BESPOVRATNA SREDSTVA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA, OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANJE NEMATERIJALNE IMOVINE

bespovratna sredstva mašine oprema

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je javni poziv za subvencionisanje troškova za nabavku mašina, opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2022. godini i to:

  • osnovna sredstva koja su kupljena, isporučena i isplaćena u celosti u

periodu od 16.3.2020. godine do dana objavljivanja konkursa 18.1.2022. godine ili

  • osnovna sredstva koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena u celosti

u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o dodeli bespovratnih sredstava.

Iznos sredstava odobrava se do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke i drugih troškova, a prema vrsti osnovnog sredstva:

  • Mašine/oprema – sredstva se odobravaju u visini od min. 300.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara, s tim da minimalna vrednost jedne mašine ili pojedinačnog komada opreme ne može biti manja od 90.000,00 dinara bez pdv-a
  • Softver – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 100.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara
  • Nematerijalna imovina – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 300.000,00 dinara.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom  na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne register najkasnije do 30. decembra 2020. godine I razvrstani su na:

1) mikro ili mala pravna lica i

2) preduzetnici paušalci

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

1) da nije iskazao neto gubitak u 2020. godini

2) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda

3) da do isteka roka od šest meseci počev od dana objavljivanja Javnog konkursa ne smanji broj zaposlenih na neodređeno vreme za više od 10%

4) da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem,  podrazumeva sa svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje)

5) da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom

donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis

državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od

23.000.000,00 dinara

6) da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih

izvora finansiranja.

Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za jednu namenu (nabavka mašina/opreme ili nabavka softvera ili sticanje nematerijalne imovine)

Prijava se može podneti

  • za nabavku maksimalno 7 komada mašina/opreme (istih ili različitih) i to od najviše 5 različitih dobavljača/prodavaca
  • za nabavku do 3 softvera (softverske licence) sa najviše 10 kopija (od kojih se svaka koristi samo na po jednom računaru) i to od maksimalno 3 različita dobavljača/prodavca
  • za sticanje nematerijalne imovine od najviše 5 različita dobavljača/prodavaca.

Rok za podnošenje prijava je 2. februar 2022. godine.

Detaljnije: http://spriv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Tekst-konkursa-privreda-masine-i-oprema-18-01-2022.pdf

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.