IPARD – Četvrti javni poziv za Meru 3 – prerada i marketing

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede u saradnji sa Ipard fondom dodeljuje bespovratna sredstva za investicije u preradu I marketing poljoprivrednih proizvoda.

Podnosioci zqahteva mogu biti:

 • Preduzetnci – upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom status
 • Privredna društva – upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno
 • Zemljoradničke zadruge

Uslovi za apliciranje:

 • da podnosilac zahteva nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
 • da ima sedište na području Beogradskog regiona, regiona Vojvodina, regiona Šumadije i Zapadne Srbije, regiona Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj
 • da se investicija nalazi na području Beogradskog regiona, regiona Vojvodina, regiona Šumadije i Zapadne Srbije, regiona Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj
 • da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita
 • da su objekat i katastarska parcela koji su predmet investicije za koju se podnosi zahtev za odobravanje projekta u njegovom vlasništvu ili na njima ima pravo zakupa, od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa
 • da nije preduzelo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak
 • da dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica, odnosno dobavljači međusobno ne predstavljaju povezana lica
 • da ima tri prikupljene ponude za nabavku investicije za vrednost veću od 10.000 evra, odnosno jednu ponudu za nabavku investicije za vrednost do 10.000 evra, a koje su važeće na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta (za opšte troškove koji su nastali ranije dostavlja se račun)
 • da se objekat koji je predmet investicije u sektoru mleka i mesa ne nalazi na Listi odobrenih objekata Generalnog direktorata Evropske komisije za bezbednost hrane (DG SANCO)
 • da za objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za izgradnju, odnosno rešenje za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja
 • da za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu.
 • ako je predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako objekat koji je predmet investicije ima upotrebnu dozvolu u skladu sa zakonom

Posebni uslovi:

Sektor mesa

da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mesa u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

Ako je podnosilac zahteva klanica ima utvrđen minimalni kapacitet klanja za: 10 goveda ili 50 svinja ili 50 ovaca ili 5.000 jedinki živine na dan.

Sektor mleka

-da je upisano u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo

-da ima utvrđen dnevni kapacitet objekta za preradu mleka od 3.000 do 100.000 litara.

Sektor voća – nema posebnih uslova

Sektor grožđa

– da u Rеgistru ima upisano grožđе u skladu sa šifarnikom biljnе proizvodnjе

– da jе upisan u Vinogradarski rеgistar u skladu sa Zakonomkojim sе urеđujе vino

Sektor jaja

-da ima objеkat za izradu proizvoda od jaja koji ispunjava vеtеrinarsko-sanitarnе, odnosno opštе i posеbnе uslovе za higijеnu hranе životinjskog porеkla;

-da jе objеkat upisan u Rеgistar odobrеnih objеkata u skladu sa propisima kojima sе urеđujе vеtеrinarstvo.

Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na IPARD podsticaje, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, u okviru sledećih granica:

 • za sektor mleka u iznosu od 10.000 do 2.000.000 evra;
 • za sektor mesa u iznosu od 10.000 do 1.000.000 evra;
 • za sektor voća i povrća u iznosu od 10.000 do 1.000.000 evra.

Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom od 2.000.000 evra u periodu sprovođenja IPARD programa.

IPARD podsticaji utvrđuju se u iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost.

Za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama, IPARD podsticaji utvrđuju se u dodatnom iznosu od 10% preko procentualnog iznosa.

Javni poziv je aktuelan do 29.oktobra 2021. godine.

Detaljnije informacije: http://uap.gov.rs/mera-3-investicije-u-fizicku-imovinu-u-vezi-sa-preradom-i-marketingom-poljoprivrednih-proizvoda-i-proizvoda-ribarstva/