JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA PROMOCIJU IZVOZA U 2020. GODINI

USLOVI ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte i posebne uslove:

Opšti uslovi

 1. da je Podnosilac prijave registrovan u APR, zaključno sa 1. januarom 2018. godine;
 2. da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
 3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći.

Posebni uslovi:

Tehnički kapaciteti:

 1. da Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001;
 2. da Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta HACCP, ukoliko posluje u sektoru prehrambene industrije.

Poslovni kapaciteti:

 1. da je pretežna delatnost Podnosioca prijave u sektoru prehrambene industrije ili sektoru drvne industrije (proizvodnja nameštaja);
 2. da  se Podnosilac prijave pretežno bavi proizvodnjom finalnih proizvoda iz gore navedenih sektora, koji su namenjeni za maloprodaju.

Kadrovski kapaciteti:

 1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan 25. decembar 2020. godine, prema evidenciji CROSO.

Finansijski kapaciteti:

 1. da je Podnosilac prijave u 2019. godini ostvario poslovni prihod od najmanje  36.000.000,00 dinara;
 2. da vrednost osnovnih sredstava Podnosioca prijave, u bilansu stanja u 2019. godini, nije manja od 36.000.000,00 dinara;
 3. da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije;
 4. da je Podnosilac prijave u 2019. godini ostvario izvoz od najmanje 12.000.000 RSD.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa ovim Programom mogu se dodeliti u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti usmerenih ka ciljanim tržištima, odnosno mera intervencija koje se odnose na:

•             Konsultantsku podršku za aktivnosti izvoznog marketinga

 • Analiza tržišta i proizvodnog asortimana Korisnika radi izvoza na ciljana tržišta;
 • Izrada analize plasmana proizvoda, uključujući private label distributivne kanale;
 • Izrada marketing plana i identifikacija distributivnih kanala na ciljanom tržištu i uspostavljanje kontakata sa distributerima;
 • Izrada plana brendiranja proizvoda prema ciljanom tržištu;
 • Marketinške aktivnosti na promociji brenda ili proizvoda Korisnika predviđene planom marketinga ili planom brendiranja;
 • Dizajn i redizajn proizvoda, pakovanja i ambalaže radi prilagođavanja regulatornim zahtevima ciljanog tržišta ili analizi tržišta i marketing planu ili planu brendiranja.

Sredstva po ovoj aktivnosti se ne mogu koristiti za troškove izrade ambalaže ili etiketa i troškove izrade štampanog i drugog promotivnog materijala.

Za ovu aktivnost moguća je refundacija do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 3.000.000,00 RSD.

•             Izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima

–              Izlaganje na međunarodnim sajmovima iz oblasti drvne i prehrambene industrije, na ciljanom tržištu;

Sredstva po ovoj aktivnosti se mogu koristiti za: zakup prostora, izradu štanda i prateće usluge (struja, voda, internet, obavezna upisnina) i troškove transporta uzoraka/eksponata;

–              Poseta kupcu ili distributeru u okviru kompanijske misije;

Sredstva po ovoj aktivnosti se mogu koristiti za: angažovanje konsultantata za identifikaciju potencijalnih kupaca ili distributera na ciljanom tržištu, uspostavljanje kontakta sa potencijalnim kupcima ili distributerima, pripremu Korisnika za B2B susrete sa potencijalnim kupcima ili distributerima u okiru kompanijskih misija.

–              Učešće na online sajmovima, vebinarima i događajima iz oblasti drvne i prehrambene industrije;

Sredstva po ovoj aktivnosti se mogu koristiti za troškove participacije za učešće na ovim događajima.

Za ovu aktivnost moguća je refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 1.500.000,00 RSD.

             Ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom

–              Troškovi atesta, homologacije, sertifikacije proizvoda i proizvodnih procesa potrebnih za plasman proizvoda na ciljanom tržištu;

U slučaju sertifikacije proizvoda i proizvodnih procesa sredstva po ovoj aktivnosti se mogu koristiti samo za troškove prve sertifikacije;

–              Troškovi ulistavanja proizvoda u trgovinske lance na ciljanom tržištu.

Za ovu aktivnost moguća je refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 3.000.000,00 RSD.

•             Konsultantsku podršku za unapređenje izvoznih sposobnost

–              Sticanje znanja u vezi sa prodajom na inostranom tržištu/online prodajom;

–              Finansijsko upravljanje;

–              Kalkulacija cena proizvoda i troškova izvoza;

–              Sticanje znanja u vezi sa pravnim/carinskim/poreskim aspektima poslovanja na inostranom tržištu.

Za ovu aktivnost moguća je refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 1.000.000,00 RSD.

•             Unapređenje proizvodnih sposobnosti

–              Razvoj novog proizvoda prema zahtevima ciljanih tržišta;

–              Nabavka  specifične opreme u cilju povećanja izvoza na ciljana tržišta;

Sredstva za ovu aktivnost mogu biti refundirana samo ukoliko su sve ostale aktivnosti iz Plana intervencije sprovedene i verifikovane. Aktivnost je uslovljena realizacijom ostalih aktivnosti iz Plana intervencije i izveštajem konsultanta o eventualnim potrebama privrednog društva za nabavkom opreme radi omogućavanja izvoza na ciljano tržište. Oprema mora biti identifikovana kroz zahteve ciljanog tržišta i u funkciji unapređenja izvoznih aktivnosti na ciljanom tržištu.

Za ovu aktivnost moguća je refundacija do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 4.000.000,00 RSD.

Troškovi koji ne mogu biti predmet sufinansiranja po ovom programu su:

–              Troškovi garancija, polisa osiguranja, kamate, kursne razlike;

–              Carinski i administrativni troškovi;

–              Troškovi prinudne naplate.

Agencija zadržava pravo da koriguje konačni procentualni udeo sufinansiranja za svaku aktivnost, kao i odobreni iznos.

RASPOLOŽIVA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za realizaciju ovog programa opredeljen je budžet u iznosu od 150.000.000,00 RSD.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, refundacijom kao sufinansiranje u visini do određenog procenta iznosa opravdanih troškova projektnih aktivnosti bez PDV.

Svaki Podnosilac prijave prijave može podneti jednu prijavu, s tim što u okviru jedne prijave mora da aplicira za više od jedne aktivnosti Korisniku može biti odobren maksimalan iznos od 10.000.000,00 RSD za sve aktivnosti iz Plana intervencija, a po njegovom konačnom odobrenju.

Agencija sufinansira aktivnosti Korisnika kroz refundaciju troškova do određenog procenta, a koji predstavljaju prihvatljive troškove u smislu ovog Programa. Opravdani troškovi u odnosu na koje se dodeljuju bespovratna sredstva ne obuhvataju obračunati PDV.

Refundacija troškova se vrši nakon kompletne realizacije aktivnosti koja je obuhvaćena Planom intervencija prihvaćenog od strane Agencije, uz dostavljanje tražene dokumentacije, a nakon što Agencija verifikuje da su aktivnosti završene.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Javni poziv za učešće u Programu je raspisan 25. decembra 2020. godine i trajaće 60 dana, odnosno do 23. februara 2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.