Bespovratna sredstva za preduzeća koja posluju u okviru kreativne ekonomije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina, softvera, repromaterijala ili usluga u 2020. godini

Pod nabavkom mašina podrazumevaju se mačine i proizvodna linija koje čine više funkcionalno nedeljivih mašina ili skup više samostalnih mašina koje zajednički čine jedinstven proces, kao  što su skeneri i 3D skeneri, CNC laserske mašine, 3D printeri, prese, ploteri i dr. Pod nabavkom opreme podrazumeva se oprema kao što je reklamni paneli, led paneli, bilbordi, računarska oprema, oprema za sito štampu, fotoaparati, kamere i dr. Pod nabavkom softvera podrazumeva se profesionalni softverski paket/alat u funkciji razvoja kreativno – informatičkih rešenja i proizvoda za tržište, kap što su softveri za obradu i dizajn slike, tona, teksta, softveri za programiranje, softveri za kontrolu i upravljanje mašina i opreme iz prethodnog stava, softveri za kreiranje virtuelnih sadržaja, likova i dr. Pod repromaterijalom se podrazumevaju sirovine i proizvodni materijal i sl. u zavisnosti od vrste delatnosti privrednog subjekta (isključeni su pomoćni i ostali materijal, goriva i maziva). Pod uslugom se podrazumevaju aktivnosti koje privredno društvo/preduzetnik nije u mogućnosti samostalno da sorovede, a u direktnoj je vezi sa kreiranjem proizvoda.

Mašine, oprema i softver moraju biti novi i namenjeni za profesionalnu upotrebu u skladu sa delatnošću privrednog subjekta, odnosno nabavka repromaterijala ili usluge mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta. Izuzetno, na predlog komisije može se odobriti refundacija troškova nabavke polovne mašine ili opreme, ne starije od 5 godina.

Cilj dodele bespovratnih sredstava jeste podrška privrednih subjekata koji svoju delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije, kao  bitnog segmenta razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili repromaterijala ili usluga u i to: (a) koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 12. aprila 2019. godine do dana raspisivanja Javnog Konkursa, ili

(b) koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodeli bespovratnih sredstava korisnicima.

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se:

 (1) za predmet nabavke mačine, opreme, softvera, repromaterijala ili usluge koji su kupljeni: na osnovu dostavljenog računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke p plaćanju istog, ili

(2) za predmet nabavke mačine, opreme, softvera, repromaterijala ili usluge koji će biti kupljeni: na osnovu priloženog predračuna ili ponude ili (pred)ugovora sa dobavljačem/prodavcem.

Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl.

Iznos odobrenih sredstava, uz uslov iz prethodnog stava, može biti najmanje 50.000,00 dinara, dok se najviši iznos utvrđuje shodno predmetu nabavke i to:

• Mašine ili oprema – do najviše 500.000,00 dinara;

• Softver – do najviše 500.000,00 dinara;

• Repromaterijal ili usluga – do najviše 500.000,00 dinara.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

Konkurs otvoren do  09.03.2020. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.