Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji APV

kuća bespovratna sredstva

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu stambene jedinice ili za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, tekuće i investiciono održavanje stambene jedinice u vlasništvu ili suvlasništvu, porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete sa prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pod stambenom jedinicom iz prethodnog stava smatraju se nepokretnosti (stanovi ili kuće) koje se nalaze u sedištima gradova i opština, kao i u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta na teritoriji AP Vojvodine, i to na zemljištu koje je planskim dokumentom predviđeno za gradnju i koje su upisane u katastar nepokretnosti.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 150.000.000,00 dinara.

Ciljevi konkursa usmereni su na:

– podsticanje rađanja i afirmaciju pronatalitetne politike,

– ublažavanje i zaustavljanje negativnih demografskih trendova i

– iniciranje procesa poboljšanja deografske strukture u opštinskim, gradskim I ruralnim sredinama kao

preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

Pravo učešća na Konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao I jednoroditeljske porodice u kojima se počev od 01.01.2020. godine rodi treće ili četvrto dete.

Učesnici Konkursa mogu biti roditelji u porodicama koji u trenutku raspisivanja Konkursa ispunjavaju sledeće uslove:

1. da je majka u porodici, na dan 01.01.2020. godine pa do dana raspisivanja Konkursa,

Rodila dete trećeg ili četvrtog reda rođenja,

2. da je najmanje jedan od roditelja državljanin Republike Srbije i da na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine do dana raspisivanja Konkursa ima najmanje pet godina neprekidno prijavljeno prebivalište;

3. da se nalaze u bračnoj ili vanbračnoj zajednici ili da imaju status samohranog roditelja;

4. da se neposredno brinu o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da njihova deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje i da nisu lišeni roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja, u skladu sa zakonom;

5. da nisu korisnici novčane socijalne pomoći;

6. da je najmanje jedan od roditelja zaposlen;

7. da su roditelji trećeg, odnosno, četvrtog deteta vlasnici ili suvlasnici nekretnine ili da žive u zajedničkom domaćinstvu sa vlasnikom ili suvlasnikom nekretnine najmanje tri godine neprekidno do dana raspisivanja Konkursa, ukoliko apliciraju za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje nekretnine;

8. da učesnici Konkursa ili njihovi srodnici u prvoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji sa učesnicima Konkursa žive u zajedničkom domaćinstvu nisu kupili ili otuđili odgovarajuću nekretninu u prethodnih pet godina do dana raspisivanja Konkursa.

Učesnici Konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom i za jednu namenu i to:

1. za kupovinu nekretnine;

2. za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje postojeće nekretnine.

Visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren do 17.05.2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/51