Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih “MOJA PRVA PLATA”

Program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad u trajanju od 9 meseci.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

U Program se uključuju nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez

radnog iskustva i lica koja imaju radon iskustvo kraće od 6 meseci, stečeno na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim se konkuriše.

Tokom trajanja Programa Nacionalna služba za zapošljavanje:

 • angažovanim licima na ime novčane naknade isplaćuje sredstva u ukupnom

mesečnom iznosu od:

 • 22.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,
 • 26.000,00 dinara za lica sa visokim obrazovanjem;
 • vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne

bolesti, u skladu sa zakonom.

Pravo učešća može ostvariti poslodavac koji ispunjava sledeće uslove:

 • ima sedište na teritoriji Republike Srbije
 • izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima
 • u poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u

           registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije

 • izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi za

            zapošljavanje

 • ima zaposlenog mentora zaduženog za osposobljavanje lica, pri čemu jedan mentor
 • može biti zadužen za osposobljavanje najviše 5 lica
 • ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za osposobljavanje lica, odnosno

            radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju

            zahtevanom broju lica i vrsti poslova za koje se osposobljavaju i obezbeđuje sve

            druge uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u Program uključi jedno

nezaposleno lice, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih najviše dva nezaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

Nezaposleno lice se može uključiti u program ako:

 • se nalazi na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje,
 • ima najmanje srednje obrazovanje,
 •  ima do navršenih 30 godina na dan prijave za učešće u Programu,
 • nema radnog iskustva, odnosno ima stečeno radno iskustvo kraće od 6 meseci

           na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkuriše,

 • nije ranije bilo korisnik Programa „Moja prva plata“,
 • u periodu od šest meseci pre objave ovog javnog poziva nije bilo u radnom

           odnosu kod izabranog poslodavca.

Zahtev za učešće u programu i oglašavanje pozicija vrši se elektronskim putem,

u periodu od 20.08.2021. godine do 20.09.2021. godine.

Prijavljivanje kandidata vrši se elektronskim putem  u periodu od 01.10.2021. godine do 31.10.2021. godine.

Poslodavci imaju mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od

početka prijave kandidata, a konačan izbor kandidata će se vršiti:

 • u periodu od 01.11. do 15.11.2021. godine – za poslodavce iz privatnog sektora,
 • u periodu od 16.11. do 30.11.2021. godine – za poslodavce iz javnog sektora.

U roku od 15 dana od dana završetka izbora kandidata formiraće se konačne liste

poslodavaca sa izabranim kandidatima.

Javni poziv je aktuelan od 20.08.2021. do 20.09.2021. godine.