DUGOROČNI KREDITI ZA RAZVOJ TURIZMA SUFINANSIRAN OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

turizam podsticaji bespovratna sredstva

Razvojni Fond AP Vojvodine ima kreditnu liniju namenjenu razvoju turizma putem povećanja nivoa kvaliteta i kapaciteta  objekata turističke suprastrukture, stvaranje uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti, radi  unapređenja turističke ponude AP Vojvodine.

Krediti će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja u oblasti turizma i ugostiteljstva za:

  • izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i investiciono održavanje turističkih i ugostiteljskih objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji
  • opremanja turističkih i ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima na način predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji

Pravo učešća na konkursu imaju:

– pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i ugostiteljstva koji su razvrstani kao mikro ili malo pravno lice sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine

– fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine

Uslovi:

  • visina bespovratnih sredstava iznosi do 8 % od odobrenog iznosa kredita, kroz sufinansiranje Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, putem Fonda, a za žene nosioce komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva odnosno vlasnici preduzetničke radnje, odnosno da  u privrednom društvu žena ima najmanje 51% vlasništva i da je u istom odgovorno lice, 12% od odobrenog iznosa kredita
  • iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, do 5.000.000,00 dinara. Minimalan iznos kredita je 500.000,00 dinara.
  • kamatna stopa (godišnja):

Za podnosioce zahteva koji imaju sedište na teritoriji gradova i opština AP Vojvodine, prema grupi razvijenosti: III i IV, sa garancijom 1%,

Za podnosioce zahteva koji imaju sedište na teritoriji gradova i opština AP Vojvodine, prema grupi razvijenosti: I i II, sa garancijom 2%,

Za podnosioce zahteva koji imaju sedište na teritoriji gradova i opština AP Vojvodine, prema grupi razvijenosti: III i IV, sa hipotekom 2%,

Za podnosioce zahteva koji imaju sedište na teritoriji gradova i opština AP Vojvodine, prema grupi razvijenosti: I i II, sa hipotekom 3%,

  • primena valutne klauzule – srednji kurs evra NBS
  • rok vraćanja kredita: do 7 godina u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 12 meseca
  • anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno ili tromesečno
  • naknada: za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara