INOVACIONI VAUČERI FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST U MAKSIMALNOM IZNOSU DO 2.400.000 DINARA


Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava mikro, malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu. Namenjeni su preduzećima kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće.

Visina iznosa finansiranja: do 800.000 dinara po pojedinačnom inovacionom vaučeru, odnosno 60% ukupnih troškova usluge, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV) najmanje 40% obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih izvora nezavisno od Fonda.
Jednom podnosiocu prijave može biti odobreno više inovacionih vaučera u ukupnom maksimalnom iznosu do 2.400.000 dinara.

Uslovi za konkurisanje:

Za podnosioca prijave mikro, mala i srednja preduzeća osnovana u skladu sa trenutno važećim srpskim zakonom o privrednim društvima i registrovana u Agenciji za privredne registre sa sedištem u Srbiji u većinskom privatnom vlasništvu (51%)
Za pružaoca usluge naučnoistraživačke organizacije iz javnog sektora registrovane u Srbiji (minimum 51% direktno ili indirektno u državnom vlasništvu) naučnoistraživačke organizacije akreditovane za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (uključujući i one u privatnom vlasništvu).
Lista akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija je dostupna na: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/

Usluge koje se finansiraju:

Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;
Dokaz koncepta;
Studija izvodljivosti;
Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
Izrada demonstracionog prototipa;
Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
Validacija tehnologije;
Validacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću;
Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja);
Tehno-ekonomska analiza u vezi sa uslugom koja se pruža. Maksimum 20% vrednosti inovacionog vaučera može biti planirano u ove svrhe;
Specifična stručna obuka u vezi sa razvojem tehnološkog rešenja. Maksimum 20% vrednosti inovacionog vaučera može biti planirano u ove svrhe.
Važnost vaučera: 6 meseci od datuma potpisivanja Ugovora o dodeli i korišćenju inovacionog vaučera

Način prijave: Celokupni postupak prijave se odvija putem Fondovog internet portala.

Formulare možete preuzeti na strani Dokumentacija.

Dodeljivanje inovacionih vaučera se odvija po redosledu pristiglih prijava, počevši od dana objavljivanja javnog poziva i to u roku od sedam radnih dana, od dana dostavljanja prijave.

Finansiranje kroz Program inovacionih vaučera je usklađeno sa Strategijom pametne specijalizacije koja se fokusira na četiri prioritetne oblasti:

-Hrana budućnosti;
-Informacione i komunikacione tehnologije;
-Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
-Kreativne industrije.
-Minimum 70% dostupnog budžeta Fonda za pojedinačni javni poziv biće opredeljeno za projekte koji spadaju u gorepomenute oblasti, dok će preostalih maksimum 30% biti dodeljeno projektima iz svih ostalih oblasti.

Uslovi Programa: detaljno u Priručniku

Javni poziv: Otvoren

Kontakt: ivauceri@inovacionifond.rs