BESPOVRATNA SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENJE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA

turizam podsticaji bespovratna sredstva

Cilj Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini – Nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata (u daljem tekstu: Konkurs) je unapređenje turističke ponude AP Vojvodine.

Sredstva su namenjena za projekte:

1. Podizanja kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata kroz subvencionisanje:

– nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost.

2. Unapređenja inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i

turističke delatnosti kroz subvencionisanje:

– uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata.

Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 15.03.2020. do 01.10.2021. godine.

Podnosilac prijave može da podnese jednu prijavu za jednu namenu sredstava.

Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici, koji je registrovan u Agenciji za privredne registre I ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine.

OPŠTI USLOVI:

1) da je registrovan u Agenciji za privredne registre do datuma 31.12.2020. godine i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine, kao i da je izvršio registraciju, odnosno da se evidentirao u Registru turizma;

2) da obavlja ugostiteljsku delatnost kao pretežnu delatnost ili ima registrovan ogranak za obavljanje ugostiteljske delatnosti;

3) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;

4) da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;

5) da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

6) da nije koristio sredstva po drugom osnovu za istu namenu;

7) da nema neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu;

8) da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;

9) da je pozitivno poslovao (ostvario neto dobitak u poslovanju) u 2018. i 2019. godini;

10) da podnosilac prijave i dobavljač opreme, odnosno izvršilac usluge ne predstavljaju povezana lica u skladu sa zakonom;

11) da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

12) da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nema većinsko učešće u vlasništvu;

13) da ugovor o zakupu/podzakupu traje najmanje 24 meseca počev od dana raspisivanja Konkursa ukoliko podnosilac prijave nije i vlasnik objekta;

14) da je pribavio procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka (ukoliko je predmet prijave nabavka polovne mašine ili opreme koja nije starija od 5 godina).

15) da ispunjava minimalno tehničke uslove, u skladu sa zakonom;

16) da do isteka roka od šest meseci, počev od dana objavljivanja Konkursa, ne smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme.

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 52.000.000,00 dinara.  Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% prihvatljivih troškova I to za:

1. Podizanja kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata

– nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara

2. Unapređenja inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske I turističke delatnosti

– uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.500.000,00 dinara

Pomenuti iznosi su bez uračunatog PDV-a.

Ugovor sa Korisnikom sredstava će se zaključiti pre podnošenja izveštaja o realizovanom projektu, kada je način isplate sredstava po principu refundacije kao i pre podnošenja izveštaja kada je način isplate pre realizacije projekta, uz dostavljanje instrumenta obezbeđenja urednog izvršavanja obaveza za odobren iznos. Isplata Sredstava se može vršiti:

1. po principu refundacije, nakon zaključenja Ugovora, realizacije projekta i podnošenja izveštaja (za sve projekte koji će se realizovati do 01.10.2021. godine) ili

2. pre realizacije projekta uz dostavljanje instrumenta obezbeđenja urednog izvršavanja obaveza za odobren iznos nakon zaključenja Ugovora (za sve projekte koji će se realizovati nakon donošenja Odluke, a najkasnije do 01.10.2021. godine)

Rok za podnošenje prijava je 16.3.2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.