KONKURS I PODSTICAJ ZA KUPOVINU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA U 2022. – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA – TRAJANJE POZIVA 16.03.2022.-15.10.2022.

KUPOVINA KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA – USLOVI

Podsticaji se odnose na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih:

1) grla goveda, i to:

(1) junica tovnih rasa uzrasta od deset do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,

(2) junica mlečnih i kombinovanih rasa uzrasta od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci,

(3) bikova tovnih rasa uzrasta od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci;

2) grla ovaca i koza, i to:

(1) ovaca – dviski uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,

(2) koza – dviski uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,

(3) dvisci uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

3) grla svinja, i to:

(1) nazimica uzrasta do 10 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,

(2) suprasnih nazimica od osam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,

(3) nerastova uzrasta do 10 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

4) pčelinjih matica.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u

Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu

5) srednja škola

6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede

7) manastir

Preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge mogu da ostvare pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre:

1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2) nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;

3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo i zemljoradnička zadruga može ostvariti pravo na podsticaje i ako:

1) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice,

2) nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Srednja škola može ostvariti pravo na podsticaje ako:

1) se nalazi u aktu o mreži srednjih škola, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja;

2) ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane.

Naučnoistraživačka organizacija može ostvariti pravo na podsticaje:

1)  ako je upisana u Registar naučnoistraživačke organizacije

Manastir može ostvariti pravo na podsticaje ako je upisan u Registar crkava i verskih zajednica u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

USLOVI ZA SVE PODNOSIOCE ZAHTEVA:

2) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita

3) za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja

4) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda

5) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju)

6) je investiciju u nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno kvalitetne priplodne pčelinje matice koja je predmet zahteva realizovalo u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

7) je vlasnik životinje koja je predmet zahteva

8) je životinja koja je predmet zahteva obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

9) je iznos pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnog priplodnog grla goveda, ovaca, koza ili svinja veći od 100.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju za nabavku kvalitetnog priplodnog grla goveda, ovaca, koza ili svinja veći od 50.000 dinara, odnosno ako je iznos pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica veći od 20.000 dinara i ako je na računu iznos za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica veći od 20.000 dinara

10) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica

11) po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za utvrđivanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih za ovu namenu u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Lice koje ispunjava opšte uslove ostvaruje pravo na podsticaje za investicije:

  • za nabavku junica mlečnih i kombinovanih rasa ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje 3 a najviše 100 krava mlečnih, odnosno kombinovanih rasa.
  •  investicije za nabavku junica i bikova tovnih rasa ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje pet a najviše 100 grla krava tovnih rasa
  • investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla ovaca i koza ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje deset a najviše 400 grla ovaca i koza
  • investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla svinja ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje 10 a najviše 1.000 grla svinja
  • investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje pet a najviše 500 košnica pčela.

Maksimalni iznosi podsticaja po kvalitetnom priplodnom grlu jesu:

1) za nabavku junice mlečne i kombinovane rase– 140.000 dinara

2) za nabavku junice i bika tovne rase a – 125.000 dinara

3) za nabavku dviske – ovce i koze – 20.000 dinara

4) za nabavku dviska– 30.000 dinara

5) za nabavku nazimice – 18.000 dinara

6) za nabavku suprasne nazimice i nerasta– 24.000 dinara;

7) za nabavku pčelinje matice– 600 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji podnosilac može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi: 5.000.000 dinara – za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda ili  3.000.000 dinara – za nabavku kvalitetnih priplodnih grla ovaca i koza, svinja i pčelinjih matica.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se u periodu od 16. marta do 15. oktobra tekuće godine.