BESPOVRATNA SREDSTVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

posao-zaposljavanje
 • KONKURS ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2022. GODINI

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu koje se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine, radi osnivanja radnje ili drugog oblika preduzetništva od strane nezaposlenog, a subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara.

Pravo da konkurišu ima nezaposleno lice prijavljeno na evidenciju NSZ na teritoriji

AP  Vojvodine koje je završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuka u NSZ ili drugoj odgovarajućoj organizaciji.

Pravo na Subvenciju ne može se ostvariti: za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge i udruženja; za obavljanje delatnosti pod šifrom 02.0,01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, 35.14, 35.23, 49.32, 66.12 ili 92.0); ukoliko je lice ranije ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje I ukoliko je lice već koristilo Subvenciju Sekretarijata ili drugih davaoca sredstava za isti program subvencionisanja.

Konkurs je otvoren do 22.04.2022. godine.

 • ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2022. GODINI

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica , u iznosu od 250.000,00 dinara po nezaposlenom licu, odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, radi zapošljavanja nezaposlenih lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine.

Poslodavac je u obavezi da namenski utroši sredstva, odnosno da u periodu od najmanje 12 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme, redovno uplaćuje poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Pravo na Subvenciju ne mogu ostvariti: državni organi, organizacije i drugi  korisnici budžetskih sredstava, zadruge i udruženja; podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti sa šifrom 02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 66.12 ili 92.0; korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Sekretarijatu ili NSZ, a ugovorna obaveza je istekla, kao i korisnici sredstava čija je ranija ugovorna obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju i privredni subjekti u teškoćama.

Poslodavac može podneti Zahtev sa biznis planom pod uslovom da:

1. ima sedište ili registrovanu poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine

2. pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%)

3. je registrovan najmanje šest meseci pre datuma podnošenja zahteva

4. u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev nije smanjivao broj zaposlenih na neodređeno vreme

5. uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene,

6. poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije, odnosno u blokadi

7. nezaposleno lice se na dan podnošenja zahteva nalazi na evidenciji Filijale NSZ

8. nezaposleno lice, za koga se traži subvencija, nije bilo u radnom odnosu na neodređeno vreme kod podnosioca zahteva ili povezanog lica, najmanje šest meseci pre podnošenja zahteva

9. je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Sekretarijatu

10. nalazi se u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine

Konkurs je otvoren do 22.04.2022. godine.

 • FINANSIRANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2022. GODINI

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova namenjena su za:

1. isplatu naknade za obavljen posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima licima uključenim u javne radove, u visini od 22.000,00 dinara, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za socijalno osiguranje

Navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada.

2. naknadu troškova sprovođenja javnih radova i to:

 • 1.000,00 dinara po licu, za javne radove koji traju mesec dana
 • 1.500,00 dinara po licu, za javne radove koji traju dva meseca
 • 2.000,00 dinara po licu, za javne radove koji traju tri i četiri meseca.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja koja imaju status pravnog lica, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, upisane u APR u aktivnomn status.

Podnosilac prijave učestvuje na Javnom konkursu, pod sledećim uslovima:

1. da ima sedište na teritoriji AP Vojvodine

2. da je udruženje registrovano za program koji je predmet javnog rada

3. da je u APR-u registrovan najkasnije 60 dana pre dana objavljivanja Javnog konkursa

4. da aplicira samo jednim projektom

5. da angažuju nezaposleno lice koje se na dan podnošenja zahteva nalazi na evideciji filijale NSZ na teritoriji AP Vojvodine

6. da je udruženje ispunilo ranije ugovorne obaveze prema Sekretarijatu, NSZ ili lokalnoj samoupravi po javnim konkursima iz prethodnih godina

Konkurs je otvoren do 07.04.2022. godine.

 • FINANSIRANJE STRUČNE PRAKSE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI

Sredstva su namenjena za finansiranje stručne prakse studenata koji su u prethodnoj kalendarskoj godini diplomirali s prosekom 9,50-10 na fakultetu sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koji se nalazi u sastavu univerziteta čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam finansira meru stručne prakse u trajanju od 12 meseci.

Student koji je u prethodnoj kalendarskoj godini diplomirao s prosekom 9,50-10 na fakultetu sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koji se nalazi u sastavu univerziteta čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine koji se stručno osposobljava treba da ispunjava sledeće uslove:

 • da se vodi kao nezaposleno lice na evidenciji NSZ
 •  ima završene osnovne akademske studije u obimu 240 ESPB
 • da poseduje dokaz koji izdaje fakultet, a kojim se potvrđuje da je u prethodnoj kalendarskoj godini diplomirao s prosekom 9,50-10 i
 • nema radnog iskustva u struci.

Tokom trajanja stručne prakse Angažovanim licima vrši se:

1. isplata sredstava u ukupnom mesečnom iznosu od 60.000,00 dinara, na ime novčane naknade i troškova prevoza i

2. obračun i uplata doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Pravo učešća u realizaciji mere stručne prakse može ostvariti poslodavac koji pripada pokrajinskim organima i stručnim službama Pokrajinske vlade, kao i javnim službama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, a uslove koje treba da ispunjava su:

 • da ima kadrovske kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima zaposlenog (mentora) koji je najmanje istog nivoa kvalifikacije kao i Angažovano lice
 • da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju broju lica koja se stručno osposobljavaju, kao i da obezbedi sve uslove

Konkurs je aktuelan do 09.04.2022. godine.