DODELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2021. GODINI

BESPOVRATNA SREDSTVA

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstava radi jačanja konkurentnosti privrednih subjekata i povećanja ukupnog privrednog rasta i razvoja preduzetništva u AP Vojvodini putem olakšavanja započinjanja novih proizvodnih ciklusa i stimulisanja stvaranja nove dodatne materijalne vrednosti namenjene tržištu.

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen (kumulativno) u celosti, u periodu od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (1. Marta 2021. godine).

Pod nabavkom repromaterijala podrazumevaju se sirovine i osnovni proizvodni material u zavisnosti od vrste proizvodnje, odnosno delatnosti privrednog subjekta. U izuzetnim slučajevima kao repromaterijal prihvataju se komponente i sklopovi za ugradnju (polufabrikati), kao i komercijalna ambalaža.Repromaterijal mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

Sredstva se ne mogu koristiti za refundaciju izdataka i troškova za:

pomoćni neproizvodni materijal (sredstva za čišćenje i održavanje, režijski, ostali, kancelarijski materijal I sl.);

sitan inventar, pojedinačni i rezervni delovi, potrošni materijal koji se montira na

mašine/alat (brusne ploče, burgije, igle i dr.);

pogonski materijal (gorivo, mazivo) I energija;

auto gume;

sredstva za zaštitu i prihranu poljoprivrednih kultura, semenska roba I sadni materijal, hrana i dodaci za ishranu životinja i dr;

piće, namirnice i ambalažu u ugostiteljstvu;

trgovačka, merkantilna i zrnasta roba za dalju prodaju.

Sredstva se ne mogu koristiti ukoliko su obaveze prema dobavljaču/prodavcu izmirene

putem kompenzacije, asignacije, cesije ili preuzimanjem duga.

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljenog računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog.

Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 350.000,00 dinara do najviše 4.900.000,00 dinara, odnosno do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke.

Kao predmet prijave (označeni repromaterijal) priznaju se samo oni za koje su sviračuni u celosti isplaćeni.

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su:

upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 30.12.2018. godine  i razvrstani na mikro ili mala pravna lica.

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

1) da je pozitivno poslovao u 2018. i u 2019. godini (iskazao neto dobitak);

2) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;

3) da do isteka roka od šest meseci počev od 1. marta 2021. godine, ne smanji broj

zaposlenih na neodređeno vreme za više od 10%;

4) da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine nije primio dozvoljenu de minimis

državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

5) da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva.

Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za refundaciju troškova za

nabavku maksimalno 5 (pet) različitih repromaterijala i to od najviše 5 (pet) različitih

dobavljača/prodavaca. Učesnik na Javnom konkursu dužan je da repromaterijal jasno navede

i specificira u obrascu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 16.3.2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.