Javni poziv za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2021. godini

ZAVRŠEN KONKURS

Sredstva za  dodelu  subvencije  poslodavcima  za  zapošljavanje  nezaposlenih  lica prijavljenih na  evidenciju  Nacionalne  službe  za  zapošljavanje  na  teritoriji  AP  Vojvodine, u ukupnom  iznosu  od  22.000.000,00  dinara,  obezbeđena  su  Pokrajinskom  skupštinskom odlukom o  budžetu  AP  Vojvodine  za  2021.

Subvencija za  zapošljavanje  nezaposlenih  lica,  u jednokratnom iznosu  od  250.000,00  dinara  po  nezaposlenom,  odobrava  se  poslodavcima  radi zapošljavanja nezaposlenih  lica  prijavljenih  na  evidenciju  Nacionalne  službe  za zapošljavanje na  teritoriji  AP  Vojvodine.

Po Javnom  pozivu  poslodavac  može  podneti  jedan  zahtev  za  dodelu  Subvencije.

Uslovi za  podnošenje  zahteva

Pravo na  Subvenciju  može  ostvariti  poslodavac  pod  uslovom:

1 . ima  sedište  ili  registrovanu  poslovnu  jedinicu  na  teritoriji  AP  Vojvodine;

2 . pripada  privatnom  sektoru  (preduzetnici  i  pravna  lica  kod  kojih  je  udeo  privatnog kapitala u  vlasničkoj  strukturi  100%);

3 . je  registrovan  najmanje  šest  meseci  pre  datuma  podnošenja  zahteva;

4 . u poslednja  tri  meseca  koja  prethode  mesecu  u  kome  je  podnet  zahtev  nije  smanjivao broj zaposlenih  na  neodređeno  vreme,  osim  u  slučaju  normalne  fluktuacije  zaposlenih (prestanak  radnog  odnosa  na  određeno  vreme,  ostvarivanje  prava  na  penziju  i  dr.);

5 . uredno  izmiruje  obaveze  po  osnovu  doprinosa  za  obavezno  socijalno  osiguranje  za zaposlene,

6 . poslednjih  šest  meseci  nije  bio  duže  od  30  dana  neprekidno  evidentiran  u  registru dužnika prinudne  naplate  Narodne  banke  Srbije,  odnosno  u  blokadi;

7 . nezaposleno  lice  se  na  dan  podnošenja  zahteva  nalazi  na  evidenciji  Filijale  NSZ;

8 . nezaposleno  lice,  za  koga  se  traži  subvencija,  nije  bilo  u  radnom  odnosu  na neodređeno vreme  kod  podnosioca  zahteva  ili  povezanog  lica,  najmanje  šest  meseci  pre podnošenja

zahteva;

9 . je  izmirio  ranije  ugovorne  i  druge  obaveze  prema  Sekretarijatu  i  drugim  davaocima sredstava za  iste  ili  druge  programe  zapošljavanja,  osim  za  obaveze  čija  je  realizacija  u toku, ukoliko  iste  redovno  izmiruje  i

10 . nalazi  se  u  dozvoljenom  okviru  opredeljenog  iznosa  za  de minimis  državnu  pomoć  u tekućoj fiskalnoj  godini  i  prethodne  dve  fiskalne  godine, u  skladu  sa  Uredbom  o  pravilima za dodelu  državne  pomoći.

Pravo na  Subvenciju  ne  mogu  ostvariti:

1 . državni  organi,  organizacije  i  drugi  direktni  i  indirektni  korisnici  budžetskih sredstava,  zadruge  i  udruženja;

2. podnosioci  zahteva  koji  obavljaju  delatnosti  pod  šifrom  02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 66.12 ili 92.0;

3 . korisnici  sredstava  koji  nisu  ispunili  raniju  ugovornu  obavezu  prema  Sekretarijatu ili Nacionalnoj  službi  za  zapoljavanje, a  ugovorna  obaveza  je  istekla,  kao  i  korisnici sredstava čija  je  ranija  ugovorna  obaveza  u  toku, a  ustanovi  se  da  je  redovno  ne  izvršavaju;

4 . privredni  subjekti  u  teškoćama.

Dokumentacija za  podnošenje  zahteva:

1 . popunjen  obrazac  –  Zahtev  sa  biznis  planom;

2 . pisana  izjava  podnosioca  zahteva  o  svim  drugim  de minimis  državnim  pomoćima  koje je dobio  u  prethodnom  trogodišnjem  fiskalnom  periodu  i  da  li  mu  je  i  po  kom  osnovu  već dodeljena državna  pomoć  za  iste  opravdane  troškove;

3 . original  ili  fotokopija  rešenja  nadležnog  organa  o  upisu  u  registar,  ukoliko podnosilac zahteva  nije  registrovan  u APR,  odnosno  odluka  nadležnog  organa  o  obrazovanju organizacionih delova  na  teritoriji  AP  Vojvodine;

4 . potvrda  banke  o  prometu  na  tekućem  računu  poslodavca  za  poslednja  tri  meseca  koja prethode mesecu  u  kome  je  podnet  zahtev  i

5 . dokaz  o  plaćenim  porezima  i  doprinosima  za  obavezno  socijalno  osiguranje  za poslednja 3  meseca  do  meseca  koji  prethodi  mesecu  u  kom  je  podnet  zahtev  –  izvod  iz pojedinačne poreske  prijave  o  obračunatim  porezima  i  doprinosima  (PPP PD),  štampan  iz elektronske baze  podataka  Poreske  uprave  (EBP-PURS),  overen  od  strane  poslodavca,  odnosno za poslodavca  koji  paušalno  izmiruje  poreske  obaveze  –  uverenje  Poreske  uprave  o izmirenim porezima  i doprinosima  za  obavezno  socijalno  osiguranje.

Sekretarijat zadržava  pravo  da  traži  i  druge  dokaze  relevantne  za  odlučivanje.

Filijala NSZ  proverava  ispunjenost  opštih  uslova  Javnog  poziva  i  vrši  rangiranje primljenih zahteva  na  osnovu  ocene  biznis  plana  i  delatnosti  koju  podnosilac  zahteva obavlja.

Odluku o  dodeli  Subvencije,  na  osnovu  Komisije,  donosi  pokrajinski  sekretar  za privredu i  turizam.

Pokrajinski sekretar,  direktor  Filijale  NSZ i  podnosilac  zahteva  kojem  je  odobrena subvencija (u  daljem  tekstu:  Korisnik  sredstava), u  roku  do  30  dana  od  dana  donošenja  odluke zaključuju ugovor  kojim  se  uređuju  međusobna  prava  i  obaveze  i  na  osnovu  koga  se  vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za  zaključivanje  ugovora:

– dokaz  o  zasnivanju  radnog  odnosa  na  neodređeno  vreme,  sa  punim  radnim  vremenom, za lice  koje  se  zapošljava  (ugovor  o  radu);

– fotokopija  kartona  deponovanih  potpisa  lica  ovlašćenih  za  zastupanje,

– fotokopija  kartona  deponovanih  potpisa  za  namenski  račun  otvoren  kod  Uprave  za trezor;

– odgovarajuće  sredstvo  obezbeđenja  ugovornih  obaveza;

– fotokopija/očitana  lična  karta  odgovornog  lica  korisnika  sredstava  i  žiranta, i drugi dokazi  u  zavisnosti  od  statusa  žiranta 

– pisani  pristanak  korisnika  sredstava  i  žiranta  za  prikupljanje  i  obradu  podataka  o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja  ugovornih  obaveza  su:

ZA PREDUZETNIKA:

1. za  odobrena  sredstva  u  iznosu  do  1.250.000,00  dinara:

– dve  istovetne  blanko  trasirane  menice  korisnika  sredstava  sa  jednim žirantom i  meničnim  ovlašćenjem.

2. za  odobrena  sredstva  u  iznosu  od  1.250.001,00  dinara  do  2.500.000,00  dinara:

– garancija  banke  u  vrednosti  iznosa  subvencije,  sa  rokom  važenja  šest  meseci duže od  trajanja  ugovorne  obaveze.

ZA PRAVNO LICE:

1. za  odobrena  sredstva  u  iznosu  do  1.250.000,00  dinara:

– dve  istovetne  blanko  solo  menice  sa  meničnim  ovlašćenjem.

2. za  odobrena  sredstva  u  iznosu  od  1.250.001,00  dinara  do  2.500.000,00  dinara:

– garancija  banke  u  vrednosti  iznosa  subvencije,  sa  rokom  važenja  šest  meseci duže od  trajanja  ugovorne  obaveze.

Žirant može  biti  svako  poslovno  sposobno  fizičko  lice,  koje  ima  redovna  mesečna primanja na  ime  zarade  ili  penzije,  nezavisno  od  visine  primanja,  kao  i  fizičko  lice  koje samostalno obavlja  delatnost  (preduzetnik).

Nakon podnošenja  zahteva, a  pre  donošenja  odluke,  poslodavac  može,  na  neodređeno vreme,  zaposliti  lice  za  koje  je  podneo  zahtev  za  dobijanje  Subvencije,  što  ne  predstavlja garanciju za  dobijanje  Subvencije.

Rok za  podnošenje  zahteva  je  20. maj  2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.