IPARD U 2020 – MERA 1

U prilogu Vam dostavljamo infromaciju vezanu za prethodni poziv, kako bi imali uvid u sve neophodne podatke za pripremu u ovoj godini koje je najavila UAP :

MERA 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – za Izgradnju i opremanje objekata uključujući uključujući i nabavku opreme i druge mehanizacije izuzev traktora planirano 6.613.200.117,00 dinara. Poziv je planiran u period od 01.04.2021.-30.06.2021.

Prihvatljive investicije mogu biti u okviru oblasti:

  • Mesa
  • Mleka
  • Voća i povrća
  • Useva

Korisnici programa mogu biti: poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to

  • fizička lica
  • pravna lica, sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti.

Prihvatljivi opšti troškovi koji će se finansirati iz donacija:

  • izgradnja ili poboljšanje (rekonstrukcija) nepokretne imovine
  • kupovina nove mehanizacije i opreme
  • opšti troškovi (troškovi izrade projektno tehničke dokumentacije, npr. naknada za arhitekte, inženjere, troškovi izrade elaborata zaštite životne sredine, troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na konkurs (konsultantske usluge za pripremu IPARD prijave i zahjeva za isplatu, trošak pripreme investicione studije/poslovnog plana i dr.)

IPARD podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjene za iznos PDV-a, i to:
1) 60% od ukupnih prihvatljivih troškova
2) 65%
od ukupnih prihvatljivih troškova – ako je korisnik lice mlađe od 40 godina na dan donošenja odluke o odobravanju projekta;
3) 70% od ukupnih prihvatljivih troškova – ako je mesto investicije u planinskim područjima u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Detalje poziva mozete pogledati u vodiču: https://bit.ly/2IJensu