Bespovratna sredstva za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju vina i rakije

 BESPOVRATNA SREDSTVA vino rakija

Za realizaciju aktivnosti predviđeno  je  ukupno  50.000. 000,00  dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50%  od
vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Za podnosioce prijava, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano  na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi,  žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i osnivač pravnog lica mlađe  od 40 godina  bespovratna sredstva za podršku investicija  utvrđuju se u iznosu  do 60%  od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan  osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50 % od prihvatljivih troškova investicije)

 Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2. 000.000,00
dinara, odnosno  2. 200.000,00.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00  dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije  200.000,00  dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2021.godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2021.godine.

Prihvatljive investicije:

(1 ) oprema za primarnu preradu grožđa

(2 ) oprema za fermentaciju za bela i crvena vina

(3) oprema za čuvanje i negovanje vina

(4) oprema za punjenje vina

(5 ) oprema za rakiju

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava ikoja se nalaze u aktivnom statusu,i to:

Preduzetnik – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pravno lice:

– privredno društvo –  nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;

– zemljoradnička zadruga  –  nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog  gazdinstva

– složena zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog  gazdinstva

Uslovi za učešće na konkursu:

  • registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i da se nalaziti u aktivnom statusu;
  • podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritoruje AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
  • podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje za navedenu investiciju zaključno sa 31.12.2020. godine;
  • podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze zaključno sa 2020. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);
  • podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2020.godinu;
  • podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekomdrugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme bitipredmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnimpropisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
  • podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema pokrajinskomsekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede, na osnovuranije potpisanih ugovora;

Konkurs je otvoren do  11.06. 2021. godine.