KONKURS POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA POLJOPRIVREDU – ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNOM PODRUČJU NA TERITORIJI AP VOJVODINE 2021. GODINI

CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.

Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, podsticanje prerade na gazdinstvu kao i podsticanje osnivanja malih pivara.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini predviđeno je ukupno 200.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1)            Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

2)            Podrška preradi na gazdinstvu

3)            Podrška malim pivarama.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu i za jednu vrstu proizvodnje.

PRILIKOM RAZMATRANjA PODNETIH PRIJAVA ZA OSTVARIVANjE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, NEĆE SE PRIZNAVATI INVESTICIJE I KUPLjENA OPREMA PRE DONOŠENjA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – nulta kontrola za investicije: Podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze; Podizanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju; Podizanje sistema protivgradne zaštite u voćnjacima i višegodišnjim zasadima i Podizanje žičanih ograda oko višegodišnjih zasada. Nultom kontrolom se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu.

KORISNICI

Pravo na podsticaje za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.01.2020. godine.

Pravo na podsticaje za Podršku preradi na gazdinstavu i Podršku malim pivarama ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.01.2020. godine i koji će se kao preduzetnik ili pravno lice registrovati u Agenciji za privredne registre i kao takvi upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do momenta potpisivanja ugovora.

Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018).

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1.            podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine u mestu prebivališta podnosioca prijave ili u mestu susedne jedinice lokalne samouprave;

2.            podnosilac prijave mora imati objekat za smeštaj životinja u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje pet godina (ugovor o zakupu može biti nakon 01.01.2021. godine) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka priplodnih grla i opremanje farmi);

3.            podnosilac prijave mora imati poljoprivredno zemljište u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje pet godina (ugovor o zakupu može biti nakon 01.01.2021. godine) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (plastenici, navodnjavanje i oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade) odnosno poljoprivredno zemljište u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje deset godina (ugovor o zakupu može biti nakon 01.01.2021. godine) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (višegodišnji zasadi);

4.            podnosilac prijave mora imati objekat u kojem će se vršiti prerada ili proizvodnja piva u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje pet godina (ugovor o zakupu može biti nakon 01.01.2021. godine) – ukoliko aplicira za Podršku preradi na gazdinstavu i za Podršku malim pivarama;

5.            podnosilac prijave mora imati u vlasništvu životinje – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavku mašina i opreme za pripremu stočne hrane u sektoru mleko i meso, nabavku mašina i opreme za rukovanje i transport stajnjaka u sektoru mleko i meso, nabavku opreme za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade);

6.            podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12.2020. godine;

7.            podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2020. godine;

8.            podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

9.            podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

10.          podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica – u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019);

11.          parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

12.          podnosilac prijave mora imati izrađen poslovni plan ‒ ekonomsku održivost projekta;

13.          sprovođenje prihvatljivih aktivnosti ne sme započeti pre donošenja odluke o dodeli sredstava.

VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do 05.03.2021. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1.            čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom;

2.            fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta podnosioca zahteva;

3.            Original izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama i životinjama)

4.            dokaz o vlasništvu parcela na kojima se postavlja oprema ili overena fotokopija ugovora o zakupu ‒ koji obuhvata period od minimalno pet (5) godina (ugovor o zakupu može biti nakon 01.01.2021. godine)  – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (plastenici, navodnjavanje i oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade)

5.            dokaz o vlasništvu parcela na kojima se podiže višegodišnji zasad ili overena fotokopija ugovora o zakupu ‒ koji obuhvata period od minimalno deset (10) godina (ugovor o zakupu može biti nakon 01.01.2021. godine)  – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (višegodišnji zasadi)

6.            dokaz o vlasništvu životinja (matični list ili pasoš za životinje) ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavku mašina i opreme za pripremu stočne hrane u sektoru mleko i meso, nabavku mašina i opreme za rukovanje i transport stajnjaka u sektoru mleko i meso kao i za nabavku opreme za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade);

7.            dokaz o vlasništvu objekta za držanje stoke ili overena fotokopija ugovora o zakupu objekta, ukoliko nije vlasnik objekta ‒ koji obuhvata period od minimalno pet (5) godina (ugovor o zakupu može biti nakon 01.01.2021. godine)  – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka priplodnih grla i opremanje farmi)

8.            dokaz o vlasništvu objekta u kome se vrši prerada ili overena fotokopija ugovora o zakupu objekta, ukoliko nije vlasnik objekta ‒ koji obuhvata period od minimalno pet (5) godina (ugovor o zakupu može biti nakon 01.01.2021. godine) – ukoliko aplicira za Podršku preradi na gazdinstavu ili za Podršku malim pivarama

9.            dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2020. godine za podnosioca prijave;

10.          dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2020. godine za podnosioca prijave izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta;

11.          predračun sa specifikacijom opreme ili identifikacionim brojevima životinja;

12.          kupoprodajni predugovor koji treba da sadrži identifikacione brojeve životinja (ukoliko se nabavka kvalitetnih priplodnih grla vrši od registrovanih poljoprivrednih proizvođača) overen kod notara;

13.          dokaz o stečenom obrazovanju podnosioca zahteva (fotokopija diplome za poljoprivredni fakultet/srednju školu ili svedočanstva za osnovnu školu);

14.          poslovni plan ‒ ekonomska održivost projekta;

15.          izjava da dobavljač i naručilac opreme ne predstavljaju povezana lica u skladu s članom 62. Zakona o privrednim društvima (izjava je u okviru obrasca prijave).

16.          izjava dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 45 dana od dana potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava.

Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 9 i 10, Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi dokumenta prevedena na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Ukoliko je predračun iskazan u stranoj valuti, neophodno je u obrascu prijave uneti vrednost opreme u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS, na dan izdavanja predračuna.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

Postupak donošenja odluke je u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju konkursa koje raspisuje pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, bespovratna sredstva isplaćuju se avansno 75% od ugovorenih sredstava nakon zaključenja ugovora.

Za Podršku preradi na gazdinstavu i Podršku malim pivarama bespovratna sredstva isplaćuju se avansno 75% od ugovorenih sredstava nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Pokrajinskom sekretarijatu sledeću dokumentaciju:

•             izvod iz Agencije za privredne registre, sa poreskim identifikacionim brojem;

•             potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019);

•             Original izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu gde je nosilac poljoprivrednog gazdinstva preduzetnik ili pravno lice)

Ostatak od 25% ugovorenih sredstava isplaćuje se nakon realizovane investicije iz poslovnog plana (uključujući i sopstveno učešće od 10% i PDV), nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Pokrajinskom sekretarijatu sledeću dokumentaciju:

•             zahtev za isplatu sa izveštajem o namenskom utrošku sredstava;

•             original račun za nabavku predmetne investicije koji je identičan sa predračunom (sa datumom nakon potpisivanja ugovora). Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu)

•             fiskalni isečak sa naznakom „gotovina“ (fiskalni računi sa naznakom „ček“ neće se uzeti u razmatranje;

•             otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;

•             dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke, nalog za upatu ili nalog za prenos);

•             fotokopiju ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;

•             fotokopiju garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;

•             jedinstvenu carinsku ispravu (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik – ne stariju od  datuma potpisivanja ugovora);

•             Original izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (podaci o strukturi biljne proizvodnje ili životinjama – uneti u Registar poljoprivrednih gazdinstava nakon realizacije investicije)

•             Ukoliko se vrši nabavka kvalitetnih priplodnih grla dostavlja se i:

•             kupoprodajni ugovor koji treba da sadrži identifikacione brojeve životinja (ukoliko se nabavka kvalitetnih priplodnih grla vrši od registrovanih poljoprivrednih proizvođača) overen kod notara,

•             original račun i overen spisak sa identifikacionim brojevima životinja (ukoliko se nabavka kvalitetnih priplodnih grla vrši od pravnih lica);

•             pedigre;

•             fotokopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja, overena od strane nadležne veterinarske ustanove;

–              Za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka kvalitetnih priplodnih grla kao i opreme za opremanje objekata za uzgoj životinja)  dostavlja se i:

•             rešenje Uprave za veterinu da je objekat upisan u Registar objekata za uzgoj, držanje i promet životinja (rešenje mora da glasi na ime korisnika sredstava).

–              Za  Podršku preradi na gazdinstvu (prerada  voća i grožđa) dostavlja se i:

•             potvrda  o upisu u Vinogradarski  i Vinarski registar  ili

•             potvrda o upisu u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića

–              za Podršku preradi na gazdinstvu (prerada mleka i mesa) dostavlja se i:

•             rešenje Uprave za veterinu o upisu u Registar proizvođača malih količina primarnih proizvoda.

–              Za Podršku malim pivarama dostavlja se i:

•             rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o upisu u Registar proizvođača piva.

Nakon realizacije investicije i dostave tražene dokumentacije, Pokrajinski sekretarijat priprema ugovor o zalozi na osnovu kog korisnik sredstava u Agenciji za privredne registre upisuje založno pravo na predmetnu investiciju u korist Pokrajinskog sekretarijata.

Pokrajinski sekretarijat putem Sektora za sprovođenje poljoprivredne politike, praćenje evropskih integracija u oblasti ruralnog razvoja i savetodavne službe, nalaže Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu, dostavljanjem izveštaja i zapisnika Pokrajinskom sekretarijatu.

Bespovratna sredstava isplaćivaće se u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.