KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AP VOJVODINE ZA 2021. GODINU

1.CILj I PREDMET KONKURSA:

Cilj Konkursa za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za  šume AP  Vojvodine za  2021.  godinu  (u  daljem  tekstu:  Konkurs)  jeste povećanje  šumovitosti  AP Vojvodine, poboljšanje  stanja  šuma, unapređivanje  otvorenosti  šumaiunapređivanje  rasadničke proizvodnje.Predmet  konkursa  je dodela  sredstava  zaradovena  pošumljavanju –podizanju  novih  šuma,melioraciji degradiranih šuma, izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva izanabavkuopreme za unapređivanje proizvodnješumskog sadnog materijala

2.IZNOSI NAMENA SREDSTAVA:

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste do 151.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:

1.Pošumljavanje –podizanje novih šumau ukupnom iznosu do 50.000.000,00 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:-za pošumljavanje tvrdim i plemenitim lišćarima do 200.000,00 dinara po hektaru;-za pošumljavanje mekim lišćarima do 160.000,00 dinara po hektaru;-za pošumljavanje bagremom do 130.000,00 dinara po hektaru.Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i drugog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje

2.Melioracija degradiranih šumau ukupnom iznosu do 25.000.000,00 dinara po maksimalnoj jediničnoj ceni do 130.000,00 dinara po hektaru.Sredstva se  dodeljuju  za  melioraciju  degradiranih  šumana  površinama  obuhvaćenim osnovama gazdovanja šumama.

3.Unapređivanje otvorenosti šuma izgradnjom i rekonstrukcijom šumskih puteva u ukupnom iznosu do 48.000.000 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:-za izgradnjušumskih puteva (I i II faza prema PravilnikuRS) do 4.000.000,00 dinara po kilometru;-za rekonstrukcijušumskih puteva (prema PravilnikuRS) do 2.500.000,00 dinara po kilometru;Sredstva se dodeljuju za izgradnju tvrdih šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS)i rekonstrukciju šumskih puteva (prema PravilnikuRS), koji su u funkciji gazdovanja.

4.Unapređivanje rasadničke proizvodnjeu ukupnom iznosu do 28.000.000,00 dinara.Sredstva se dodeljuju za  unapređivanje  rasadničke  proizodnje  finansiranjem  nabavke opreme  za  proizvodnju  šumskogsadnog  materijala  (na  primer: mašine  i  oruđa  za  rad  u rasadnicima, bunari i zalivni sistemi, podizanje ograda oko rasadnikai sl.)

3.KORISNICI SREDSTAVA

Pravo učešća na konkursu imaju:-za sredstva iz tačke 1.

2-za pošumljavanje državnog zemljišta –pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama s teritorije AP Vojvodine, kojaza predmetno zemljište imaju važeće osnove gazdovanja šumamakojima  je  planirano  pošumljavanjetog  zemljišta,  ili  posebne  sopstvene izvođačke projekte pošumljavanja šumskog zemljišta koje nije obuhvaćeno osnovama gazdovanja šumama,a dodeljeno je na gazdovanje posebnim odlukama Vlade Republike Srbije u 2016. godini i kasnije, ili projekte pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljištakojeje  izradio  Institut  za  nizijsko  šumarstvo  i  životnu  sredinu,a finansiraoih ovajSekretarijatpo posebnom ugovoru;

-za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica –registrovanapravna lica i preduzetnicikoji imajuobezbeđen sadni materijal proizveden u šumskom rasadniku registrovanom u skladu sa zakonom kojim se uređuje šumski reproduktivni materijal i koji imaju ugovor o isporuci sadnica, izvođenju pošumljavanja i sprovođenju mera nege sa fizičkim licem –vlasnikom zemljišta na teritoriji AP Vojvodine;

-za pošumljavanje zemljišta u svojini pravnih lica –pravna lica sopstvenici šuma, ako  za  predmetno  zemljište  imaju važeće osnove  gazdovanja  šumama  kojima  je planirano pošumljavanje tog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine;

-za sredstva iz tačke 2. –pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama s teritorije AP Vojvodine i pravna lica sopstvenici šuma na teritoriji AP Vojvodine koja za predmetne šume imaju važeće osnove gazdovanja šumama u kojima su planirane uzgojne potrebe za poboljšanje stanja (konverzija, restitucija, supstitucija, rekonstrukcija –odnosno sadnja ili setva radi promene uzgojnog oblika, sanacije degradiranih ili oštećenih šuma, koja obuhvata pripremu terena, sadnju šumskih sadnica ili setvu šumskog semena)

-za sredstva iz tačke 3. –pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama s teritorije AP Vojvodine i pravna lica sopstvenici šuma nateritoriji AP Vojvodine, ako je izgradnja ili rekonstrukcija predmetnih puteva planirana osnovama gazdovanja šumama;

-za sredstva iz tačke 4. –registrovana pravna lica i preduzetnici koji imaju registrovan šumski rasadnik na teritoriji AP Vojvodine;

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste za tačku 1.zaključno sa 31.08.2021. godine, za tačke2. 3. i 4. zaključno sa 30.04.2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.