IPARD PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA – IZGRADNJA, NABAVKA NOVE OPREME, MAŠINE I MEHANIZACIJE, PODIZANJE ZASADA VOĆA, POVRĆA I GROŽDJA

U prilogu vesti poslednji poziv Ipard podsticaja za izgradnju, nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije, podizanje zasada voća, povrća i groždja:

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Uvodna odredba

Član 1.

U skladu sa članom 16. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku

imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS, broj 84/17, 112/17, 78/18, 67/19 i

53/21, u daljem tekstu: Pravilnik), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede –

Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje šesti Javni poziv za podnošenje

zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu

poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Javni poziv).

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u

vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme, mašina i mehanizacije, uključujući podizanje

zasada voća, povrća i grožđa, osim investicija u nabavku novih traktora, dati u Prilogu 1 –

Lista prihvatljivih investicija i troškova za Šesti javni poziv za Meru 1, koji je odštampan

uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Predmet Javnog poziva su i investicije u nabavku nove mehanizacije čija emisija

izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde date u Prilogu 2 – Lista standarda emisije

izduvnih gasova, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu

poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa ovim Javnim pozivom, iznos IPARD podsticaja, kao i

uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje po ovom Javnom

pozivu, utvrđeni su Pravilnikom i drugim propisima.

II ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA

Obrazac zahteva za odobravanje projekta

Član 2.

Zahtev za odobravanje projekta podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje projekta

za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Šesti

javni poziv za Meru 1, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje

projekta, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija

i troškova za Šesti javni poziv za Meru 1 (Prilog 1).

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom

dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa

naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne

otvarati – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku

imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Šesti javni poziv za Meru 1”, preporučenom poštom ili

lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna

plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta

Član 3.

Zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva podnosi se u roku od 21. juna 2021. godine do 10.

septembra 2021. godine.

Zahteve podnete pre ili posle roka iz stava 1. ovog člana, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Dokumentacija uz Zahtev za odobravanje projekta

Član 4.

Uz zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) poslovni plan, u skladu sa članom 12. Pravilnika;

2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar 2020. godine;

3) dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede, i to:

(1) diplomu, odnosno uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi, ili

(2) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u

oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili

(3) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi i

potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, odnosno i

izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u

minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu

IPARD podsticaja, ili

(4) ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa

pratećom prijavom, odnosno odjavom na obavezno socijalno osiguranje;

4) ponude u skladu sa članom 5. tačka 8) Pravilnika, a ako se odnose na investicije u nabavku

mehanizacije, ponude koje sadrže i podatke o emisiji izduvnih gasova;

5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog

organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno

sedištu podnosioca zahteva;

6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane

nadležne poreske uprave;

7) ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta odnosno objekta koje je odredio za mesto

kontrole predmeta investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje

predmetnog zemljišta odnosno objekta, koji je upisan u katastar nepokretnosti, kao i izvod iz

katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca.

Pored dokumentacije iz stava 1.ovog člana, preduzetnik koji vodi knjige po sistemu

prostog knjigovodstva dostavlja i:

1) poslednji bilans uspeha;

2) poslednji javno objavljeni poreski bilans, na obrascu poreske prijave za akontacionokonačno utvrđivanje poreza na prihod od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno

socijalno osiguranje (Obrazac PPDG-1S).

Pored dokumentacije iz stava 1.ovog člana, individualni poljoprivrednik koji vodi

knjige po sistemu prostog knjigovodstva dostavlja i:

1) poslednji bilans uspeha;

2) poslednji javno objavljeni poreski bilans PB2.

Pored dokumentacije iz stava 1.ovog člana, individualni poljoprivrednik koji vodi

knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva dostavlja i:

1) poslednji javno objavljeni bilans uspeha;

2) poslednji javno objavljeni bilans stanja;

3) poslednji javno objavljeni poreski bilans PB2.

Za investicije u obnovljive izvore energije, pored dokumentacije iz st. 1-4. ovog člana,

dostavlja se i prethodna studija izvodljivosti ili studija opravdanosti u skladu sa zakonom

kojim se uređuje planiranje i izgradnja, a koja sadrži analizu prosečne potrošnje električne i

toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu obrazloženu računima

i ostalim dokumentima o potrošnji električne energije, gasa, toplotne energije, sirovina za

proizvodnju energije za investicije u obnovljive izvore energije.

U slučaju da nije moguće obezbediti dokaze o potrošnji energije u prethodne tri godine

iz stava 5. ovog člana, ili se projektom planira značajno povećanje potrošnje energije u narednom

periodu zbog povećanja obima proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu, za proračun prosečne

potrošnje električne energije i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom

gazdinstvu, uzimaju se u proračun oni podaci o potrošnji energije koji stoje na raspolaganju, za

period koji ne može biti manji od godinu dana i na tu vrednost se dodaju projektovane vrednosti

potrošnje energije novih postrojenja.

Za investicije u izgradnju i opremanje objekta, pored dokumentacije iz st. 1-4. ovog člana,

dostavlja se i izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana, za predmet investicije, odnosno

prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista

ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije

uspostavljen katastar nepokretnosti, a podnosilac zahteva koji nije vlasnik zemljišta, odnosno

objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje

predmetnog zemljišta, odnosno objekta zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem:

fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom i manastirom ili ministarstvom

nadležnim za poslove poljoprivrede, sa rokom važenja od najmanje 10 godina počev od kalendarske

godine u kojoj se podnosi zahtev, a koji je upisan u katastar nepokretnosti kao jedini teret na

predmetnom zemljištu, odnosno objektu, kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca,

odnosno ustupioca.

Za investicije u izgradnju objekata, pored dokumentacije iz st. 1–4. ovog člana i stava 7.

ovog člana, dostavlja se i projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za

izvođenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sa predmerom i predračunom

radova, kao i građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova, osim za prihvatljive

investicije u vrste objekata za koje nije propisano izdavanje građevinske dozvole, odnosno nije

propisano izdavanje rešenja za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje

i izgradnja.

Za investicije u izgradnju objekta na kome su pojedine vrste radova realizovane pre

podnošenja zahteva za odobravanje projekta, pored dokumentacije iz st. 1–4. i st. 7. i 8. ovog člana,

dostavlja se i privremena situacija sa građevinskom knjigom za izvedene radove, u skladu sa

propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja ili nalaz ovlašćenog sudskog veštaka

građevinske struke koji sadrži utrošak radova i građevinskih proizvoda za izvedene radove do

dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

Za investicije u nabavku opreme koja se ugrađuje u objekat, pored dokumentacije iz stava

1. ovog člana, dostavlja se i građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova ili

upotrebna dozvola, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu

sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

Za investicije u podizanje zasada, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se

i izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, ili prepis lista

nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, ili prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen

novi operat, ili izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar

nepokretnosti.

Ako podnosilac zahteva nije vlasnik katastarske parcele na kojoj se podiže zasad koji je

predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog

zemljišta, zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem: fizičkim licem ili jedinicom

lokalne samouprave ili crkvom i manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove

poljoprivrede, sa rokom važenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se

podnosi zahtev, a koji je upisan u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom

zemljištu, kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca.

Za investicije u nabavku sadnog materijala, dostavlja se i kopija rešenja o upisu

dobavljača u registar proizvođača sadnog materijala, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sadni

materijal voćaka, vinove loze i hmelja.

Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma rangiranja, uz zahtev za odobravanje projekta

podnosilac zahteva dostavlja i sertifikat o organskoj proizvodnji, kao i kopiju izvoda iz

Agencije za privredene registre za zemljoradničku zadrugu čiji je član.

Dokumentaciju iz stava 1. tač. 5)–6, stava 2. tačka 2), stava 3. tačka 2), stava 4, st. 7. i 8.

ovog člana, građevinsku dozvolu, odnosno rešenje za izvođenje radova iz stava 8. ovog člana, kao i

dokumentaciju iz st. 10. i 11. ovog člana, Uprava pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa

zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Uprava zadržava pravo da od podnosioca zahteva zatraži dostavljanje i dodatne

dokumentacije u cilju utvrđivanja ili provere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na

IPARD podsticaje.

III ZAHTEV ZA ISPLATU IPARD PODSTICAJA

Obrazac zahteva za odobravanje isplate IPARD podsticaja

Član 5.

Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja podnosi se na Obrascu 2 – Zahtev za

odobravanje isplate IPARD podsticaja – Šesti javni poziv za Meru 1, posle realizacije

odobrenog projekta u roku utvrđenom u rešenju o odobravanju projekta, odnosno aktu o izmeni

projekta, u skladu sa Pravilnikom.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje isplate po ovom Javnom

pozivu.

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom

dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa

naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne

otvarati – Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu

poljoprivrednih gazdinstava – Šesti javni poziv za Meru 1”, preporučenom poštom ili lično

na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja,

Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Dokumentacija uz Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja

Član 6.

Uz zahtev za isplatu iz člana 5. ovog Javnog poziva, korisnik IPARD podsticaja dostavlja

sledeću dokumentaciju u papirnoj i elektronskoj formi:

1) račune za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta;

2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije od domaćeg dobavljača, a međunarodni

tovarni list ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu o prenosu sredstava ili

izvod, overene od strane banke;

4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije,

odnosno izjavu dobavljača da roba ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista;

5) jedinstvenu carinsku ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;

6) sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe – EUR 1, odnosno uvozni račun sa

izjavom dobavljača o poreklu robe, odnosno, izjavu proizvođača o domaćem poreklu robe, osim

kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka;

7) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog

organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno

sedištu podnosioca zahteva;

8) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane

nadležne poreske uprave;

9) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno

sedištu korisnika, kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da

za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji,

donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

10) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje

po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije

predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako korisnik ima prebivalište, odnosno

sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi

na teritoriji autonomne pokrajine;

11) akt organa nadležnog za poslove zaštite bilja kojim se dokazuje da poljoprivredno

gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja, kao

i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu

bilja iz propisa u sektorima voća, povrća, grožđa i ostalih useva koji su usklađeni sa propisima

Evropske unije;

12) akt nadležnog organa o ispunjenosti tehničkih i tehnoloških uslova objekata za

životinjske otpatke i pogona za preradu i obradu životinjskih otpadaka u sektoru mleka i

sektoru mesa u skladu sa posebnim propisom;

13) akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da

poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, kao i

da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine iz propisa koji

su usklađeni sa propisima Evropske unije;

14) akt organa nadležnog za poslove veterine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo

ispunjava uslove u pogledu dobrobiti životinja, osim kod poljoprivrednih gazdinstava

površine do 15 ha u sektoru voća i povrća za koja se ne traži ispunjenost ovih uslova, kao i da

predmetna investicija ispunjava uslove u pogledu dobrobiti životinja propisane propisima

Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka, mesa i jaja;

15) potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava

Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu

(subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za

korišćenje podsticaja.

Za investicije u izgradnju i opremanje objekta, pored dokumentacije iz stava 1.ovog člana,

dostavlja se i: upotrebna dozvola, izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet

investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno

prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga

u slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti.

Za investicije u izgradnju objekta, pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavlja

se i:

1) ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova za investicije u izgradnju objekta;

2) kopija građevinske knjige, odnosno druge propisana dokumentacija u skladu sa propisima

kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

3) okončana situacija za izvedene radove za investicije u izgradnju objekta.

Ako je predmet investicije specijalizovano transportno vozilo korisnik podsticaja,

pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja i fotokopiju saobraćajne dozvole na ime

korisnika podsticaja.

Podnosioci zahteva koji su dali izjavu o pohađanju obuke dostavljaju i potvrdu o

završenoj obuci.

Ako je predmet investicije nabavka robe korisnik podsticaja dostavlja izjavu dobavljača

da je isporučena roba nova, a ako je predmet investicije nabavka mehanizacije i izjavu dobavljača

da njegova emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde date u Prilogu 2 – Lista

standarda emisije izduvnih gasova.

Korisnici podsticaja koji su u sistemu dvojnog knjigovodstva, pored dokumentacije iz

stava 1. ovog člana, dostavljaju i overenu kopiju kartica za nekretnine, postrojenja i opremu za

godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta, kao i overenu kopiju kartica za

nekretnine, postrojenja i opremu zajedno sa Zaključnim listom izdatim na dan podnošenja zahteva

za isplatu.

Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobravanja zahteva za isplatu korisnik

vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije za mesec u kome je izvršeno

plaćanje i tu vrednost upisuje u obrascu zahteva za odobravanje isplate.

Za investicije u podizanje zasada, dostavlja se i izvod iz katastra nepokretnosti sa

kopijom plana za predmet investicije, ili prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi

operat, ili prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, ili izvod iz zemljišnih

knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti.

Ako podnosilac zahteva nije vlasnik katastarske parcele ili objekta koji su predmet

investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta,

zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem: fizičkim licem ili jedinicom lokalne

samouprave ili crkvom i manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede,

sa rokom važenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev,

a koji je upisan u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom zemljištu, kao i izvod

iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca.

Za investicije u podizanje zasada voća, osim zasada jagoda, na poljoprivrednom zemljištu

u državnoj svojini, dostavlja se i kopija investicione saglasnosti, odnosno odobrenje

ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Za investicije u nabavku sadnog materijala, dostavlja se i:

1) kopija rešenja o upisu dobavljača u registar proizvođača sadnog materijala, u skladu sa

zakonom kojim se uređuje sadni materijal voćaka, vinove loze i hmelja;

2) kopija deklaracija o kvalitetu sadnog materijala;

3) kopija sertifikata o proizvodnji sadnog materijala i

4) kopija sertifikata supstrata za proizvodni zasad borovnice ako je predmet zahteva

investicija u podizanje zasada borovnice u saksijama.

Dokumentaciju iz stava 1. tač. 7)–15), st. 2, 4, 5. 7, 8. i 9. ovog člana, Uprava pribavlja po

službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Uprava zadržava pravo da od podnosioca zatraži dostavljanje i dodatne dokumentacije u

cilju utvrđivanja ili provere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Forma dokumentacije

Član 7.

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za odobravanje prava na IPARD podsticaje

ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev mora da glasi na podnosioca zahteva, osim u

slučaju zakupa, kada treba da glasi na vlasnika.

Izuzetno od stava 2. ovog člana upotrebna dozvola može glasiti na drugo lice u slučaju

kada je podnosilac zahteva vlasnik a upotrebna dozvola je izdata pre sticanja vlasništva.

Dokumenta se prilažu u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije

propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog

sudskog prevodioca.

Uprava može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilju utvrđivanja i provere

ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

IV IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTVA

Iznos raspoloživih sredstva za raspisani Javni poziv

Član 8.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 6.460.900.000,00 dinara, u

skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi

i ruralnom razvoju.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Suspenzivna klauzula

Član 9.

Uprava donosi rešenja o odobravanju projekta u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim

pozivom nakon stupanja na snagu Finansijskog sporazuma između Evropske Komisije i Vlade

Republike Srbije u skladu sa Okvirnim sporazumom između Republike Srbije i Evropske

komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u

okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i Sektorskim Sporazumom (u daljem tekstu:

Finansijski Sporazum).

U slučaju izmena Pravilnika nakon stupanja na snagu Finansijskog Sporazuma, Uprava

pismenim putem obaveštava podnosioce zahteva o eventualnim izmenama uslova za ostvarivanje

prava na IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu.

U slučaju odlaganja stupanja na snagu Finansijskog Sporazuma, Ministarstvo

poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede može Vladi Republike Srbije predložiti

odgovarajuće izmene posebnog propisa koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i

ruralnom razvoju i Pravilnika kojima bi se omogućilo odobravanje i isplata IPARD podsticaji

u skladu sa ovim Javnim pozivom isključivo i u potpunosti iz sredstava budžeta Republike Srbije.

Informacije

Član 10.

Ovaj javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za

investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava objavljuje se na zvaničnoj internet

stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i

zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs, kao i na oglasnim

tablama Uprave za agrarna plaćanja, na adresama: Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd

i Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra

Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i

kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana

od 7:30 do 15:30 časova.