IPARD – MERA 1 BESPOVRATNA SREDSTVA ZA KUPOVINU NOVIH TRAKTORA – ROK ZA PODNOŠENJE OD 17.02.2022.-22.04.2022.

Mera 1 – uputstvo

Investicije u sledeće sektore:
1) mleka
2) mesa
3) voća (voće, sadni materijal voća i matičnjaci voćaka) i povrća
4) žitarice i ostali usevi (šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, uljana tikva, lan i konoplja)
5) grožđa (sadni materijal vinove loze i matičnjaci vinove loze)
6) jaja

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu i to:
1 fizičko lice nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2 preduzetnik

1) upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;

2) nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

3) računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.

3

privredno društvo 1) u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;
2) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo (APR);
3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
4) nije član holdinga ili koncerna
5) podnosilac zahteva i povezana lica imaju manje od 250 zaposlenih;
6) podnosilac zahteva i povezana lica imaju godišnji promet ne veći od 50 miliona evra ili ako vrednost imovine podnosioca zahteva i povezanih
lica ne prelazi 43 miliona evra.

4

zemljoradnička zadruga

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta po istom javnom pozivu, koji može da obuhvati jednu ili više investicija (iz jednog ili više sektora) iz Liste prihvatljivih investicija i troškova.

Iznos IPARD podsticaja
Korisnik ostvaruje IPARD podsticaje, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, u okviru sledećih granica:

1) za sektor voća, povrća, grožđa, ostalih useva u iznosu od 5.000 do 700.000 evra;
2) za sektor mleka, mesa i jaja u iznosu od 5.000 do 1.000.000 evra.

Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom od 1.500.000 evra u periodu sprovođenja IPARD programa.
Pravo na IPARD podsticaje može se ostvariti isključivo za investicije koje su realizovane nakon donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak koji može da nastane u periodu važenja IPARD programa.
IPARD podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjene za iznos PDV-a, i to:

1) 60% od ukupnih prihvatljivih troškova
2) 65% od ukupnih prihvatljivih troškova – ako je korisnik lice mlađe od 40 godina na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
3) 70% od ukupnih prihvatljivih troškova – ako je mesto investicije u planinskim područjima u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
Za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama IPARD podsticaji se utvrđuju u dodatnom iznosu od 10% preko procentualnog iznosa iz stava 1. ovog člana.
Vrednost prihvatljivih opštih troškova ne može preći iznos od 12% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije.

MERA 1

OPŠTI USLOVI
(neophodni za konkurisanje)

1

Da podnosilac zahteva nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda UVERENjE o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od:

 1. nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
 2. od strane nadležne poreske uprave

2 Da ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;

3 Da se investicija nalazi na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;

4 Da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

5 Da je katastarska parcela koja je predmet investicije u izgradnju objekata za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njoj ima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno sa ustupiocem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava
korišćenja upisanih u katastar nepokretnosti;
Da je objekat koji je predmet investicije u opremanje za koji se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno sa ustupiocem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine
u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja upisanih u katastar nepokretnosti;
6 Da nije preduzeo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije koja je predmet zahteva pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak

7 Da dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica, odnosno dobavljači međusobno ne predstavljaju povezana lica;

8
Da ima:

 • tri prikupljene ponude za vrednost veću od 10.000 evra,
 • odnosno jednu ponudu za vrednost do 10.000 evra, Podnosilac u zahtevu za odobravanje projekta označava kao izabranu jednu od tri dostavljene ponude. Uprava odobrava izabranu ponudu u vrednosti koja ne može biti veća od vrednosti iz ponude sa najnižom cenom. Ako vrednosti najniže ponude prelazi iznos referentne cene, osnovica za obračun IPARD podsticaja utvrđuje se u visini referentne cene.

*ponude moraju biti važeće na dan podnošenja zahteva
(za opšte troškove koji su nastali ranije dostavlja se račun)
9 Da se investicija odnosi na proizvodnju poljoprivrednih proizvoda datih u Lista poljoprivrednih proizvoda

10

Da nosilac poljoprivrednog gazdinstva ili stručno lice odgovorno za proces proizvodnje (za preduzetnika, zadruge i privredno društvo) poseduje iskustvo, odnosno znanje u oblasti poljoprivrede, i to: (1) visoku stručnu spremu, ili
(2) srednjoškolsko obrazovanje u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili
(3) srednjoškolsko obrazovanje i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, ili
(4) srednjoškolsko obrazovanje i izjavu da će pohađati obuku u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja u odgovarajućem sektoru do podnošenja zahteva za isplatu, ili
(5) da je upisan u Registru u svojstvu nosioca ili člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine, ili
(6) da ima radno iskustvo u periodu od tri godine u oblasti poljoprivrede;

11 Da je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu po osnovu ovog pravilnika, odnosno ako po prethodno odobrenom projektu u skladu sa ovim pravilnikom zahtev za odobravanje isplate nije podnet u roku određenom rešenjem o odobravanju projekta

MERA 1

12 Da roba koja je predmet nabavke:

 • potiče iz prihvatljivih zemalja
  (osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka od 100.000 EUR)
 • da je proizvedena najkasnije 5 godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta
  Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Turska, Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Sirija, Tunis, Ukrajina i Palestina.

13 Da za objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za izgradnju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

14 Da za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu.
15 Da se odredi mesto kontrole predmeta investicije u skladu sa ovim pravilnikom

16 Ako je predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako objekat koji je predmet investicije ima građevinsku dozvolu, odnosno rešenje za izvođenje radova ili dozvolu za upotrebu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

17

Ako je predmet zahteva investicija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora Podnosilac mora da:
1) energiju iz obnovljivih izvora koristi za sopstvenu potrošnju na gazdinstvu;
2) projektovana godišnja proizvodnja energije iz postrojenja koje je predmet zahteva ne prelazi vrednost od 120% godišnjeg proseka potrošnje ukupne toplotne i električne energije na gazdinstvu, računato za period od prethodne tri godine, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno;
3) višak proizvodnje električne energije iz postrojenja koje je predmet zahteva a koji se predaje mreži na godišnjem nivou, nije veći od utvrđene ukupne prosečne godišnje toplotne i električne energije na gazdinstvu.

18 Ako je predmet zahteva investicija u izgradnju objekta na kome su pojedine vrste radova realizovane pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta, podnosilac zahteva mora imati:

 • privremenu situaciju sa građevinskom knjigom za izvedene radove, u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja ili
 • nalaz ovlašćenog sudskog veštaka građevinske struke koji sadrži utrošak radova i građevinskih proizvoda za izvedene radove, do dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

19 Ako je predmet zahteva investicija u podizanje zasada:

 • dozvoljena je samo jedna voćna vrsta po jednom proizvodnom zasadu
 • gustina sadnje (broja posađenih sadnica) za svaku voćnu vrstu mora da ispunjava odgovarajuće uslove u skladu sa Prilogom 8 – Tabela gustine sadnje proizvodnog zasada
 • na kraju mora da se primilo najmanje 90% od posađenih sadnica, odnosno postavljenih sadnica borovnice u saksijama/vrećama sa supstratom računajući od ukupnog broja posađenih sadnica, u skladu sa Prilogom 8 – Tabela gustine sadnje proizvodnog zasada
 • sadnice koje se nabavljaju moraju biti zdravstveno i sortno ispravne nabavljene od dobavljača upisanog u registar proizvođača sadnog materijala, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sadni materijal voćaka, vinove loze
  i hmelja.

MERA 1
POSEBNI USLOVI (za konkurisanje)
SEKTOR MESA
1 U Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (vrsta životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

2 Registrovan objekat kod Uprave za veterinu, sa ukupnim kapacitetom – po turnusu:

 • do 1.000 goveda (min. 20 goveda na kraju)
 • do 1.000 ovaca/koza (min. 150 ovaca/koza na kraju)
 • do 400 krmača (min. 30 krmača na kraju)
 • do 10.000 tovnih svinja (min. 100 tovnih svinja na kraju)
 • do 50.000 brojlera (min. 4.000 brojlera na kraju)
 • roditeljsko jato kokošaka teškog tipa (nema ograničenja kapaciteta)

2a. *Ukupni kapacitet objekta – po turnusu:

 • više od 1.000 goveda ili
 • više od 1.000 ovaca/koza ili
 • biše od 400 krmača ili
 • više od 10.000 svinja ili
 • više od 50.000 brojlera po turnusu
 • roditeljsko jato kokošaka teškog tipa Ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:

1) izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;
2) investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu
SEKTOR MLEKA
1 U Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (vrsta životinja i broj gazdinstva (HID) na kojem se drže/uzgajaju)
2 Da je podnosilac zahteva vlasnik životinje koja je predmet zahteva ili je vlasnik životinje član njegovog RPG
3 Ima do 300 mlečnih krava koje su obeležene i registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

3a Ukoliko podnosilac ima više od 300 mlečnih krava

*nema veze sa kapacitetom objekta Ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:
1) investicije u izgradnji i/ili rekonstrukciji skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;
2) investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
SEKTOR VOĆA
1 Da u Registru ima upisano upisano do 20ha jagodastog voća i/ili do 100ha drugog voća u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje

2 Za investicije u zasade, opremu i mehanizaciju potrebno je da podnosilac zahteva u Registru ima upisano:
• do 20 ha jagodastog voća (min. 2 ha na kraju)
• do 100 ha drugog voća (min. 5 ha na kraju)

2a Za investicije u zasade, opremu i mehanizaciju i izgradnju objekata za skladištenje voća potrebno je da u Registru ima upisano:
• od 2ha do 20 ha jagodastog voća
• od 5 ha do 100 ha drugog voća
SEKTOR POVRĆA
1 Da u Registru ima upisano upisano do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili do 100 ha povrća na otvorenom prostoru u skladu
sa šifarnikom biljne proizvodnje

2 Za investicije u opremu i mehanizaciju potrebno je da podnosilac zahteva u Registru ima upisano:

 • do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru (min. 0.5 ha na kraju)
 • do 100 ha povrća na otvorenom prostoru (min. 3 ha na kraju)

2a Za investicije u opremu, mehanizaciju i izgradnju objekata za skladištenje povrća potrebno je da u RPG ima upisano:

 • od 0.5 ha do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru
 • od 3 ha do 100 ha povrća na otvorenom prostoru
  OSTALI USEVI
  1 Da podnosilac zahteva u Registru ima prijavljene kulture pod ostalim usevima
  2 Ako ima 2 ha ili više ha – izgradnju i opremanje objekata za skladištenje ostalih useva
  2a Ako ima od 2 ha do 50 ha – nabavku traktora snage motora do 100 kW
 • izgradnju i opremanje objekata za skladištenje ostalih useva
  2b Ako ima od 50 do 100 ha – nabavku opreme, mašina i mehanizacije (osim kombajna i traktora)
 • izgradnju i opremanje objekata za skladištenje ostalih useva
  SEKTOR GROŽĐA
  1 Da podnosilac zahteva u Registru ima upisano upisano do 100 ha grožđa u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje
  2 Mora biti upisan u Vinogradarskom registru u skladu sa Zakonom kojim se uređuje vino;
  3 Za investicije u zasade, opremu i mehanizaciju potrebno je da podnosilac zahteva u Registru ima upisano:
  • do 100 ha grožđa (min. 2 ha na kraju)
  3a Za investicije u zasade, opremu, mehanizaciju i izgradnju objekata za skladištenje povrća potrebno je da u RPG ima upisano:
  • od 2 ha do 100 ha grožđa
  SADNI MATERIJAL (voća i grožđa)
  1 Da podnosilac zahteva u Registru ima upisano do 50 ha sadnog materijala voća/grožđa
  2 Obavlja delatnost proizvodnje sadnog materijala voća u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registar proizvođača
  sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja;
  3 Za investicije u opremu i mehanizaciju potrebno je da podnosilac zahteva u Registru ima upisano:
  • do 50 ha matičnih zasada voća i grožđa (min. 0,5 ha na kraju)
  3a Za investicije u opremu, mehanizaciju i izgradnju objekata za skladištenje povrća potrebno je da u RPG ima upisano:
  • od 0,5 ha do 50 ha matičnih zasada voža i grožđa

MERA 1
SEKTOR JAJA
1 u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (vrsta životinja i broj gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju);

2 Da ima:

 • odobreni objekat za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji kapaciteta do 200.000 kokošaka nosilja, odnosno
 • upisan objekat za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka lakog tipa, odnosno
 • upisan objekat odgoj kokošaka nosilja
  3 Da je podnosilac zahteva vlasnik životinje koja je predmet zahteva ili je vlasnik životinje član njegovog RPG
  4 u Registru ima upisano:
  • do 200.000 kokošaka (min. 5.000 kokošaka na kraju)

4a

Ukoliko podnosilac zahteva ima više od
200.000 kokošaka Ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:
1) rekonstrukciju, odnosno, adaptaciju, odnosno dogradnju objekata za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji;
2) nabavku novih obogaćenih kaveza;
3) izgradnju objekata za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, sprečavanje zagađenja vazduha, skladištenje stajnjaka;
4) proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu
NABAVKA TRAKTORA
SEKTOR MESA
1 do 60 kilovata (kW) ako ima objekat kapaciteta od 4.000 do 20.000 brojlera po turnusu,
2 do 70 kilovata (kW) ako ima objekat kapaciteta od 20.000 do 40.000 brojlera po turnusu,

3
do 80 kilovata (kW) – od 20 do 40 grla goveda,
ako ima objekat kapaciteta: – odnosno od 100 do 1000 grla svinja,

 • odnosno od 150 do 400 grla ovaca ili koza,

4
do 100 kilovata (kW) – od 40 do 1.000 grla goveda,
ako ima objekat kapaciteta: – odnosno od 1.000 do 10.000 grla svinja,

 • odnosno od 400 do 1.000 grla ovaca ili koza,
 • odnosno od 40.000 do 50.000 brojlera po turnusu;
  SEKTOR MLEKA
  1 do 80 kilovata (kW) od 20 do 50 grla mlečnih krava,
  2 do 100 kilovata (kW) od 50 do 300 grla mlečnih krava;
  SEKTOR VOĆA
  1 do 60 kilovata (kW) ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 10 ha
  2 do 80 kilovata (kW) ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 10 do 50 ha
  3 do 100 kilovata (kW) ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 50 do 100 ha
  SEKTOR POVRĆA
  1 do 40 kilovata (kW) ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 0,5 do 2 ha
  2 do 80 kilovata (kW) ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 2 do 10 ha
  3 do 90 kilovata (kW) ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 10 do 30 ha
  4 do 100 kilovata (kW) ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 30 do 100 ha
  OSTALI USEVI
  1 do 80 kilovata (kW) ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom useva od 2 do 20 ha
  2 do 100 kilovata (kW) ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom useva od 20 do 50 ha
  SEKTOR GROŽĐA
  1 do 60 kilovata (kW) ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 2 do 10 ha
  2 do 80 kilovata (kW) ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 10 do 50 ha
  3 do 100 kilovata (kW) ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 50 do 100 ha
  SADNI MATERIJAL (voća i grožđa)
  1 do 60 kilovata (kW) ako u Registru ima upisane površine sadnog materijala voća i grožđa od 0,5 do 10 ha
  2 do 80 kilovata (kW) ako u Registru ima upisane površine sadnog materijala voća i grožđa od 10 do 50 ha
  SEKTOR JAJA
  1 do 60 kilovata (kW) ako ima objekat kapaciteta od 5.000 do 50.000 kokošaka nosilja
  2 do 70 kilovata (kW) ako ima objekat kapaciteta od 50.000 do 100.000 kokošaka nosilja
  3 do 100 kilovata (kW) ako ima objekat kapaciteta od 100.000 do 200.000 kokošaka nosilja

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za odobravanje prava na IPARD podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.
Sva dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev mora da glasi na podnosioca zahteva, osim u slučaju zakupa, kada treba da glasi na vlasnika.
Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Pravo na IPARD podsticaje ne može da se ostvari za:
1) poreze, uključujući PDV;
2) carine, uvozne i druge dažbine;
3) kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata
4) kazne, finansijske penale i sudske troškove;
5) troškove poslovanja;
6) polovnu mehanizaciju i opremu;
7) bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
8) troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove;
9) doprinose u naturi;
10) troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;
11) troškove špedicije, puštanja u rad, kao i za druge operativne troškove;
12) nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;

ODOBRAVANjE PROJEKTA

U slučaju da vrednost svih podnetih zahteva za odobravanje projekta premašuje vrednost sredstava namenjenih za taj poziv vršiće se rangiranje klijenata po sledećem ključu za bodovanje:

BODOVANjE I RANGIRANjE
10 BODOVA ako je podnosilac zahteva zemljoradnička zadruga ili ako je podnosilac zahteva član zemljoradničke zadruge najkasnije do dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

15 BODOVA jeste ženskog pola;
jeste lice mlađe od 40 godina na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
za odobravanje projekta u sektoru mleka:

 • ima do 50 mlečnih krava;
  za odobravanje projekta u sektoru mesa ukoliko ima objekat kapaciteta:
 • do 100 goveda
 • i/ili do 500 ovaca i koza
 • i/ili ili do 1.000 svinja
  20 BODOVA ako je podnosilac zahteva sertifikovan za organsku proizvodnju.
  25 BODOVA ako se mesto investicije nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
  Ukoliko postoji više zahteva sa istim brojem bodova prema kriterijumima za rangiranje, prednost ima ranije podnet zahtev.
  Nakon izvršenog bodovanja, na sajtu Uprave za agrarna plaćanja biće objavljena Preliminarna bodovna lista. Podnosilac zahteva za odobrenje projekta ima pravo na prigovor na svoje mesto na Preliminarnoj bodovnoj listi u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste. Nakon razmatranja prigovora formira se Konačna rang lista klijenata prema broju bodova koji imaju.
  Nakon Konačne rang liste pristupa se administrativnoj proveri pojedinačnih zahteva. Uprava može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilju utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje. Nakon administrativne obrade i nulte (terenske) kontrole na licu mesta od strane Uprave dobija se Rešenje o odobrenju projekta.

REALIZACIJA INVESTICIJE

Nakon dobijanja Rešenja o odobrenju projekta korisnik samostalno realizuje investiciju u skladu sa ponudama koje su dostavljene i odobrene od strane Uprave i u roku koji je definisan Rešenjem o odobravanju projekta.
Tokom realizacije investicije korisnik je u obavezi da na svaka tri meseca Upravu obaveštava o toku realizacije projekta.
Za izgradnju objekta korisnik IPARD podsticaja vrši privremeno obeležavanje predmeta investicije tokom realizacije investicije, postavljanjem table na gradilištu u obliku datom u Prilogu 7 – Obeležavanje predmeta investicije.

IZMENA ODOBRENOG PROJEKTA

Posle donošenja Rešenja o odobravanju projekta a najkasnije 30 dana pre isteka roka za realizaciju odobrenog projekta korisnik IPARD podsticaja može podneti zahtev za izmenu odobrenog projekta:
1) ako su izmene projekta takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije;
2) ako se izmene odnose na produžetak roka za završetak projekta, odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za isplatu, iz opravdanih razloga;
3) ako realizacija odobrenog projekta nije moguća ili nije ekonomski opravdana usled:

 • više sile
 • nemogućnosti dobavljača da obezbedi proizvode i usluge
 • promene propisa
 • uvođenja novih tehnologija koje mogu poboljšati efikasnost predmetne investicije.

Uz zahtev za izmenu odobrenog projekta, podnosilac zahteva dostavlja i dokaze kojima se potvrđuje opravdanost razloga za izmenu.
Izmene projekta moraju biti u skladu sa opštim i posebnim uslovima za odobravanje projekta propisanim ovim pravilnikom.

OBELEŽAVANjE INVESTICIJE

Nakon realizacije investicije primalac sredstava IPARD podsticaja je u obavezi da izvrši stalno obeležavanje predmeta investicije u roku od 3 meseca nakon realizacije investicije na mestu lako vidljivom za javnost.
Primalac sredstava IPARD podsticaja obezbeđuje da predmet investicije bude obeležen u roku od pet godina od dana isplate IPARD podsticaja.

POSTUPAK ZA ODOBRAVANjE ISPLATE IPARD PODSTICAJA

Postupak za odobravanje isplate pokreće se po Zahtevu korisnika podsticaja za odobravanje isplate koji se podnosi Upravi nakon realizacije odobrenog projekta u roku utvrđenom u Rešenju o odobravanju projekta, odnosno Aktu o izmeni projekta.
Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za isplatu po istom javnom pozivu.

Nakon podnetog Zahteva vrši se kontrola predmetne investicije u zavisnosti od sektora i to:

 • od strane IPARD komisije i
 • pratećih inspekcija (Ministarstva zaštite životne sredine, Fitosanitarna inspekcija, Poljoprivredna inspekcija, Veterinarska inspekcija)

Nakon pozitivnih nalaza prethodnih kontrola Uprava vrši refundaciju sredstava.

OBAVEZE KORISNIKA NAKON ISPLATE IPARD PODSTICAJA

Posle isplate IPARD podsticaja Uprava proverava kontrolom na licu mesta da li primalac sredstava namenski koristi predmet investicije kao i da li se pridržava drugih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.
Nakon refundacije sredtava korisnik ima sledeće obaveze:
1) obavezu čuvanja dokumentacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj;
2) obavezu da obeleži predmet investicije;
3) obavezu da namenski koristi, ne otuđi, niti omogući drugom licu korišćenja predmeta investicije u periodu od pet godina od dana isplate;
4) obavezu primaoca sredstava da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na licu mesta koja se odnosi na odobreni projekat, te obavezu davanja na uvid celokupne dokumentacije vezane za odobreni projekat ovlašćenim licima: Uprave, organa nadležnog za reviziju sistema sprovođenja programa Evropske unije, Nacionalnog fonda Ministarstva finansija, Evropske komisije, Evropskog revizorskog suda i Evropskog kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF);