Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje – prerada mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini

bespovratna sredstva mleko prerada mesa

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 15.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 % od

ukupne vrednosti investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara,

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara, odnosno u

razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 400.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo

investicije realizovane nakon 01.01.2021. godine.

Sufinansiraće se sledeće investicije:

Sektor Mleko:

• Nabavka opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od

mleka

• Nabavka opreme za čišćenje, pranje, dezinfekciju (sterilizaciju) objekta, opreme, alata,uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

• Nabavka laboratorijske opreme(bez staklenog pribora) za internu upotrebu kao deo prerađivačkog pogona

Sektor Meso:

• Nabavka opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova

• Nabavka opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu

sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi

• Nabavka opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa I usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa

• Nabavka opreme i uređaji za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa

• Nabavka laboratorijske opreme(bez staklenog pribora) za internu upotrebu kao deo prerađivačkog pogona

• Nabavka opreme za čišćenje, pranje, dezinfekciju (sterilizaciju) objekta, opreme, alata,uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

Specifični uslovi za učešće na konkursu

Na kraju investicije a pre isplate sredstaa korisnik treba da ispunjava sledeće specifične uslove:

• za preradu mleka:

1) poljoprivredna gazdinstva koja nedeljno prerade maksimalno 5.000 litara sirovog mleka, odnosno godišnje maksimalno 250.000,00 litara s tim da poljoprivredna gazdinstva moraju imati ODOBREN OBJEKAT u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla ili

2) ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mleka u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo i ima utvrđen dnevni kapacitet objekta za preradu mleka do 3.000 litara.

• za preradu mesa:

1) poljoprivredna gazdinstva koja nedeljno prerade maksimum 2000 kilograma, odnosno godišnje maksimalno 100.000 kilograma proizvoda od mesa ali poljoprivredna gazdinstva moraju imati ODOBREN OBJEKAT u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao I odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla ili

2) ostvaruje pravo na isplatu podsticaja za preradu u sektoru mesa za klanice ako ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mesa u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo pravo ako ima utvrđen maksimalni kapacitet klanja za: 10 goveda ili 50 svinja ili 50 ovaca ili 5.000 jedinki živine na dan.

Konkurs je otvoren do 23.04.2021. godine

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.