BESPOVRATNA SREDSTVA  ZA INVESTICIJE U PRERADU I MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA U SEKTORU PROIZVODNJE VINA U 2022. GODINI

bespratna sredstva vino

Pravo na podsticaje može se ostvariti za prihvatljive investicije i troškove koji su u potpunosti realizovani u periodu od 1. septembra 2021. godine, kao i za one koji budu realizovani pod uslovima, na način i u roku određenim rešenjem kojim se korisniku podsticaja odobrava realizacija prihvatljivih investicija i troškova, a za opšte troškove pravo na podsticaje može se ostvariti ako su realizovani i u periodu od 1. januara 2018. godine, pa do isteka roka određenog rešenjem kojim se korisniku podsticaja odobrava realizacija prihvatljivih investicija i troškova.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) preduzetnik

2) privredno društvo

3) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu

4) zadužbina registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine i fondacije

Lica ostvaruju prava na podsticaje, ako:

1) u Registru ima upisano grožđe vinskih sorti u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava

2) je proizvođač grožđa upisan u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino

3) je član udruženja prozvođača grožđa i vina sa oznakom geografskog porekla, koje ima izrađen elaborat na osnovu kojeg se ustanovljava oznaka geografskog porekla, odnosno priznaju oznake za vina sa geografskim poreklom, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju uslovi za priznavanje, postupak priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i način proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom, za vinogradarski rejon u kome se nalaze parcele pod grožđem odnosno ako ima potvrdu nacionalne asocijacije udruženja proizvođača grožđa i vina sa oznakom geografskog porekla da ispunjava osnovne uslove za proizvodnju vina sa oznakom geografskog porekla, ako za vinogradarski rejon u kome se nalaze parcele pod grožđem nije registrovano udruženje prozvođača grožđa i vina sa oznakom geografskog porekla;

4) ima tehničko-tehnološki projekat vinarije koji sadrži i utvrđeni ukupni maksimalni godišnji kapacitet proizvodnje vina, za investicije čija vrednost prelazi 3.000.000 dinara;

5) se vinarija koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje nalazi u ruralnom području, u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim pozivom;

6) ukupni maksimalni godišnji kapacitet proizvodnje vina podnosioca zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje ne prelazi 20.000 litara;

7) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministarstvo), po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

8) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

9) realizacija investicije koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, nije započeta pre 1. septembra 2021. godine, odnosno ako realizacija opšteg troška koji je predmet zahteva nije započeta pre 1. januara 2018. godine;

10) dobavljač, odnosno izvođač radova i podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje ne predstavljaju povezana lica;

11) za investiciju koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu

Lista prihvatljivih investicija:     file:///C:/Users/user/Desktop/2022.%20GODINA/javni-poziv-vino-2022-fin%20(2).pdf

Konkurs je otvoren do 29. aprila 2022. godine.