BESPOVRATNA SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE

bespovratna sredstva turizam

Sredstva su namenjena za:

  • Podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture1 kroz subvencionisanje:

 A) izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja ugostiteljskih objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;

 B) izrade projektno tehničke dokumentacije za aktivnosti iz tačke 1. pod A.

  • Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:

– opremanja ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima na način predviđen

Zakonom o planiranju i izgradnji.

Sredstva mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 16.03.2020. godine do 20.11.2021. godine.

Podnosilac prijave može da podnese najviše jednu prijavu za jednu namenu sredstava.

Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici koji su registrovani u Agenciji za privredne registre I imaju sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine.

Opšti uslovi:

1) da je registrovan u Agenciji za privredne registre i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine;

2) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;

3) da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;

4) da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

5) da nije koristio sredstva po drugom osnovu za istu namenu;

6) da nema neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu;

7) da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;

8) da nije ostvario neto gubitak u poslovanju u 2019. godini;

9) da podnosilac prijave i dobavljač opreme, odnosno izvršilac usluge ne predstavljaju povezana lica u skladu sa zakonom;

10) da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

11) da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nema

većinsko učešće u vlasništvu.

Dodatni uslovi:

1) da obavlja ugostiteljsku delatnost kao pretežnu delatnost ili ima registrovan ogranak (izdvojeno mesto) za obavljanje ugostiteljske delatnosti;

2) da je izdat akt nadležnog organa koji određuje pravila gradnje za određenu lokaciju

ili za izvođenje građevinskih radova ili da je podnet zahtev nadležnom organu za izdavanje akta koji određuje pravila gradnje za određenu lokaciju ili za izvođenje građevinskih radova (za tačku 1. pod A Namene sredstava);

3) da ugovor o zakupu/podzakupu traje najmanje 24 meseca počev od dana raspisivanja Konkursa ukoliko podnosilac prijave nije i vlasnik objekta;

4) da ispunjava minimalno tehničke uslove, u skladu sa zakonom;

5) da do isteka roka od šest meseci, počev od dana objavljivanja Konkursa, ne smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme;

6) da nije koristio sredstva Sekretarijata za obe namene u tekućoj godini.

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% prihvatljivih troškova i to za:

1. Podizanja nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture:

 A) najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara

 B) najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara.

2. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture:

 – najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara.

 Navedeni iznosi su bez uračunatog PDV-a.

Isplata Sredstava se može vršiti:

1. po principu refundacije, nakon realizacije projekta, podnošenja izveštaja i zaključenja Ugovora (za sve projekte koji će se realizovati do 20.11.2021. godine) ili

2. pre realizacije projekta uz dostavljanje instrumenta obezbeđenja urednog izvršavanja obaveza za odobren iznos, nakon zaključenja Ugovora (za sve projekte koji će se realizovati nakon donošenja Odluke, a najkasnije do 20.11.2021. godine).

Rok za podnošenje prijave je 01.10.2021. godine.

Detalji konkursa: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/images/konkursi/Pravilnik%20turizam%20za%20suprastrukturu%202021.pdf

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.