BESPOVRATNA SREDSTVA ZA INVESTICIJE U PRERADU I MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA U SEKTORU PROIZVODNJE JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

Predmet podsticaja jesu prihvatljive investicije i troškovi u izgradnju objekata, i/ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina, u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pica.

Troškovi iz koji se odnose na građenje i/ili dogradnju objekta smatraju se prihvatljivim do iznosa od 60.000 dinara po kvadratnom metru predmetnog objekta, a troškovi koji se odnose na rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećeg objekta smatraju se prihvatljivim do iznosa od 35.000 dinara po kvadratnom metru predmetnog objekta.

Pravo na podsticaje može se ostvariti za prihvatljive investicije i troškove, koji su u potpunosti realizovani u periodu od 15. novembra prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i za one koji budu realizovani pod uslovima, na način i u roku određenim rešenjem kojim se korisniku podsticaja odobrava realizacija prihvatljivih investicija i troškova.

Za opšte troškove pravo na podsticaje može se ostvariti ako su realizovani i u periodu od 1. januara 2018. godine, pa do isteka roka za realizaciju prihvatljivih investicija i troškova određenog rešenjem.

Izuzetno, pravo na podsticaje za 2022. godinu, može se ostvariti i za prihvatljive investicije i troškove koji su u potpunosti realizovani u periodu od 15. novembra 2020. godine, kao i za one koji budu realizovani pod uslovima, na način i u roku određenim rešenjem kojim se korisniku podsticaja odobrava realizacija prihvatljivih investicija i troškova, a za opšte troškove pravo na podsticaje može se ostvariti ako su realizovani i u periodu od 1. januara 2018. godine, pa do isteka roka određenog rešenjem kojim se korisniku podsticaja odobrava realizacija prihvatljivih investicija i troškova.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) preduzetnik;

2) privredno društvo;

3) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

4) zadužbina registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine i fondacije;

5) crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Podnosilac zahteva za prihvatljive investicije koje su u potpunosti realizovane treba da  bude upisan Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića, dok se podnosioci koji investiciju realizuju u skladu sa rešenjem kojim se odobrava  korišćenje podsticaja u Registar upisuju u roku određenim rešenjem.

Vrednost invsticije za koju se podnosi zahtev za podsticaj treba da bude veća od 400.000 dinara.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 60% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 15.500.000 dinara.

Maksimalni iznosi podsticaja po po jedinoj vrsti podsticaja jesu:

– za investicije u izgradnju objekata – 10.000.000 dinara;

– za nabavku nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića – 5.000.000 dinara;

– za opšte troškove – 500.000 dinara.

Lista prihvatljivih investicija: file:///C:/Users/user/Desktop/2022.%20GODINA/javni-poziv-rakija-2022%20(3).pdf

Konkurs je otvoren do 15.04.2022. godine.