Javni poziv za mala, srednja i velika preduzeća za učešće u programu: zapošljavanje putem stručnih obuka za Rome i druge marginalizovane grupe

Projekat Nemačke razvojne saradnje ’’Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji’’ realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, uz stručnu podršku GFA consulting group GMbH. Jedan deo projekta je usmeren na podršku marginalizovanim grupama da unaprede svoje veštine i povećaju zapošljivost. S tim ciljem, InR projekat je već organizovao stručne obuke za poznate poslodavce u saradnji sa različitim kompanijama (videti www.ukljucise.org) i uspešno unapredio veštine i potencijal za zapošljavanje korisnika projekta. Neke od kompanija koje su već učestvovale u projektu su Continental iz Subotice, Sitel iz Beograda, Balkan iz Niša i druge.

Kako bi se dosadašnje iskustvo unapredilo, u okviru projekta InR raspisan je javni poziv za mala, srednja i velika preduzeća iz cele Srbije koja imaju potrebu za novim zapošljavanjem, za učešće u programu zapošljavanja kroz obuke praktičnih veština za Rome i druge marginalizovane grupe u Srbiji.

Kriterijumi za učešće u programu

 • Kompanija ima najmanje 10 zaposlenih;
 • Kompanija nije pod istragom ili joj nije izrečena zabrana rada u Srbiji ili inostranstvu;
 • Kompanija posluje pozitivno u barem tri od poslednjih pet godina i nema kontinuirano smanjenje broja zaposlenih (ovaj kriterijum se odnosi na period pre marta 2020. godine);
 • Vlasništvo: Privatne kompanije su primarna ciljna grupa, ali i javna preduzeća mogu da učestvuju u programu.

Cilj ovog javnog poziva je uspostavljanje saradnje sa malim, srednjim i velikim preduzećima u cilju organizacije obuka praktičnih veština i zapošljavanja Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa.

Polaznici/ce obuka moraju biti nezaposleni i pripadati sledećim marginalizovanim grupama:

 • Romi/Romkinje (najmanje 60% polaznika/ca mora biti iz ove grupe),
 • Povratnici iz Nemačke i drugih zemalja Evropske Unije,
 • Dugoročno nezaposleni (nezaposleni duže od godinu dana),
 • Osobe mlađe od 30 godina,
 • Žene,
 • Osobe sa invaliditetom,
 • Samohrani roditelji,
 • Osobe starije od 50 godina,
 • Tehnološki viškovi.

Koristi za kompanije:

 • Pristup obučenoj radnoj snazi koja je deficitarna na tržištu rada,
 • Nadoknada dela troškova obuke (npr. trošak alata, radnih odela, materijala, opreme)
 • Nadoknada dela troškova za nadoknade/plate za polaznike/ce, uključujući troškove prevoza i osiguranja,
 • Podrška pri regrutaciji i selekciji polaznika/ca i mentorska podrška tokom obuke,
 • Uspostavljanje saradnje sa GIZ-om.

Obaveze odabranih kompanija:

 • Da imenuje dovoljno osoblja sa relevantnim iskustvom za sprovođenje obuke praktičnih veština,
 • Da učestvuje u procesu regrutacije i selekcije polaznika/ca,
 • Da organizuje i sprovede obuku u skladu sa odobrenim programom obuke,
 • Da sprovede obuku u realnom radnom okruženju, odnosno u kompaniji,
 • Da potpiše ugovore sa odabranim polaznicima/cama pre početka obuke, u skladu sa važećim radnim zakonodavstvom i procedurama za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu, kao i drugim procedurama koje su relevantne za dato zanimanje i/ili kategoriju polaznika/ca,
 • Da organizuje završni ispit za polaznike/ce i izda sertifikate ili potvrde o završenoj obuci onima koji polože ispit,
 • Da zaposli najmanje 60% polaznika/ca koji uspešno završe obuku,
 • Da redovno podnosi izveštaje i prenosi informacije o svim eventualnim promenama InR projektu i GFA consulting group,
 • Da sarađuje sa projektom InR i GFA consulting group u svim promotivnim aktivnostima, kao i da obezbedi sve informacije koje su potrebne za monitoring i evaluaciju obuke.

Napomene:

 • Minimalni broj polaznika na obuci je 5 (pet).
 • Bez obzira na zanimanje i sadržaj obuke, trajanje obuke je ograničeno na tri meseca i/ili 480 sati obuke. 80% trajanja obuke mora biti posvećeno praktičnim veštinama i održano u uslovima koji su u skladu sa onim na stvarnom radnom mestu (u kompaniji).
 • Kompanije koje imaju iskustva u sprovođenju obuka i zapošljavanju marginalizovanih grupa će imati prednost pri ocenjivanju.
 • Kompanija mora da poštuje principe rodne ravnopravnosti i jednakih šansi za sve polaznike/ce.
 • Kompanija mora da sprovodi propisane mere zaštite od virusa Covid19.

Rok za prijavljivanje je 04.12.2020. god.

Proces evaluacije i kriterijumi za ocenu

Podnete prijave će biti ocenjivane na osnovu kriterijuma koji su u skladu sa ciljevima i prioritetima projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“. Kompanije čiji predlozi najviše doprinose ciljevima projekta će biti izabrane. Aplikacije će ocenjivati tim evaluatora koje će imenovati GFA consulting group i InR projekat. Po potrebi, tim evaluatora će se konsultovati sa predlagačima i tražiti dodatne informacije i/ili posetiti kompaniju. Procenjeno trajanje procesa evaluacije, u zavisnosti od broja prijava, je četiri nedelje.