BESPOVRATNA SREDSTVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA KUPOVINU NOVE OPREME – UKUPAN IZNOS OPREDELJENIH SREDSTAVA PO POZIVU IZNOSI 240.000.000,00 DINARA

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao je konkurs za kupovinu nove opreme  čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 4.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 2.000.000,00 dinara do 8.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

Pravo na dodelu bespovratnih sredstava na Konkursu imaju privredna društva:

 1. koja imaju sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, pri čemu i mesto realizacije investicionog projekta mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine;
 2. koja u 2020. godini, i u 2021. godini nisu ostvarila poslovne prihode veće od 800.000.000,00 dinara;
 3. koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava;
 4. koja u toku 2019, 2020 kao i u 2021. godine nisu bila u blokadi;
 5. koja u Finansijskim izveštajima u 2020. godini, kao ni u 2021. godini nemaju iskazan poslovni gubitak (gubitak pre oporezivanja);
 6. koja nisu u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;
 7. nad kojima nije pokrenut postupak stečaja, u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija;
 8. čiji zakonski i ostali zastupnici nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti i protiv kojih se ne vodi krivični postupak;
 9. koja nisu osuđivana za krivična dela izvršena u obavljanju privredne delatnosti i privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti;
 10. koja nemaju dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda;
 11. kod kojih broj zaposlenih nije smanjen u proseku za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja Prijave;
 12. u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu;
 13. koja nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;
 14. sa kojima nije bio raskinut ugovor o dodeli sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine zbog neispunjenja preuzetih obaveza;
 15. protiv kojih se ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 16. koja ne obavljaju delatnost u sektorima:čelika, uglja, sintetičkih vlakana, primarne poljoprivredne proizvodnje, igara na sreću, uslužne delatnosti (marketinške, konsultantske i računovodstvene usluge, usluge istraživanja tržišta, medicinske usluge, usluge servisa, usluge tehničkih pregleda, usluge popravki i održavanja i sličnih neproizvodnih delatnosti), saobraćaja i transporta, proizvodnje i prodaje oružja i vojne opreme, proizvodnje nafte i naftnih derivata, trgovine i distribucije i sektorima i delatnostima navedenim u listi delatnosti koje se ne subvencionišu

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 13.5.2022. godine.

Detaljnije: http://region.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-2-2/