JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA KUPOVINU NOVE OPREME

oprema bespovratna sredstva

Predmet konkursa je kupovina nove opreme  neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje  čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 4.000.000,00 dinara  bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.        Cilj ovog konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu nove opreme privrednim društvima čije se sedište nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koja realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine.        Oprema jesu mašine, odnosno sredstva za proizvodnju i obradu, namenjena za profesionalnu upotrebu i u skladu sa prirodom delatnosti privrednog društva neophodna za realizaciju investicionog projekta. Opremom se smatra i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedeljivih mašina, kao i specijalizovani alati i delovi specijalizovanih mašina. Opremom se ne smatraju transportna sredstva.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 263.267.000,00 dinara.        Sredstva opredeljena za ovaj Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu.    Korisnici bespovratnih sredstava su
 privredna društva  čije se sedište nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koja  realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine,  a  koja u 2018. godini i u 2019. godini nemaju ostvarene  poslovne prihode veće od 800.000.000,00 dinara1  i koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu  bespovratnih sredstava.        Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od
 2.000.000,00 dinara do 8.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od  50% neto vrednosti  opreme.

Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava na konkursu

Pravo na dodelu bespovratnih sredstava na Konkursu imaju privredna društva:

 1. koja imaju sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, pri čemu i mesto realizacije investicionog projekta mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine;
 2. koja ni u 2018. godini , ni u 2019. godini nisu ostvarila poslovne prihode veće od 800.000.000,00 dinara;
 3. koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava;
 4. koja u toku 2018, 2019, 2020 kao i u 2021. godine nisu bila u blokadi;
 5. koja u Finansijskim izveštajima u 2018. godini , kao ni u 2019. godini nemaju iskazan poslovni gubitak (gubitak pre oporezivanja);
 6. koja nisu u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;
 7. nad kojima nije pokrenut postupak stečaja, u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj;
 8. čiji zakonski i ostali zastupnici nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti i protiv kojih se ne vodi krivični postupak;
 9. koja nisu osuđivana za krivična dela izvršena u obavljanju privredne delatnosti i privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti;
 10. koja nemaju dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda;
 11. kod kojih broj zaposlenih nije smanjen u proseku za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja Prijave;
 12. u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu;
 13. koja nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;
 14. sa kojima nije bio raskinut ugovor o dodeli sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine zbog neispunjenja preuzetih obaveza;
 15. protiv kojih se ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 16. koja ne obavljaju delatnost u sektorima:• čelika, uglja, sintetičkih vlakana,• primarne poljoprivredne proizvodnje,• igara na sreću,• uslužne delatnosti (marketinške, konsultantske i računovodstvene usluge, usluge istraživanja tržišta, medicinske usluge, usluge servisa, usluge tehničkih pregleda, usluge popravki i održavanja i sličnih neproizvodnih delatnosti),• saobraćaja i transporta,• proizvodnje i prodaje oružja i vojne opreme,• proizvodnje nafte i naftnih derivata, • trgovine i distribucije i sektorima i delatnostima navedenim u listi delatnosti koje se ne subvencionišu2

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu.

Rok za podnošenje prijava na konkurs teče od 23.09.2021. godine i traje zaključno sa 12.10.2021. godine , računajući i taj dan.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.