05
  70106 Beograd–Voždovac 703621 Beli Potok 233,25
  70106 Beograd–Voždovac 703630 Zuce 167,38
  70106 Beograd–Voždovac 703648 Pinosava 344,78
  70106 Beograd–Voždovac 791016 Beograd (Voždovac) 4289,58
  70114 Beograd–Vračar 791024 Beograd (Vračar) 19631,45
  70122 Beograd–Grocka 703672 Boleč 515,32
  70122 Beograd–Grocka 703702 Vinča 371,16
  70122 Beograd–Grocka 703729 Vrčin 184,72
  70122 Beograd–Grocka 703737 Grocka 244,67
  70122 Beograd–Grocka 703770 Kaluđerica 2881,20
  70122 Beograd–Grocka 703796 Leštane 1121,56
  70149 Beograd–Zvezdara 791032 Beograd (Zvezdara) 4879,34
  70157 Beograd–Zemun 703915 Ugrinovci 214,73
  70157 Beograd–Zemun 791059 Beograd (Zemun) 1582,79
  70165 Beograd–Lazarevac 703982 Veliki Crljeni 248,25
  70165 Beograd–Lazarevac 704091 Lazarevac 1455,18
  70165 Beograd–Lazarevac 704156 Petka 188,13
  70165 Beograd–Lazarevac 704288 Šopić 177,24
  70173 Beograd–Mladenovac 704377 Granice 249,80
  70173 Beograd–Mladenovac 704440 Međulužje 198,81
  70173 Beograd–Mladenovac 704458 Mladenovac (varoš) 2077,93
  70173 Beograd–Mladenovac 704466 Mladenovac (selo) 283,02
  70173 Beograd–Mladenovac 704504 Rajkovac 219,84
  70181 Beograd–Novi Beograd 791067 Beograd (Novi Beograd) 5270,50
  70190 Beograd–Obrenovac 704563 Barič 471,03
  70190 Beograd–Obrenovac 704571 Belo Polje 305,02
  70190 Beograd–Obrenovac 704652 Zabrežje 190,23
  70190 Beograd–Obrenovac 704679 Zvečka 355,69
  70190 Beograd–Obrenovac 704725 Mala Moštanica 168,57
  70190 Beograd–Obrenovac 704733 Mislođin 175,33
  70190 Beograd–Obrenovac 704741 Obrenovac 2684,94
  70190 Beograd–Obrenovac 704792 Rvati 1757,13
  70190 Beograd–Obrenovac 704814 Stubline 153,13
  70190 Beograd–Obrenovac 704849 Urovci 153,47
  70203 Beograd–Palilula 704865 Borča 814,10
  70203 Beograd–Palilula 704920 Slanci 166,57
  70203 Beograd–Palilula 791075 Beograd (Palilula) 1572,89
  70211 Beograd–Rakovica 791083 Beograd (Rakovica) 3615,10
  70220 Beograd–Savski venac 791091 Beograd (Savski Venac) 2781,40
  70238 Beograd–Sopot 705055 Ralja 209,62
  70238 Beograd–Sopot 705101 Sopot 1565,83
  70246 Beograd–Stari grad 791105 Beograd (Stari Grad) 8946,19
  70254 Beograd–Čukarica 705136 Ostružnica 329,69
  70254 Beograd–Čukarica 705179 Rušanj 277,67
  70254 Beograd–Čukarica 705187 Sremčica 927,88
  70254 Beograd–Čukarica 705195 Umka 507,66
  70254 Beograd–Čukarica 791113 Beograd (Čukarica) 2261,36
  71293 Beograd–Surčin 703834 Bečmen 188,22
  71293 Beograd–Surčin 703869 Dobanovci 152,71
  71293 Beograd–Surčin 703877 Jakovo 201,27
  71293 Beograd–Surčin 703907 Surčin 297,41
 2. 80284 Novi Sad 802751 Budisava 247,23
  80284 Novi Sad 802778 Veternik 900,40
  80284 Novi Sad 802786 Kać 156,80
  80284 Novi Sad 802794 Kisač 171,57
  80284 Novi Sad 802824 Novi Sad 3023,80
  80284 Novi Sad 802859 Rumenka 229,94
  80284 Novi Sad 802883 Futog 223,87
  80519 Petrovaradin 802760 Bukovac 282,59
  80519 Petrovaradin 802816 Ledinci 242,15
  80519 Petrovaradin 802832 Petrovaradin 571,58
  80519 Petrovaradin 802867 Sremska Kamenica 402,52
 3. 71285 Niš – Niška Banja 729191 Jelašnica 157,83
  71285 Niš – Niška Banja 729353 Nikola Tesla 1753,03
  71285 Niš – Niška Banja 729370 Niška Banja 906,74
  71285 Niš – Niška Banja 729477 Prva Kutina 150,93
  71285 Niš – Niška Banja 729485 Prosek 180,30
  71307 Niš–Pantelej 729027 Gornja Vrežina 157,64
  71307 Niš–Pantelej 729094 Donja Vrežina 1732,04
  71307 Niš–Pantelej 729205 Kamenica 193,03
  71307 Niš–Pantelej 792012 Niš (Pantelej) 6481,95
  71315 Niš – Crveni krst 729043 Gornja Toponica 190,06
  71315 Niš – Crveni krst 729078 Gornji Komren 158,77
  71315 Niš – Crveni krst 729167 Donji Komren 255,66
  71315 Niš – Crveni krst 729329 Medoševac 519,36
  71315 Niš – Crveni krst 729469 Popovac 408,53
  71315 Niš – Crveni krst 729574 Trupale 170,21
  71315 Niš – Crveni krst 729582 Hum 155,59
  71315 Niš – Crveni krst 729612 Čamurlija 153,71
  71315 Niš – Crveni krst 792039 Niš (Crveni krst) 1714,10
  71323 Niš–Palilula 728004 Mramor 614,02
  71323 Niš–Palilula 728942 Bubanj 284,97
  71323 Niš–Palilula 729019 Gabrovac 156,95
  71323 Niš–Palilula 729060 Gornje Međurovo 239,60
  71323 Niš–Palilula 729159 Donje Međurovo 195,24
  71323 Niš–Palilula 729264 Lalinac 154,90
  71323 Niš–Palilula 729388 Deveti maj 968,32
  71323 Niš–Palilula 729434 Pasi Poljana 503,26
  71323 Niš–Palilula 729558 Suvi Do 293,38
  71323 Niš–Palilula 729639 Čokot 380,41
  71323 Niš–Palilula 792055 Niš (Palilula) 2464,65
  71331 Niš–Medijana 728934 Brzi Brod 1793,82
  71331 Niš–Medijana 792047 Niš (Medijana) 10065,36
 4. 70645 Kragujevac–grad 718980 Kragujevac 1820,95
  70645 Kragujevac–grad 718823 Dragobraća 163,71
 5. 80438 Subotica–grad 804592 Palić 189,58
  80438 Subotica–grad 804614 Subotica 596,92
 6. 80152 Zrenjanin–grad 801534 Ečka 152,20
  80152 Zrenjanin–grad 801542 Zrenjanin 396,36
 7. 80314 Pančevo-grad 803138 Pančevo 472,22
  80314 Pančevo–grad 803111 Kačarevo 178,81
 8. 71242 Čačak–grad 745715 Konjevići 187,26
  71242 Čačak–grad 745731 Kulinovci 223,50
  71242 Čačak–grad 745855 Ovčar Banja 346,39
  71242 Čačak–grad 745880 Parmenac 256,82
  71242 Čačak–grad 746045 Trbušani 256,62
  71242 Čačak–grad 746053 Trnava 189,10
  71242 Čačak–grad 746061 Čačak 1994,27
  71242 Čačak–grad 746754 Beljina 551,44
 9. 70670 Kruševac–grad 720585 Begovo Brdo 416,51
  70670 Kruševac–grad 720747 Veliko Golovode 197,52
  70670 Kruševac–grad 720844 Gornji Stepoš 200,78
  70670 Kruševac–grad 720992 Jasika 211,21
  70670 Kruševac–grad 721034 Kapidžija 327,38
  70670 Kruševac–grad 721085 Koševi 162,48
  70670 Kruševac–grad 721107 Kruševac 5202,98
  70670 Kruševac–grad 720895 Dedina 342,03
  70670 Kruševac–grad 721131 Lazarica 260,28
  70670 Kruševac–grad 721140 Lipovac 208,71
  70670 Kruševac–grad 721263 Malo Golovode 3312,99
  70670 Kruševac–grad 721310 Mudrakovac 784,60
  70670 Kruševac–grad 721344 Pakašnica 752,34
  70670 Kruševac–grad 721352 Parunovac 247,79
  70670 Kruševac–grad 721387 Pepeljevac 216,79
  70670 Kruševac–grad 721433 Ribarska Banja 179,69
  70670 Kruševac–grad 721611 Čitluk 596,54
 10. 70653 Kraljevo–grad 719307 Adrani 181,74
  70653 Kraljevo–grad 719528 Grdica 355,93
  70653 Kraljevo–grad 719617 Zaklopača 182,62
  70653 Kraljevo–grad 719650 Jarčujak 209,34
  70653 Kraljevo–grad 719684 Kovanluk 706,03
  70653 Kraljevo–grad 719692 Kovači 529,62
  70653 Kraljevo–grad 719706 Konarevo 332,13
  70653 Kraljevo–grad 719714 Kraljevo 2626,35
  70653 Kraljevo–grad 719811 Mataruška Banja 1357,05
  70653 Kraljevo–grad 720062 Ratina 227,99
  70653 Kraljevo–grad 720291 Čibukovac 311,81
  70653 Kraljevo–grad 746649 Žiča 154,50
 11. 70874 Novi Pazar – grad 730017 Banja 163,42
  70874 Novi Pazar – grad 730092 Varevo 225,77
  70874 Novi Pazar – grad 730360 Ivanča 458,59
  70874 Novi Pazar – grad 730564 Mur 552,10
  70874 Novi Pazar – grad 730602 Novi Pazar 4338,08
  70874 Novi Pazar – grad 730653 Osoje 394,29
  70874 Novi Pazar – grad 730688 Paralovo 401,32
  70874 Novi Pazar – grad 730718 Pobrđe 1117,47
  70874 Novi Pazar – grad 730777 Postenje 208,92
  70874 Novi Pazar – grad 730840 Rajčinoviće 167,11
  70874 Novi Pazar – grad 731013 Hotkovo 227,70
 12. 70360 Valjevo–grad 708402 Valjevo 2147,39
  70360 Valjevo–grad 708305 Beloševac 167,49
  70360 Valjevo–grad 708470 Gorić 607,44
  70360 Valjevo–grad 708496 Gornja Grabovica 163,47
  70360 Valjevo–grad 708887 Petnica 196,07
  70360 Valjevo–grad 708895 Popučke 177,12
  70360 Valjevo–grad 708984 Sedlari 199,13
 13. 70432 Vranje 711241 Bresnica 162,68
  70432 Vranje 711306 Vranje 1889,90
  70432 Vranje 711420 Davidovac 173,13
  70432 Vranje 711497 Donji Neradovac 207,15
  70432 Vranje 711578 Zlatokop 257,01
  70432 Vranje 711977 Ranutovac 157,52
  70432 Vranje 711993 Ribnice 221,30
  70432 Vranje 712183 Suvi Dol 234,65
 14. 70556 Zaječar–grad 715689 Zaječar 752,05
  15. 70726 Leskovac–grad 723614 Badince 184,83
  70726 Leskovac–grad 723657 Beli Potok 191,33
  70726 Leskovac–grad 723673 Bobište 609,03
  70726 Leskovac–grad 723681 Bogojevce 179,43
  70726 Leskovac–grad 723738 Brestovac 221,31
  70726 Leskovac–grad 723711 Bratmilovce 1022,74
  70726 Leskovac–grad 723789 Bunuški Čifluk 197,91
  70726 Leskovac–grad 723878 Vinarce 179,99
  70726 Leskovac–grad 723991 Gornje Krajince 163,70
  70726 Leskovac–grad 724009 Gornje Sinkovce 171,09
  70726 Leskovac–grad 724017 Gornje Stopanje 307,18
  70726 Leskovac–grad 724033 Gornji Bunibrod 150,77
  70726 Leskovac–grad 724084 Grdelica (varoš) 1930,62
  70726 Leskovac–grad 724092 Grdelica (selo) 206,05
  70726 Leskovac–grad 724157 Donja Jajina 233,42
  70726 Leskovac–grad 724181 Donja Slatina 151,95
  70726 Leskovac–grad 724203 Donje Krajince 164,03
  70726 Leskovac–grad 724211 Donje Sinkovce 600,42
  70726 Leskovac–grad 724220 Donje Stopanje 154,40
  70726 Leskovac–grad 724335 Žižavica 182,81
  70726 Leskovac–grad 724378 Zloćudovo 176,66
  70726 Leskovac–grad 724521 Kumarevo 262,57
  70726 Leskovac–grad 724548 Leskovac 2379,52
  70726 Leskovac–grad 724556 Lipovica 153,61
  70726 Leskovac–grad 724572 Mala Biljanica 153,30
  70726 Leskovac–grad 724629 Manojlovce 180,31
  70726 Leskovac–grad 724688 Mrštane 225,14
  70726 Leskovac–grad 724696 Navalin 162,73
  70726 Leskovac–grad 724734 Nomanica 274,29
  70726 Leskovac–grad 724866 Predejane (varoš) 1740,44
 15. 70734 Loznica–grad 725196 Banja Koviljača 389,49
  70734 Loznica–grad 725200 Baščeluci 351,70
  70734 Loznica–grad 725269 Voćnjak 208,91
  70734 Loznica–grad 725382 Draginac 1159,77
  70734 Loznica–grad 725480 Klupci 995,91
  70734 Loznica–grad 725510 Krajišnici 535,51
  70734 Loznica–grad 725528 Lešnica 150,65
  70734 Loznica–grad 725544 Lipnički Šor 167,44
  70734 Loznica–grad 725552 Loznica 2033,63
  70734 Loznica–grad 725579 Lozničko Polje 472,05
  70734 Loznica–grad 725617 Ploča 600,01
  70734 Loznica–grad 725641 Runjani 169,54
  70734 Loznica–grad 725676 Straža 163,07
 16. 70939 Pirot 732109 Berilovac 187,45
  70939 Pirot 732222 Gnjilan 210,67
  70939 Pirot 732575 Pirot 1313,38
  70939 Pirot 732605 Poljska Ržana 170,34
 17. 70947 Požarevac 733083 Požarevac 691,19
 18. 70998 Prokuplje 735728 Donja Stražava 249,49
  70998 Prokuplje 736074 Novo Selo 209,72
  70998 Prokuplje 736210 Prokuplje 1298,86
 19. 71048 Jagodina–grad 737950 Vinorača 150,44
  71048 Jagodina–grad 737968 Voljavče 347,41
  71048 Jagodina–grad 738174 Končarevo 163,52
  71048 Jagodina–grad 738247 Majur 217,07
  71048 Jagodina–grad 738328 Rakitovo 523,18
  71048 Jagodina–grad 738336 Ribare 295,23
  71048 Jagodina–grad 738352 Jagodina 2078,05
  71048 Jagodina–grad 738417 Strižilo 222,34
  71048 Jagodina–grad 738433 Trnava 671,17
 20. 71099 Smederevo–grad 740292 Vranovo 165,70
  71099 Smederevo–grad 740314 Vučak 215,38
  71099 Smederevo–grad 740446 Petrijevo 222,90
  71099 Smederevo–grad 740454 Radinac 350,73
  71099 Smederevo–grad 740462 Ralja 182,41
  71099 Smederevo–grad 740527 Smederevo 1552,39
  71099 Smederevo–grad 740543 Udovice 164,21
 21. 71145 Užice–grad 741850 Sevojno 362,56
  71145 Užice–grad 741892 Užice 2531,63
 22. 71269 Šabac–grad 746240 Jevremovac 353,80
  71269 Šabac–grad 746258 Jelenča 367,60
  71269 Šabac–grad 746304 Majur 346,80
  71269 Šabac–grad 746380 Mišar 205,55
  71269 Šabac–grad 746479 Pocerski Pričinović 733,55
  71269 Šabac–grad 746606 Šabac 1745,54
 23. 80128 Vršac 801089 Vršac 233,25
 24. 80209 Kikinda 802158 Kikinda 200,91
 25. 80381 Sombor–grad 803979 Sombor 164,65
 26. 80403 Sremska Mitrovica – grad 804177 Laćarak 195,15
  80403 Sremska Mitrovica – grad 804215 Mačvanska Mitrovica 1258,48
  80403 Sremska Mitrovica – grad 804266 Sremska Mitrovica 760,91
 27. 70327 Bor 706418 Bor 717,33
  PRILOG 2.

AUTENTIČNI UGOSTITELJSKI OBJEKTI U DOMAĆOJ RADINOSTI ILI SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podstiče ruralni turizam u objektima koji su izgrađeni u skladu sa kulturnim kontinuitetom podneblja na kojem se nalaze. Ovo podrazumeva izgradnju i/ili gradnju i/ili rekonstrukciju i/ili dogradnju i/ili adaptaciju i/ili sanaciju i/ili restauraciju i/ili investiciono održavanje, s ciljem privođenja nameni objekata koji su prikladni za ambijent u kome se nalaze, izgrađenih tako da odgovaraju graditeljskom nasleđu.
Prihvatljive su investicije za izgradnju i/ili gradnju i/ili rekonstrukciju i/ili dogradnju i/ili adaptaciju i/ili sanaciju i/ili restauraciju i/ili investiciono održavanje, s ciljem privođenja nameni objekata, a zasnovano na principima tradicionalnog graditeljskog nasleđa, poštujući odgovarajuće arhitektonske kriterijume u smislu odnosa objekata prema okruženju, funkcionalne organizacije i oblikovanja na principima narodnog graditeljstva koje je specifično za podneblje gde se objekat gradi.
Takođe, prihvatljive su investicije u objekte sledećih spratnosti:
1) prizemni objekti sa podrumom;
2) prizemni objekti sa podrumom i potkrovljem;
3) objekti koji imaju podrum, prizemlje i 1. sprat;
4) objekti koji imaju podrum, prizemlje, 1. sprat i potkrovlje.
U tom smislu može se definisati nekoliko tipova:
1) vojvođanska kuća je tip objekta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i najčešće su dve varijante zavisno od konfiguracije terena – mogu biti okrenute širom ili užom stranom kalkanom, ka ulici;
2) moravska i šumadijska kuća je tip kuće koji najčešće ima trem koji može biti ravan ili sa lukovima. Često imaju trem i fasade koje predstavljaju kontrast između belo obojenih zidova i tamne spoljašnje stolarije;
3) planinska kuća/brvnara je u slučaju da je građena na strmom, planinskom terenu najčešće u donjem delu obložena kamenom od kojeg su nekada rađeni i temelji ovih objekata. Na ravnom terenu ovaj tip objekta ima konstrukciju od drvenih greda. Zidovi su u oba slučaja često od brvana, a drveni krov je pokriven šindrom. Smatraće se prihvatljivim i objekat koji je pokriven crepom;
4) vajat je omanja drvena kuća u okviru dvorišta, izgrađen od drvene konstrukcije. Zidovi i krov su drveni, a krov je pokriven drvetom ili šindrom. Smatraće se prihvatljivim i vajat koji je pokriven crepom;
5) salaš je jedinstvena celina u prostorno-urbanističkom smislu koja predstavlja poljoprivredno gazdinstvo sa stambenom kućom, pratećim objektima i pripadajućim poljoprivrednim zemljištem. Definisan je kao specifična naseobina relativno udaljena od sela, često izolovana od glavne komunikacije i infrastrukture i kao posed između dva i dvadeset hektara. Prihvatljiva je samo investicija koja se odnosi na objekat tipa vojvođanska kuća kroz izgradnju i/ili dogradnju i/ili adaptaciju i/ili investiciono održavanje, s ciljem privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu zakona kojim se uređuje ugostiteljstvo.