JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI LOKALNOG I REGIONALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA

konkurs kapitalna ulaganja

Uprava za kapitalna Ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine raspisuje konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja

PREDMET I CILj JAVNOG KONKURSA

-Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.

-Opšti cilj javnog konkursa je podrška lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, unapređenje turističkih potencijala, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime.

-Specifični ciljevi javnog konkursa su povećanje lokalne i regionalne konkurentnosti, unapređenje privrednog kapaciteta jedinica lokalne samouprave, razvoj i unapređenje turističke infrastrukture i konkurentnosti turističke ponude, obezbeđenje dostupnosti i funkcionalno integrisanje poslovne i turističke infrastrukture u okruženje, podrška ruralnom razvoju, zaustavljanje procesa depopulacije i podsticanje procesa demografskog oživljavanja jačanjem privredne aktivnosti i smanjenje regionalnih dispariteta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list AP Vojvodine“, broj 66/2020), u članu 11, Razdeo 17 – Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1005 – Podrška projektima u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja – ekonomska klasifikacija – 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, predviđena su sredstva u iznosu od 193.000.000,00 dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja.

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata poslovne infrastrukture i turističke infrastrukture u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, uključujući i infrastrukturu koja obezbeđuje funkcionalno integrisanje poslovne i turističke infrastrukture u okruženje (saobraćajna, komunalna, elektroenergetska, energetska infrastruktura i slično).

Pod poslovnom infrastrukturom, u smislu ovog javnog konkursa, se podrazumevaju poslovni objekti za obavljanje proizvodne ili uslužne delatnosti, industrijske zone, radne zone, poslovni inkubatori, industrijski parkovi, tehnološki parkovi sa pratećom infrastrukturom.

Pod turističkom infrastrukturom, u smislu ovog javnog konkursa, se podrazumevaju objekti za informisanje, rekreaciju, edukaciju i zabavu turista sa pratećom infrastrukturom (turistički informativni centri, objekti nautičkog turizma, kupališta i plaže, uređenje obale reka i jezera, parterno i pejzažno uređenje prostornih celina, bazeni, velnes objekti, tematski i zabavni parkovi, zabavno rekreativne staze i putevi, vidikovci, panoramski putevi, biciklističke i pešačke staze, izložbeni, muzejski, galerijski i pozorišni objekti, kongresni objekti i drugi objekti sa turističkom namenom i sadržajima). 

Dozvoljeno je podnošenje prijave za projekte za čiju realizaciju nije pokrenut postupak javne nabavke radova.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na javnom konkursu imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Podnosilac prijave može da podnese samo jednu (1) prijavu na javni konkurs.

Isključena je mogućnost korišćenja sredstava onim subjektima koji su pravosnažnom sudskom odlukom obavezani na povraćaj sredstava dodeljenih u prethodnom periodu kao učesnicima konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.

POSEBNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU

Uslovi za dodelu sredstava po javnom konkursu su:

•             da je realizacija projekta u skladu sa ciljevima i namenom javnog konkursa;

•             da je izrađena tehnička dokumentacija u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020);

•             da je izdat važeći akt nadležnog organa kojim se odobrava građenje ili izvođenje radova.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS

Dokumentacija koja se podnosi na javni konkurs sadrži:

1.            uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica obrazac Prijava predloga projekta (Obrazac P.ER1.01) u dva primerka;

2.            kopiju glavne sveske tehničke dokumentacije u zavisnosti od klase i namene objekta (glavna sveska idejnog projekta, glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, glavna sveska projekta za izvođenje);

3.            kopiju izjave vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz izvoda projekta za građevinsku dozvolu;

•             ukoliko je građevinska dozvola, odnosno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova izdato pre stupanja na snagu Zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 145/2014), potrebno je dostaviti kopije naslovnih strana svih delova tehničke dokumentacije sadržane u građevinskoj dozvoli, odnosno rešenju kojim se odobrava izvođenje radova, kao i strana sa overom tehničke kontrole i overom nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja kojim se odobrava izvođenje radova (umesto dokumentacije navedene pod tačkama 2 i 3);

4.            kopiju važećeg akta nadležnog organa kojim se odobrava građenje ili izvođenje radova;

•             ukoliko su radovi po izdatom aktu nadležnog organa kojim se odobrava građenje ili izvođenje radova započeti, neophodno je dostaviti i kopiju prijave radova;

5.            predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova, overen i potpisan od strane odgovornog projektanta sa odgovarajućom licencom, ne stariji od šest meseci sa numerisanim stranama (dokument obavezno sadrži datum izrade);

6.            kopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju podnosioca prijave (PIB).

Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta. Nije dozvoljena upotreba faksimila umesto svojeručnog potpisa ovlašćenog lica podnosioca prijave.

Obrazac prijave (P.ER1.01) se popunjava elektronski i preuzima se sa internet stranice Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs ili sa internet stranice Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs.

Javni konkurs je otvoren od 15.01.2021. godine do 04.02.2021. godine do 16.00 časova.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.