BESPOVRATNA SREDSTVA ZA POČETNIKE  U POSLOVANJU U 2022. GODINI

Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije raspisao je javni poziv za početnike  u poslovanju u 2022. Godini, a ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara.  Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda.

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva, odnosno u 2020, 2021. i 2022. godini.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

  • kupovinu opreme, dostavnih vozila (uključujući i mopede na električni pogon) koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina)
  • tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara
  • operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja, za koje se potražuju sredstva Programa.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti

Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  i kamatnom stopom od 1%  godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara,  niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2022. godine.

Detaljnije: https://privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/javni-poziv-po-programu-za-pocetnike-2022