JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME, SOFTVERA ILI ZA STICANJE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2021. GODINI

subvencije mašine oprema

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 41.000.000,00 dinara namenjen

mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za

nabavku mašina/opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2021.

godini (u daljem tekstu: osnovna sredstva) i to:

(a) osnovna sredstva koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u

periodu od 16.3.2020. godine do 1.3.2021. godine ili

(b) osnovna sredstva koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti

u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o dodeli bespovratnih sredstava.

Osnovna sredstva treba da budu u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

Mašine/oprema i softver moraju biti novi i namenjeni za profesionalnu proizvodnu upotrebu. Izuzetno, na predlog Komisije za sprovođenje Javnog konkursa, može se odobriti subvencionisanje troškova za nabavku polovne mašine/opreme, ne starije od 5 (pet) godina, uz uslov da učesnik na Javnom konkursu dostavi procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka.

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu:

(a) dostavljenog računa, računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/ prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog – isplata odobrenih sredstava vrši se po principu refundacije ili

(b) priloženog predračuna ili ponude ili (pred)ugovora sa dobavljačem/prodavcem – isplata odobrenih sredstava vrši se po principu kombinovane isplate u dve rate: 30-50% avansno, dok se preostali iznos refundira nakon isplate celokupne vrednosti osnovnog sredstva.

Iznos sredstava odobrava se do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke i drugih troškova, a prema vrsti osnovnog sredstva:

Mašine/oprema – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 300.000,00 dinara do najviše 4.900.000,00 dinara, s tim da minimalna vrednost jedne mašine ili pojedinačnog komada opreme ne može biti manja od 75.000,00 dinara bez PDV;

Softver – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 100.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara;

Nematerijalna imovina – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 300.000,00 dinara.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su:

upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 30.12.2018. godine  i razvrstani na mikro ili mala pravna lica.

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

1) da je pozitivno poslovao u 2018. i u 2019. godini (iskazao neto dobitak);

2) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;

3) da do isteka roka od šest meseci počev od 1. marta 2021. godine, ne smanji broj

zaposlenih na neodređeno vreme za više od 10%;

4) da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine nije primio dozvoljenu de minimis

državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

5) da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva.

Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za jednu namenu (nabavka

mašina/opreme ili nabavka softvera ili sticanje nematerijalne imovine) :

– za nabavku maksimalno 7 (sedam) komada mašina/opreme (istih ili različitih) i to od najviše 5 (pet) različitih dobavljača/prodavaca;

– za nabavku do 3 (tri) softvera (softverske licence) sa najviše 10 kopija (od kojih se svaka koristi samo na po jednom računaru) i to od maksimalno 3 (tri) različita dobavljača/prodavca;

– za sticanje nematerijalne imovine od najviše 5 (pet) dobavljača/prodavaca.

Rok za podnošenje prijava je 16.3.2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.