Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih zapošljavanju žena, za podršku za otpočinjanju sopstvenog biznisa

Image of pretty businesswoman with document looking at camera in working environment

Privredno društvo MOZZART DOO Beograd zajedno sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, u skladu sa zaključenim Protokolima o saradnji,  objavljuje Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih samozapošljavanju nezaposlenih žena, za podršku započinjanju sopstvenog biznisa.

Opšti cilj je ekonomsko osnaživanje žena, promocija rodne ravnopravnosti, razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva kod nezaposlenih žena, posebno u nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije, kao i unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške poslovanju i razvoju žena preduzetnica.

Podrška obuhvata  bespovratnu pomoć za finansiranje najboljih poslovnih ideja, na osnovu dostavljenog Zahteva za dodelu sredstava za samozapošljavanje u kojem je opisan predlog projekta sa analizom troškova i jednogodišnjim planom razvoja projekta nezaposlenih žena, za pokretanje i vođenje posla, dodelom bespovratnih sredstava.

Privredno društvo MOZZART DOO Beograd obezbediće  medijsku, marketinšku i logističku podršku odabranim projektima u skladu sa svojim kapacitetima i mogućnostima.

               Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju žene koje su nezaposlene i imaju kvalitetnu poslovnu ideju za samozapošljavanje.

Ukupno raspoloživa sredstva za namene ovog Javnog poziva, iznose 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate sredstava.

Bespovratna sredstva dodeljuju se u ukupnom iznosu od najviše 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate sredstava, po odabranom projektu, u zavisnosti od svake pojedinačne poslovne ideje nezaposlene žene, u cilju osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Sredstva se dodeljuju prema dinamici utvrđenoj ugovorom zaključenim između pravnog lica koje osnuje podnositeljka zahteva i finansijera – Privrednog društva MOZZART DOO Beograd, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata sredstava.

Nezaposlena žena koja ostvari pravo na bespovratna sredstva u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje dvanaest meseci, počev od dana dodele bespovratnih sredstava, odnosno otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Uslovi za učešće

 • Da je žena nezaposlena;
 • Da je državljanka Republike Srbije;
 • Da nije pravnosnažno osuđivana na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci.
 • Da imaju jasnu poslovnu ideju i pravilno ispunjen Zahtev za dodelu sredstava za samozapošljavanje koji je deo dokumentacije uz ovaj Javni poziv.

Dodatni kriterijumi po prioritetima za dodelu bespovratnih sredstava nezaposlenim ženama:

 • Da pripada kategoriji teže zapošljivih lica;
 • Da svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog zakonom;

Obavezna dokumentacija za konkurisanje

 • Zahtev za dodelu sredstava za samozapošljavanje sa osnovnim podacima i opisom poslovne ideje;
 • Kopija lične karte ili očitana lična karta;
 • Uverenje o državljanstvu koje nije starije od šest meseci;
 • Uverenje da je žena prijavljena na evidenciju lica koja traže zaposlenje (izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje) ili Izjava data pred javnim beležnikom da je nezaposlena;
 • Uverenje o nekažnjavanju (izdaje MUP)
 • Izjava o pristanku na obradu podataka o ličnosti za svrhe konkurisanja

Dodatna  dokumentacija za konkurisanje koju dostavljaju projekti koji su ušli u uži krug za dodelu bespovratnih sredstava

•             Uverenje o imovinskom stanju (izdaje Katastar)