Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije uz stručnu podršku KFW-a sprovodi program promocije preduzetništva i samozapošljavanja

Pravo na učestvovanje  imaju mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici .Program podstiče finansiranje mladih preduzetnika starosti 18-35 godina, žena preduzetnica, povratnika i preduzetnika koji ulažu u poljoprivredni sektor. Učesnici moraju biti početnici u poslovanju ili da posluju najviše 24 meseca.

Program se sastoji iz 4 komponente:

1.Garancija za kredite odobrene od strane poslovnih banaka koje su izabrane da učestvuju u Programu. Garancija pokriva 60% svakog individualnog kredita uključujući iznos redovne kamate Poslovna banka zadržava preostalih 40% rizika.

2.Odobrenje povoljnih bankarskih kredita od strane partnerskih banaka

3.Isplata bespovratnih sredstava zajmoprimcima koji ispune predviđene uslove

4.Obezbeđivanje stručne, besplatne pomoći i podrške u izradi poslovnog plana i daljem poslovanju kroz mentoring program koji sprovodi Privredna komora Srbije.

Krediti se mogu koristiti za finansiranje:

  • nabavka proizvodne opreme, mašina, postrojenja, sadnica, kupovina ili adaptacija poslovnog ili proizvodnog prostora i sl.),
  • za finansiranje operativnih troškova poslovanja u skladu sa internim procedurama i kreditnom politikom poslovne Banke.

U slučaju kombinovanja operativni troškovi mogu da učestvuju najviše do 30% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja. I na ovaj deo kredita primenjivaće se uslovi za investicione kredite

Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 20% u zavisnosti od iznosa investicije.

Uslovi za odobravanje kredita:

1) maksimalan iznos kredita:  3.600.000,00 RSD

2)  nominalna kamatna stopa je fiksna, do 5,99% (RSD) na godišnjem nivou i obračunava se i naplaćuje mesečno i o roku dospeća

3) Troškovi i naknade ne mogu da budu viši od 1% od iznosa kredita.

4) u slučaju docnje naplaćuje se zatezna kamata u skladu sa Opštim uslovima poslovanja u vezi sa obračunom kredita

Nakon slanja prijave a u roku od 10 radnih dana kandidati će elektronskom poštom dobiti informacijeu o datumu, vremenu i mestu obuke, informacije o treneru, kao i smernice za neophodnu pripremu pre početka obuke.

Nakon završene obuke, kandidati će imati mogućnost da dovrše poslovni plan uz podršku trenera. Zatim dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci. Sertifikat je sastavni deo obavezne dokumentacije pred odlazak u partnersku banku, ali banka samostalno odlučuje o dodeli kredita.

Nakon završene obavezne petodnevne obuke, dobijenog sertifikata, kao i provere tehničke ispravnisti dokumentacije pred odlazak u banku, kandidat se prijavljuje za kredit, garanciju i grant u bilo kojoj lokalnoj filijali izabrane partnerske banke. Banka samostalno odlučuje o dodeli kredita i može dodatno tražiti dokumentaciju potrebnu da se kredit odobri u skladu sa svojim internim procedurama.

Nakon dobijanja kredita kod partnerske banke, Privredna komora Srbije će pružiti stručnu savetodavnu podršku/mentoring u trajanju od 12 meseci.