JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA U OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA U 2022. GODINI

konkurs poljoprivreda 50-40-10

Odabrani projekti biće finansirani/sufinansirani sa najviše do  1.000.000,00 (milion) dinara u bruto iznosu po projektu.

Opšti uslovi za učešće na Javnom konkursu:

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja, osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja), upisana u Registar Agencije za privredne registre:

  • koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije;
  • čiji se ciljevi,  definisani statutom/osnivačkim aktom,  ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;
  • imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.

Projekat se može realizovati u partnerstvu više udruženja, pri čemu je jedno nosilac i javlja se u ulozi podnosioca i potpisnika ugovora.

Ostali uslovi:

U skladu sa Javnim konkursom, mogu se predložiti projekti:

  • koji se realizuju na području Republike  Srbije;
  • čiji je period realizacije zaključno sa 31. decembrom 2022. godine;
  • koji se odnose na jednu ili više  prioritetnih tematskih oblasti; 
  • udruženje može podneti više zahteva/projekata ili biti partner u  više  projekata  čiji  su  predlagač druga  udruženja, ali po Javnom konkursu može ostvariti pravo na novčana sredstva samo po jednom projektu/zahtevu, pri čemu može biti finansiran/sufinansiran najbolje plasirani projekat u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Dokumentacija koja se podnosi prilikom konkurisanja

Obavezna konkursna dokumentacija:

1 .Spisak dokumenata koji se dostavlja (Obrazac br. 1);      

2 .Prijava  (Obrazac br. 2);

3 .Podaci o projektu (Obrazac br. 3);

4 .Biografije lica koja realizuju projekat (Obrazac br. 4);

5 .Detaljan opis projekta u skladu sa Smernicama  (slobodna forma);

6 . Kopiju statuta udruženja i osnivačkog akta udruženja

7 . Rešenje iz APR-a i

8 .        Dokaz o sufinansiranju (ako sufinansiranje postoji)

Ako podnosilac zahteva ne dostavi Kopiju statuta udruženja i osnivačkog akta udruženja i Rešenje iz APR-a, Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja od nadležnih organa podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Završni narativni i finansijski izveštaj – Obrazac 5, kao i Konačni izveštaj  Excel  tabela,  dostavlja se po realizaciji projekta, odnosno do 31.01.2023. godine.

Rok za podnošenje prijava je 28. februar 2022. godine.