BESPOVRATNO DO 25% NETO VREDNOSTI INVESTICIJE – PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2022. GODINI – MINISTARSTVO PRIVREDE

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke:

1.  nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara i to:

1) proizvodne opreme i/ili mašina;

2) transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;

3) delova, specijalizovanih alata za mašine;

4) mašine i oprema za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje;

2. nove opreme za izvođenje građevinskih radova i to:

1) građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova.

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

1) pravna lica, registrovana u Agenciji za privredne registre kao privredna društva, ili zadruge, koja su razvrstana na mikro i mala pravna lica kao i

2) preduzetnici registrovani u APR

Privredni subjekti mogu ostvariti 25% bespovratno, 5% je sopstveno učešće, a 75% je iz kredita poslovnih banaka.

Minimalni iznos investicije može biti 2.000.000 dinara, a maksimalni 20.000.000 dinara.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 500.000 dinara, a maksimalni 5.000.000 dinara.

Postoje sledeća ograničenja u pogledu visine bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembra 2021. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja:

  • 1 zaposlen – do 1 milion RSD. Maksimalna ukupna neto vrednost opreme koja se nabavlja ne može da bude veća od 4 miliona RSD.
  • 2 – 5 zaposlena – do 2,5 miliona RSD. Maksimalna ukupna neto vrednost opreme koja se nabavlja ne može da bude veća od 10 miliona RSD.
  • 6 i više zaposlenih – do 5 miliona RSD.

Dozvoljene šifre delatnosti za nabavku opreme uključene u proces proizvodnje su:

1. Sektor C – Prerađivačka industrija: sve osim šifre 1200 – Proizvodnja duvanskih proizvoda, 1820 – Umnožavanje snimljenih zapisa, 19 – Proizvodnja koksa i derivata nafte, 2051 – Proizvodnja eksploziva, 2060 – Proizvodnja veštačkih vlakana, 2410 – Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura, 2446 – Proizvodnja nuklearnog goriva,  2540 – Proizvodnja oružja i municije, 304 – Proizvodnja borbenih vojnih vozila;

2. Sektor E – Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti: dozvoljena samo šifra 3832 Ponovna upotreba razvrstanih materijala;

3. Sektor I – Usluge smeštaja i ishrane: dozvoljena samo šifra 5621 Ketering;

4. Sektor M – Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti: dozvoljene šifre 7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.

Dozvoljene šifre delatnosti  za nabavku opreme za izvođenje građevinskih radova su: Sektor F – Građevinarstvo sve osim: 4110 Razrada građevinskih projekata.

Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave za dodelu bespovratnih sredstava:

1) da su preko jedne od  banaka ili lizing kompanija uključenih u realizaciju ovog programa dostavili u elektronskom obliku:

–  O1 Obrazac – zahtev za dodelu bespovratnih sredstava, popunjen i elektronski potpisan;

– Profakturu (maksimalno do 4) ne stariju od dana objavljivanja javnog poziva, na kojoj je obavezno navedeno da je oprema koja se nabavlja nova;

–  sliku opreme sa profakture;

–  dokaz za obavljanje delatnosti za koju se nabavlja oprema, i to:

slike pogona postojećih mašina/slike građevinske mehanizacije,

kartice osnovnih sredstava na kojima je obeležena oprema koj se koristi za obavljanje delatnosti koja se dokazuje i za koju su dostavljene slike,

tri fakture/privreme/okončane situacije za isporučen sopstevni proizvod odnosno za izvršene građevinske radove sa specifikacijom izvedenih radova, iz prethodne dve godine, na iznose veće od 100.000,00 RSD, za različite kupce, koji nisu u grupi povezanih lica;

2) da su registrovani  u  APR u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, najkasnije 31. decembra 2020. godine;

3) da nisu razvrstani kao veliko i srednje pravno lice u skladu sa Zakonom o računovodstvu prema finansijskim izveštajima za 2020. godinu;

4) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

5) da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda

6) da su u većinskom privatnom vlasništvu;

7) da nisu u grupi povezanih lica, u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o bankama, u kojoj su neki od članova velika i srednja pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu;

8) Da povezana lica podnosioca zahteva nisu primila državnu pomoć po ovom programu;

9) da su privredna društva, zadruge i preduzetnici, prema evidenciji CROSO o broju radnika na dan 31. decembar 2020. godine imali najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vreme;

10) da u trenutku podnošenja zahteva da nisu smanjili broj zaposlenih, na neodređeno vreme, više od 10% u odnosu na broj zaposlenih, na neodređeno vreme, na dan 31. decembra 2021. godine po evidenciji CROSO;

11) da privredni subjekti koji obavljaju građevinsku delatnost poseduju sopstvenu građevinsku operativu;

12) da ispunjavaju sve uslove definisane u odeljku 3. NAMENA SREDSTAVA;

13) da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (odnosno u 2022, 2021 i 2020. godini) zajedno sa povezanim licima nisu primili državnu pomoć i de minimis pomoć čija bi visina, zajedno sa traženim bespovratnim sredstvima, prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

14) Da nije koristio bespovratna sredstva po Programu podrške malim i srednjim preduzećima za nabvku opreme u 2021. godini ;

15) Da nije konkurisao za nabavku ili nabavio istu opremu po Programu za podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022. godini;

16) da nisu u teškoćama;

17) da se na osnovu raspoloživih informacija može zaključiti da podnosilac zahteva i sva povezana lica imaju dobru poslovnu reputaciju a realizacija investicije ne nosi reputacioni rizik;

18) oprema se može nabaviti samo od kredibilnog dobavljača koji je proizvođač opreme, uvoznik ili distributer opreme i koji nije povezano lice sa korisnikom bespovratnih sredstava; Ukoliko je oprema domaćeg porekla mora biti nabavljena direktno od proizvođača;

19) Da privredni subjekat ima obezbeđen slobodan proizvodni prostor i sve uslove za instliranje i stavljanje u funkciju proizvodne opreme koja se nabavlja;

20) Da privredni subjekt ispunjava sve uslove iz važećih propisa koji se odnose na  obavljanje predmetne delatnosti, uključujući propise u oblasti zaštite životne sredine, radnog zakonodavstva i bezbednosti na radu.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkanije do 31.12.2022. godine.

Detaljnije: http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-poslovnih-banaka-i-lizing-kompanija-u-realizaciji-programa-podrske-malim-preduzecima-za-nabavku-opreme-u-2022-godini